Navbar

SZMSZ


 SÓSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA


A Szervezeti és működési szabályzat célja

A szervezeti és Működési Szabályzat /SZMSZ/ a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény és a 11/1994. / VI.08./ MKM rendelet elveinek megfelelően meghatározza és szabályozza az intézmény tevékenységét, szervezeti felépítését, irányításának rendjét, működésének folyamatait, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket valamint azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.
    Az SZMSZ az intézmény nevelési programjában rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza.
    Biztosítja az alapfeladatok elvégzését és kötelezettséget jelent a benne foglaltak végrehajtására.
   Az intézmény munkáját az alapító okiratban foglaltak, a helyi nevelési program, az intézményi minőségirányítási program, az éves munkaterv, a nevelési tervek és e szabályzat alapján végzi.
    Az SZMSZ és a mellékleteit képező egyéb belső szabályzatok hatálya kiterjed az intézmény valamennyi alkalmazottjára és az intézménnyel szerződési jogviszonyban állókra.


Az SZMSZ törvényi háttere

A Szervezeti és Működési Szabályzat az alább felsorolt jogszabályok figyelembe vételével készült:
- 79/1993. évi törvény A közoktatásról / Közoktv. /
- 11/1994. évi MKM rendelet A nevelési- oktatási intézmények működéséről
- 33/1992. évi törvény A közalkalmazottak jogállásáról / Kjt. /
- 138/1992. évi kormányrendelet A Kjt. Végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
- 24/2000. évi OM rendelet A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítésről
- 3/2002. évi OM rendelet A közoktatás minőségbiztosításról és minőségfejlesztésről

Kiterjedési jogköre:

-          az óvodába járó gyermekek közössége
-          szülői, törvényes képviselői közösség 
-          nevelőtestület
-          intézményvezető és vezető-helyettes
-          alkalmazotti közösség
-          intézménnyel nem jogviszonyban állók


Az óvoda adatai

Neve: Dimbes-dombos Óvoda
/Napköziotthonos Óvoda /
Székhelye: 2038 Sóskút, Tulipán u. 9/a
                   Tel: 06 23 348 055
                    Mobil: 06 30 386 7745
                   Email: soskuti.ovoda@freemail.hu
Típusa: Napköziotthonos Óvoda
Alapító okirat
Az alapító okiratban megfogalmazott alaptevékenység:
Óvodai nevelés
Iskolai életmódra való felkészítés
Száma: 97/2008 X.20. sz. képviselői határozattal jóváhagyott
Kelte: 2008. X. 20..
Az óvoda fenntartójának neve, címe, telefonszáma:
Sóskút Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2038 Sóskút, Szabadság tér 1. Tel: 06 23 348 050

Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Részben önálló gazdálkodású
A gyermekcsoportok száma: 5 / 6 csoportszoba  /
Befogadó képessége: 150 fő
Közalkalmazottak létszáma: 17 fő
Pedagóguslétszám: 11 fő
Az óvoda önálló jogi személy.


A gazdálkodás rendje, pénzügyi finanszírozás

  Az intézmény, gazdálkodási szempontból részben önálló költségvetési szerv, önálló munkáltatói jogkörrel. Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

Bélyegző használata, aláírási jogok


-          Az óvoda bélyegzőinek lenyomata:

                             - A körbélyegzőt az óvoda vezetője és a vezető-helyettes használhatja.
                                Hivatalos iratokon aláírási joggal az óvoda vezetője rendelkezik.
-          A hosszú bélyegzőt : az óvodavezetője
                                        a vezető-helyettes
                                         az óvodapedagógusok használhatják.
A bélyegzőket az irodában elzárva kell tartani. A bélyegzőt eltűnése esetén érvényteleníttetni kell.                                    Az intézmény vezetési szerkezet

Az óvoda élén óvodavezető áll, aki az intézmény egyszemélyes felelős vezetője.
Magasabb beosztású közalkalmazott. Kinevezési jogát a fenntartó gyakorolja.
Felelős vezető: óvodavezető-helyettes. Kinevezését az óvodavezetője látja el. Véleményező, javaslattevő joggal rendelkezik.
Az óvodavezető és helyettes feladata:
Az intézmény működése során felmerülő kérdések, feladatok döntés előkészítése, a végrehajtás megvitatása, a nevelőtestület munkájának összehangolása a meghatározott feladatok megvalósítására.
Ellenőrzési feladatokat látnak el.

A vezetők közötti feladat megosztás

Az Intézmény vezető jogköre és felelőssége:
Az intézmény vezető felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a kötelezettségvállalási, munkáltatói és aláírási jogköröket és dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Képviseli az intézményt és kapcsolatot tart hivatalos személyekkel. Képviseleti jogkörét átruházhatja a vezető-helyettesre, meghatározott körben az óvoda más alkalmazottaira.

Feladatkörébe tartozik különösen:
-          a nevelőtestület vezetése
-          a szakmai munka irányítása és ellenőrzése
-          az intézmény képviselete
-          személyi és tárgyi feltételek biztosítása
-          gyermekvédelmi munka irányítása
-          az alkalmazottak feletti teljes munkáltatói jogkör gyakorlása
-          az alkalmazottak fegyelmi felelősségre vonása, közalkalmazotti jogviszonyuk / munkaviszonyuk / megszüntetése
-          a balesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységek irányítása
-          a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a szülői szervezettel való együttműködés
Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat – átruházott hatáskörben - a polgármester gyakorolja.

Az óvodavezető-helyettes jogköre és felelőssége

Az óvodavezető-helyettes munkáját a munkaköri leírás alapján, valamint az intézményvezető közvetlen irányításával végzi.
A vezető-helyettes feladat- és hatásköre kiterjed az egész munkakörére. Munkaköri leírása az SZMSZ mellékletében található.
A vezető-helyettes felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörére. Beszámolási kötelezettsége kiterjed z intézmény rábízott egységére.

Az intézményvezető, hatásköréből átruházza az óvodavezető-helyettesre:
-          a nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkavégzésének ellenőrzését
-          munkarenddel és szabadsággal kapcsolatos feladatok
A vezető-helyettes munkaköri leírását az óvodavezető készíti el.
Az óvodavezető az óvodavezető-helyettes részére további állandó és eseti feladatokat is megállapíthat.
                                 A működés rendje

A nevelési év helyi rendje

A nevelési év helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg az évnyitó értekezleten, amit a munkatervben rögzítenek.
A nevelési év rendje tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb eseményeket és időpontokat:
  - nevelőtestületi értekezletek időpontjait,
  - az intézményi ünnepek és rendezvények idejét és ünneplésének módját
  - a nevelésnélküli munkanapok programját és időpontját
  - bemutató foglalkozások, nyílt napok időpontját.

A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart.
Télen, Karácsony és Újév közötti napokon valamint nyáron / június1 és augusztus 31 között / az óvoda legalább négy hétig zárva tart, a fenntartó által engedélyezett időszakban. A nyári zárásról a szülőket az óvodában szokásos módon / februári szülői értekezletek / február 15-ig tájékoztatni kell.
Az intézmény egy nevelési évben legfeljebb 5 nevelésnélküli munkanapot szervez.
A nevelési év helyi rendjét, az intézmény rendszabályait a nevelési év kezdetén tartott szülői értekezleten ismertetni kell minden csoportban.


A nyitva tartás rendje

Az óvoda a nevelési évben hétfőtől péntekig 6 órától 17.30 óráig tart nyitva.
Heti pihenőnapon és munkaszüneti napon az óvodát zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre engedélyt a fenntartó adhat és óvoda vezetője rendeli el a változtatást. Rendezvények esetén a nyitva tartástól való eltérést az intézményvezető engedélyezi.

Az óvodát reggel a munkarend szerint 6 órakor érkező dajka nyitja. A gyerekeket
reggel 6.30-tól fogadják az óvodapedagógusok saját csoportjukban. Óvodásaink délután 16.30-tól összevontan játszanak hazamenetelig a gyülekező csoportban.
Az óvodába érkezés reggel 6.30 és 8.30 óra között történik. Az ebéd után hazajáró gyermekeket 12.30 és 12.45 óra között lehet elvinni. Délutáni hazavitel ideje: 15 és 17 óra között.
Rendkívüli esetben, ha a csoportok létszáma jelentősen lecsökken, a teljes nyitva tartás alatt össze lehet vonni az óvodai csoportokat. Az összevonás feltétele, hogy az összevont csoportlétszáma a 30 főt nem haladhatja meg.Az intézmény munkarendje

Az SZMSZ  az intézmény alkalmazotti jogviszonyban állók alkalmazottak munkarendjét szabályozza.

A vezetők intézményben tartózkodásának rendje
 Az intézmény nyitva tartásának idején felelős vezetőnek kell tartózkodnia az intézményben. Az óvodavezető távollétében és akadályoztatása esetén az óvodavezető-helyettes intézkedik az azonnali döntést igénylő ügyekben.
Együttes akadályoztatásuk esetén a helyettesítést a az óvodában a vezető által kijelölt pedagógus jogosult intézkedni az azonnali döntést igénylő ügyekben.

Az alkalmazottak munkarendje

 Valamennyi alkalmazott köteles 10 perccel a munkakezdés előtt, a munka felvételére alkalmas állapotban megjelenni az intézményben.
 Az óvodapedagógusok munkaideje heti 40 óra, amely a kötelező órákból és a nevelőmunkával vagy gyermekekkel a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A kötelező órák számát jogszabály határozza meg.
 Az intézményben dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelő részletes feladatait, kötelezettségeit és jogait minden dolgozó névre szóló munkaköri leírásban kapja meg. A munkaköri leírások az SZMSZ mellékletét képezik.
A munkaköri leírásokat az óvoda vezetője készíti el.
Az óvodapedagógusok munkarendjét és a helyettesítési rendet a vezető állapítja meg, az intézmény zavartalan működésének érdekeit figyelembe véve.
 A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak: a dajkák munkarendjét az óvodavezető-helyettes állapítja meg, egyeztetve az óvodavezetővel az intézmény zavartalan működésének az érdekeit figyelembe véve.

Az alkalmazottak távolmaradása, rendkívüli távolmaradás

Az alkalmazott munkából való távolmaradását és annak okát a törvényi előírásoknak megfelelően 15 nappal korábban köteles bejelenteni, rendkívüli távolmaradását és annak okát a lehető legrövidebb időn belül köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy helyettesének, hogy gondoskodni lehessen a szakszerű és gyors helyettesítésről.
 A távollévők helyettesítési rendjét valamennyi alkalmazott munkaköri leírása tartalmazza.
Óvodapedagógusi munkakört óvodapedagógus, dajkát dajka helyettesíthet.
 A helyettesítésre vonatkozó alapelvek:
  - az intézmény zavartalan feladat ellátása
  - a dolgozók egyenletes terhelése
  -a rátermettség és alkalmasság
  -a szükséges szakmai felkészültség
  -a meghatározott kompetencia körök.
 Az óvodapedagógus szakszerű helyettesítése érdekében a csoportnaplót naprakészen az óvodában kell tartani.A nevelőtestület működésének rendje / 11/1994./VI.8./MKM rendelet 29.§ valamint a Közokt.Tv. 57.§ és58.§ /
A nevelőtestület feladatai és jogai

A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak a közössége, nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. Tagjai az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja és a nevelőmunkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű alkalmazottja.
  A nevelőtestületnek döntési jogkörre van:

              - a helyi nevelési program, az intézményi minőségirányítási     program, SZMSZ
                 és a házirend elfogadásában és módosításában.
-          az éves munkaterv elfogadásában
-          átfogó értékelések és beszámolók elfogadásában
-          a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásában
-          saját feladatainak átruházásában
-           
A nevelőtestület véleményezési jogkörrel bír:
                              - az intézményvezetői pályázatok szakmai véleményezésében.

A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében az éves munkatervben meghatározott számú és témájú értekezletet tart. Rendkívüli értekezlet hívható össze abban az esetben, ha azt a vezető szükségesnek tartja., vagy a nevelőtestületnek legalább a fele kezdeményezi. A nevelőtestületi értekezleteken minden pedagógus részt vesz, annak munkájába tevékenyen bekapcsolódik.
A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában – a jogszabályokban meghatározottak kivételével- nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.


Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés

Az óvoda hivatalos szakmai alapdokumentumainak nyilvánossága

Az intézmény alapvető dokumentumai:
-          a sóskúti Dimbes-dombos Óvoda helyi nevelési programja
-          az Intézményi minőségirányítási program
-          az SZMSZ
-          a Házirend

 Az alapdokumentumok nyilvánosak, azaz minden érdeklődő számára hozzáférhetőek az irodában elhelyezett polcon. A nyilvánosságról és a nyilvános dokumentumok hozzáférhetőségéről az épületben jól látható helyen tájékoztatni kell. Az alapdokumentumok hivatalos példányait az érdeklődők az intézményből nem vihetik ki. Az alapdokumentumok megváltoztatásának módját a dokumentumok végén található érvényességi rendelkezések szabályozzák.
Az alapdokumentumok megváltozásáról az intézmény vezetője köteles tájékoztatni az érintetteket aktuálisan összehívott értekezleten.
Az intézménybe újonnan beiratkozott gyermekek szülei szóbeli és írásbeli tájékoztatást kapnak az óvoda nevelési programjáról, valamint a házirend alapvető szabályairól.

Az óvoda belső szakmai és tanügyi dokumentumainak használata

 Az óvoda belső szakmai és tanügyi dokumentumait minden érintettnek rendelkezésére kell bocsátani. Az alapvető dokumentumokból, továbbá az éves munkatervből és belső ellenőrzési tervből köteles az óvoda vezetője legalább egy példányt biztosítani a nevelési év kezdésekor.

Az óvodai jogviszony létesítése és feltételei

 A gyermekek felvétele a Házirendben meghatározott eljárásrend alapján történik. Az óvodába jelentkezők felvételéről vagy elutasításáról az érvényes jogszabályok figyelembevételével az intézmény vezetője dönt, és  értesíti a szülőket a helyben szokásos módon. Elutasításra abban az esetben kerülhet sor, ha az óvodába jelentkező gyermekek száma meghaladja a törvény szerint felvehetők létszámát.

Ünnepek, megemlékezések rendje

 Az ünnepek és megemlékezések a helyi nevelési programban leírtak és az éves munkaterv alapján történnek. Ünnepeink: Farsang, Március 15., Anyák napja, Évzáró, Gyermeknap, Október 23, Télapó, Karácsony.
 Alapelv, hogy az óvodai ünnepélyek és rendezvények mindenkor a gyermeke életkori sajátosságaihoz igazodjanak.
Minden óvodai dolgozónak kötelessége az ünnepi készülődésben és az ünneplésben részt venni, az alkalomhoz illő öltözékben.A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések
 A gyermekek rendszeres óvodába járása kötelező attól a tanévtől kezdődően, amikor betöltik 5. életévüket.
 A kötelező óvodalátogatás alól az óvoda vezetője adhat felmentést akkor, ha a gyermek iskolai életre való felkészítését biztosítottnak látja.
 A csoportvezető óvónők naponta vezetik a Felvételi és mulasztási naplót.
A gyermekek igazolatlan mulasztását nyomon követik és jelzik az intézmény vezetőjének, ha igazolatlan hiányzás mértéke meghaladta a megengedett mértéket. Az óvoda vezetője a Házirendben lefektetett szabályozásnak megfelelően intézkedik.
 Betegség miatti hiányzás után a gyermeket csak orvosi igazolással fogadhatja be az óvodapedagógus.

Az étkezési hozzájárulás befizetésének szabálya

Az étkezési térítési díjat a szülők fizetik minden hónapban az arra kijelölt helyen és időben az önkormányzat erre megbízott alkalmazottjának.
A fizetési időszak tájékoztatóját az óvodavezető köteles kifüggeszteni a befizetés előtt legalább egy héttel. A gyermekek  étkezési nyilvántartását csoportonként a beosztott óvónők vezetik.
Az igénybe nem vett, étkezésre befizetett összeget, a bejelentést követő második naptól kezdődően kell jóváírni a következő befizetés összegébe. A fel nem használt ebéd térítési díját abban az esetben lehet visszafizetni, ha gyermek óvodai jogviszonya megszűnt.
    Kapcsolattartás rendje

A vezetők és a szülői közösség  közötti kapcsolattartás rendje

 Szükséges, hogy a szülők megismerjék az óvoda nevelési törekvéseit és programját.
A szülők jogos igénye, hogy a gyermekük óvodai életéről, képességei fejlődéséről rendszeres felvilágosítást kapjanak, ezért a szülők tájékoztatására kiemelt gondot fordítunk.
Kívánatos, hogy a csoportvezető óvodapedagógusok jól ismerjék a csoportjukba járó gyerekek családi hátterét, valamint példaértékű, segítőkész Szülői közösség jöjjön létre, amely jelentős támogatást nyújthat a gyermekek nevelésében.
Mindezek érdekében a nevelési év során az óvodapedagógusok a munkatervben meghatározott számú szülői értekezletet tartanak, és szükség szerint / a gyermekekkel töltendő időn kívül / megbeszélést tartanak a szülőkkel.
Az óvodavezető és a Szülői közösség képviselője szükség szerint tart értekezletet, ahol az óvodavezető tájékoztatást ad az intézmény munkájáról.

Az óvodai Szülői közösség részére véleményezési jogosultságot biztosít:
-          az SZMSZ szülőket érintő rendelkezéseiben
-          a helyi nevelési program módosításánál
-          szülőket anyagilag is érintő ügyekben
-          az óvoda és a család  közötti kapcsolattartás rendjének és a gyermekvédelmi feladatoknak a meghatározásában
-          a Házirendet érintő kérdésekben


Az intézmény külső kapcsolatainak szabályozása

Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart fenntartójával, a Sóskút Község Önkormányzatával.
Ezen kívül feladatainak elvégzéséhez, valamint a hatékonyság fokozásához rendszeresen tart fenn kapcsolatot más intézményekkel: óvodákkal, általános iskolával, pedagógiai szakmai szolgáltató intézményekkel, nevelési tanácsadóval, speciális képességeket vizsgáló szakértői bizottsággal, egészségügyi szakszolgálattal, / orvos, védőnő / gyermek és ifjúságvédelmi intézményekkel.
Az intézmény képviselete az intézményvezető jogköre és feladata. A külső kapcsolattartás részletes szabályozása: a partnerek azonítása, igényeik felmérése, a kapcsolattartás formája és módja az intézményi minőségirányítási programban és a helyi nevelési programban leírt szabályok szerint történik.A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje

A belső ellenőrzés elvei és általános szabályai

Az óvodai nevelés belső ellenőrzésének rendjét az intézményi minőségirányítási programban megfogalmazott szempontok és szabályok figyelembevételével az intézményvezető tervezi és szervezi meg. A belső ellenőrzés és ellenőrzési terv szerint történik, amely az intézményi minőségirányítási program és az éves munkaterv része.

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg kell megbeszélni. Az általánosítható tapasztalatokat ismertetni kell és meg kell vitatni a nevelőtestületi értekezleten.
Az óvodavezető, illetőleg helyettese szükség szerint eseti ellenőrzéseket is elrendelhetnek.

A nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosultak köre:

-          óvodavezető
-          vezető-helyettes
A minőségi kör vezetője az intézményi minőségirányítási programban megfogalmazott feladatokban és hatáskörökkel.

A belső ellenőrzés módszerei

-          beszélgetés
-          csoportlátogatás előre meghatározott szempontok alapján
-          megfigyelés
-          kikérdezés
-          szóbeli vagy írásbeli beszámoltatás
-          önértékelés
-          óvodai dokumentáció elemzése.

Foglalkozási terv vázlat készítési kötelezettség előírása, annak ellenőrzése

A foglalkozási terv vázlat készítése a pedagógus számára nem jogszabály, hanem az SZMSZ által előírt kötelezettség. A foglalkozási tervet adott egységre lebontó részletes leírást tartalmazó dokumentum. A dokumentáció hatékony eszköz a pedagógiai ellenőrzés során. Az intézmény vezető a vázlat alapján látja a pedagógus foglalkozás tartásának elképzelését, az anyag feldolgozásnak menetét.
A foglakozás látogatások célja, hogy  ellenőrizze azt,
- foglalkozás megfeleljen az óvoda nevelési programjának
- az óvodai foglalkozási terveknek,
- és a foglakkozási terv vázlatoknak.A létesítmények és helyiségek belső használati rendje

Általános szabályok

Az intézmény teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodók kötelesek:

-          a közösségi tulajdont védeni
-          a berendezéseket rendeltetésszerűen használni
-          az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni
-          az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni
-          a tűz és balesetvédelmi előírások szerint eljárni
-          a munka és egészségvédelmi szabályokat betartani.

Aki betörést észlel haladéktalanul értesítenie kell a rendőrséget és az óvoda vezetőjét. A rendőrség megérkezéséig az épültbe senki sem léphet be.
A helyiségek, létesítmények berendezéseiért, rendjéért a használatba vevő a használatba vétel ideje alatt felelős. A berendezési tárgyakat, eszközöket csak az intézményvezető engedélyével szabad az épületből kivinni.
A dolgozók kötelesek a munkahelyükön az elvárható rendet és fegyelmet megtartani.

Az épület használati rendje

Az épület főbejárata mellett címtáblát kell elhelyezni. A jogszabályi rendelkezéseknek  megfelelően az épületre zászlót kell kitűzni.
A dolgozók az intézmény helyiségeit, létesítményeit nyitvatartási időben, rendeltetésszerűen akkor és oly módon használhatják, hogy ne zavarják a nevelő tevékenységet, és az intézmény egyéb feladatainak ellátását.
Az óvoda épület nyitását és zárását a dajkák és rendkívüli esetben a délutános óvónők /megbeszélés alapján/ végzik a munkaköri leírásukban részletezett szabályok szerint. Aki zárja az épületet az köteles ellenőrizni az alábbiakat:
-          közlekedési utak szabadon hagyását
-          az elektromos berendezések kikapcsolt állapotát
-          az ablakok zárt állapotát

Az óvoda helyiségeinek a használatára vonatkozó szabályok

A gyermekek az óvoda helyiségeit, létesítményeit és berendezéseit csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
Az óvoda berendezéseit a vezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet az épületből kivinni. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell részletezve a kivitelre kerülő tárgyakat, az elvitel határidejét és anyagi felelősségvállalást.
Az egyes csoportszobák működési rendjét a dolgozók munkarendje határozza meg.
A szülők a gyermekeikkel a folyosón / öltöző / tartózkodhatnak. Gyermeküket az óvodapedagógusnak kell átadniuk, illetve óvodapedagógus tudtával vihetik el. A szülőkre vonatkozó intézményi szabályokat a Házirend tartalmazza.


Az udvar használati rendje

Az óvoda udvarán az óvodás gyermekek csak óvónői felügyelettel tartózkodhatnak, az ott lévő játékokat, létesítményeket csak óvónői felügyelettel használhatják. Az óvoda udvara nem nyilvános játszótér, az óvodával jogviszonyban nem álló személyek nem használhatják. Kivételt képeznek az intézmény által szervezett családi rendezvények.

Az óvodába belépés és tartózkodás rendje azok részére akik nem állnak jogviszonyban az óvodával

Az óvoda bejárati kapuját reggel 8.30-12.30 és 12.45-15 óráig zárva kell tartani.
Az óvoda területén idegen személy csak a felelős vezető engedélyével tartózkodhat.
Az óvodába belépő idegent egyedül hagyni nem szabad.
A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezető és a látogató megbeszélése, egyeztetése alapján történik.
Az óvodai csoportok és foglakozások látogatását más személyek részére az óvodavezető engedélyezi. Szülői látogatásra a csoportszobában  a csoportvezető óvodapedagógussal előzetesen egyeztetett időpontban kerülhet sor.

A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés elosztásának elvei

A Közoktv. 118.§ /10/ bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés jár annak a közalkalmazottnak, aki a mérési, értékelési, minőségfejlesztő munkában, a törvényben meghatározott módon részt vesz.
Továbbá a kiemelkedő munkavégzésért járó kereset-kiegészítés összegéből részesül az a dolgozó , aki az SZMSZ mellékletében lefektetett kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjainak megfelel.
A kereset-kiegészítés összegének mértékéről a minőségi kör véleménye alapján az óvoda vezetője dönt.Óvó-védő rendelkezések

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

A fenntartó és a gyermekorvosi szolgálat közötti szerződésben szabályozottak szerint az óvodában a gyermekorvos évente legalább egyszer szemészeti, ortopédiai és belgyógyászati vizsgálatot, a fogorvos fogászati vizsgálatot végez minden csoportban.
Iskolaérettségi vizsgálatkor audiometriai / hallásélesség / szűrés is történik.
A védőnők esetenként tisztasági szemlét tartanak a gyermekek körében.
Az óvoda dolgozói kötelesek a védőnőkkel és a gyermekorvossal együttműködni, a gyermekek vizsgálatának idejét a gyermekek életrendjének megzavarása nélkül megszervezni, a gyermekorvos és védőnő nyugodt munkavégzését biztosítani.

Az óvoda dolgozóinak a feladata a gyermekbalesetek megelőzése érdekében

A gyermekekkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat a veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat az óvodai nevelési év kezdetén, továbbá szükség szerint életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően ismertetni kell. Az ismertetés tényét az óvónők a csoportnaplóban kötelesek dokumentálni.
A balesetveszélyes körülményt a munkavédelmi szabályzatban rögzítetteknek megfelelően kell elintézni.
Minden óvodapedagógus felelős a csoportjába járó gyermekek egészségének és testi épségének megóvásáért.

Gyermekvédelmi tevékenység

A gyermekvédelmi munka minden dolgozó feladata, de az óvodában gyermekvédelmi felelős is működik, aki kiemelten foglalkozik a hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett gyermekek felkutatásával, helyzetük szakszerű megoldásával, gyermekvédelmi szervek segítségének igénybevételével.
Amennyiben bármelyik dolgozó a gyermeknél veszélyeztetettségre utaló jelet tapasztal, a gyermekvédelmi felelős által köteles jelezni a Gyermekjóléti Szolgálat felé.
A gyermekvédelmi felelős évente egyszer beszámol gyermekvédelmi munkájáról, a hátrányos, illetve veszélyeztetett gyermekek érdekében törtét intézkedésekről.

Bombariadó esetére meghatározott szabályok

Az intézményben, a tűzvédelmi szabályzatban meghatározottak szerinti menekülő útvonalakat állandóan akadály mentesen kell hagyni.
A váratlan eseményekre való szakszerű intézkedés és viselkedés érdekében a menekülést az intézményben évente legalább egyszer el kell gyakorolni.
Bomba vagy ismeretlen eredetű, gyanús idegen tárgy észlelése esetén az óvoda épületét minden bent tartózkodónak azonnal el kell hagynia.
A bombariadóval kapcsolatos teendőket a helyszínen tartózkodó vezető köteles irányítani. A bombariadót a vezető a rendőrségnek az alábbi adatok közlésével jelenti:
- az intézmény neve, pontos címe
 - emberélet van-e veszélyben
- a vélt bomba által veszélyeztetett épületek
- a bejelentő neve, lakcíme, telefonszáma, és a bejelentés időpontja.
A bombariadóról mindig értesíteni kell a fenntartót és az intézményvezetőt.


A gyermekek kísérése

A gyermekeket az óvoda területéről az óvodai nevelés idejében csak szülői beleegyezéssel mehetnek ki.
A gyermekek intézményen kívüli kísérése minden esetben csoportonként legalább két óvodapedagógus és egy dajka alkalmazottal történik.
Az iratkezelés szabályai, ügyvitel

Beérkező iratok és küldemények kezelése
Az intézményben hivatalos iratot az óvodavezetőjének kell átadni. A személyesen benyújtott irat átvételéről kérésre igazolást kell kiállítani
Az intézménybe beérkező posta átvételére az alábbi dolgozók jogosultak:
-          óvodavezetője
-          óvodavezető-helyettes
-          megbízói levéllel rendelkező dolgozók

Névre szóló küldeményt a címzett távolléte esetén az intézményvezető vagy helyettese felbonthatja, ha a küldemény külseje alapján megállapítható, hogy hivatalos iratot tartalmaz.
Az intézmény hivatalos ügyiratait az intézmény felelős vezetője elolvassa, és iktatja, rendelkezik az ügyintézés személyéről, határidejéről.
A folyóiratokat az intézményvezetője nézi át elsőként, majd azokat az arra kijelölt polcon kell tárolni. A folyóiratok évenkénti kezelését az azzal megbízott óvónő végzi.

Iktatás, az iratok nyilvántartásba vétele

Minden kimenő iratot, mely az intézményt érinti, az intézmény felelős vezetője ír alá és lát el körbélyegzővel.
Az átnézett iratokat a jogszabályoknak megfelelően az óvodavezetője az iktatókönyvben iktatószámmal lát el. Az óvoda iktatási rendszere évente újra kezdődő sorszámos rendszerrel működik. Az óvodavezetője az év utolsó munkanapján az iktatókönyvet a felhasznált utolsó sorszámot követően aláhúzással, a körbélyegzővel és az intézményvezető aláírásával le kell zárni.
Iktatni kell: az óvodába érkezett és azon belül keletkezett iratokat.
Az iktatókönyvek nem selejtezhetők.
A hivatalos iratok irattárolását és selejtezését a hatályos jogszabályokban, a Selejtezési é a Leltározási Szabályzatokban foglaltaknak megfelelően kell elvégezni.Az óvoda irattári terve ( 11/1994. (VI.8.)  MKM renddelet 4. sz. melléklete alapján.)

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek
                                     
 1. Intézmény létesítés, átszervezés, fejlesztés           nem selejtezhető
 2. Iktatókönyvek                                                        nem selejtezhető
 3. Személyzeti, bér és munkaügy                                               50 év
 4. Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, baleseti jkv.   10 év
 5. Fenntartói irányítás                                                                 10 év
 6. Szakmai ellenőrzés                                                                 10 év
 7. Megállapodások, bírósági, államigazgatósági ügyek             10 év
 8. Belső szabályzatok                                                                   10 év
 9. Polgári védelem                                                                      10 év
 10. Munkatervek, jelentések, statisztikák                                       5 év
 11. Panaszügyek                                                                             5 év


                                     Nevelési- oktatási ügyek

12. Nevelési-oktatási kísérletek, újítások                                       10 év
13. Törzslapok, beírási naplók                                    nem selejtezhető
14. Felvétel, átvétel                                                                         20 év
15. Csoportnaplók                                                                             5 év
16. Pedagógiai szakszolgáltatás                                                        5 év
17. Szülői közösség szervezése, működése                                      5 év
18. Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok, ajánlások   5 év
19. Gyermek és ifjúságvédelem                                                       3 év


                                          Gazdasági ügyek

      20. Ingatlan-nyilvántartás, kezelés, fenntartás              határidő nélküli
      21. Társadalombiztosítás                                                                 50 év
      22. Leltár, állóeszköz nyilvántartás, selejtezés                               10 év
      23. Éves költségvetés, beszámolók,                                                  5 év
      24. Gyermekek ellátása, juttatásai, térítési díjak                               5 évFelvilágosítás hivatalos ügyben

Felvilágosítást hivatalos ügyben csak a vezető, illetve bizonyos ügyekben a helyettes vagy a kijelölt személy adhat..
A gyermekre vonatkozó feljegyzésekbe való betekintés a szülőknek akkor lehetséges, ha a gyermek személyiségi jogait nem sérti, esetleg más család érdekeit nem érinti.
Az intézménnyel nem jogviszonyban állók számára felvilágosítás kizárólag az intézményvezető vagy az érintett beleegyezésével adható.
Személyre szóló adatok átadása- hivatalos szerveknek- csak írásos megkeresésére történhet.
A dohányzás szabályai az intézményben

Az óvoda területén és a bejárattól az utcafronton 5 m-en belül TILOS a dohányzás!

A közalkalmazottak munkavégzéssel kapcsolatos szabályai

Az óvodában csak érvényes egészségügyi kiskönyvvel rendelkező munkavállaló dolgozhat.
Az intézményen belül szeszes ital fogyasztása tilos.
Az intézmény teljes területén az épületben és az udvaron tartózkodó minden személy kötelessége:
-          a közös tulajdont védeni
-          a berendezéseket rendeltetésüknek megfelelően használni
-          az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni
-          az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni
-          a tűz és balesetvédelmi előírások szerint eljárni
-          a munka és egészségvédelmi szabályokat betartani

Helyettesítés rendje
Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges, vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézmény vezetőjének feladata. Alacsony gyermeklétszám mellett-gazdaságossági szempontok figyelembevétele miatt- szükség szerint csoportösszevonással történhet a helyettesítés.

Telefon használata
Az intézmény telefonját magáncélra csak indokolt esetben lehet használni abban az időszakban, amikor mindkét óvónő az óvodában tartózkodik és a gyermekek felügyelete ellátott.
Mobil telefon használata a csoportszobában, az óvoda folyosóján, a gyermekek között TILOS!

Fénymásolás
Az intézményben a szakmai munkával kapcsolatos anyagok fénymásolása ingyenes.
Minden egyéb esetben az intézményvezető engedélye szükséges, de a fénymásoláshoz szükséges papírról a fénymásolást igénybe vevőnek kell gondoskodni.

Számítógép használata
A vezetői irodában lévő számítógépet csak az óvoda vezetője használhatja.
A nevelői helyiségben lévő számítógépet a pedagógusok csak a kötelező óraszámukon túli időben használhatják. (  Délutános héten fél 11 előtt, délelőttös héten 12.30 után.)

Az intézményben folytatható reklámtevékenységre vonatkozó előírások

A tiltott és megengedett reklámtevékenység a Közokt. Tv. 122.§ (12) bek. Értelmében a következő:
- Az intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermeknek szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze.
- A reklámtevékenység folytatásának minden formája, módja csak az intézmény vezető engedélyével lehetséges. Az intézményvezető az engedély visszavonására bármikor jogosult.

Fakultatív szolgáltatások szervezése

Az intézmény fakultatív foglalkozásokat kínál a gyermekek részére, az óvodai időkeretbe ágyazottan. A foglalkozásokat úgy kell szervezni, hogy a külön szolgáltatásokon való részvétel ne gátolja meg a gyerekeket abban, hogy az óvoda által biztosított alapszolgáltatásban részt vegyen.
A fakultatív foglalkozások közül a fejlesztő foglalkozások ingyenesek, melyeket az óvónők tartanak a délelőtti időszakban..
A többi programok választásáról a szülő dönt. Év elején nyilatkozik arról, hogy mire szeretné gyermekét járatni. Az óvoda csak a helyiséget biztosítja a nyitvatartási időn belül, a foglalkozáson való részvételről a szülő gondoskodik. / öltöztetés, bekísérés, stb. /
A térítési díjat a szolgáltatást nyújtó személy szedi be. Az óvodában gyermekekkel csak óvodapedagógusi végzettséggel rendelkező személy tarthat foglalkozásokat fakultációban is. Ezt törvény szabályozza! /NAT/

Óvodán kívüli tevékenységek szervezése

A tervezett foglalkozás, kirándulás előtt 3 munkanappal tájékoztatást kell adni az óvodavezető részére a kirándulás feltételeiről.
Az engedélyezési kérelem benyújtása a kísérők aláírásával hitelesített formában történik.
Az óvodán kívüli foglalkozás csak abban az esetben tekinthető engedélyezettnek, ha az intézmény vezetője a programot ellenjegyezte.

Az engedélyezés feltétele

-          25 fős gyermekcsoportnál a kíséretet 2 óvónő és 1 dajka látja el.
-          A csoport felkészítésének megléte ( hogyan kell biztonságosan közlekedni , baleset megelőzési tájékoztatás.)
-          A szülői engedélyek megléte, megfelelősége.
Védőruha juttatás szabályai

A munkáltató a munkavállaló munkakörén kívül hordott ruházatának megóvása céljából védőruhát ad. A munka végzés körülményeinek azt kell alátámasztania, hogy a védőruha használata nélkül a munkavállaló ruházatának nagymértékű szennyeződése, gyors elhasználódása következik be. A gyermekek között töltött napi teendők indokolttá teszik, hogy a velük foglalkozókat védőruha illesse meg.

A védőruha juttatás:
- óvodapedagógus : fehér köpeny, vagy tunika + nadrág, védőcipő
- dajka:                    fehér köpeny, vagy pasztell színű köpeny, védőcipő

Kihordási idő nincs, elhasználódás esetén a dolgozó köteles leadni a rosszat.
                                             MELLÉKLETEK


 1. sz. melléklet

A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai

Az értékelés alapelvei:
-          az elfogadott szempontok alapján
-          a tényanyag ismeretében
-          megfelelő légkörben
-          személyre szólóan történjen

Az értékelés célja:
-          hogy ösztönző hatású legyen
-          hogy a HOP és az IMIP tartalmával, céljaival összhangban lévő feladatok magas színvonalú- adott esetben a pedagógusok, az óvodai alkalmazottak szabadidejét is igénybe vevő- végzésének elismerése.

A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. – 1998. évi XV.tv. 87.§ (4) bekezdése és a 118. § (10) bek. alapján a közoktatási intézmény vezetője kereset-kiegészítéssel ismerheti el a kiemelkedő munkateljesítményt. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés odaítélésének feltételeit nevelőtestületünk az alábbiakban állapítja meg:

 1. A kereset-kiegészítés differenciált odaítéléséről az intézményvezető dönt. Döntésének előkészítésében, véleményezési és javaslattevő jogkörrel részt vesznek:
-          vezető-helyettes
-          minőségi kör

 1. Nem részesülhet kereset-kiegészítésben, aki a megelőző nevelési évben:
-          fegyelmi büntetésben részesült
-          igazolatlanul távol maradt
-          rendszeresen késett, munkakezdése illetve befejezése pontatlan volt
-          ha igazolt távollétének időtartama meghaladta a 30 munkanapot
-          pedagógushoz, óvodai alkalmazotthoz méltatlan, kirívó magatartást tanúsított.

 1. Kereset-kiegészítésben részesülhet intézményünkben az a pedagógus, aki legalább 1 éve nevelőtestületünk tagja és az alábbi pontok közül legalább 3 feltételnek megfelel:
-          a HOP és az IMIP által állított szakmai feladatok, követelmények                                  
-          kiemelkedő színvonalú teljesítése a mindennapi nevelési gyakorlatban
-           
-          tevékeny részvétel a szakmai munka tartalmi megújításában
-          pályázatokon való részvétel
-          HOP és az IMIP átdolgozásában való aktív részvétel
-          Bemutató foglalkozások, előadások tartása
-          A gyermekek szabadidős tevékenységének szervezése, lebonyolítása saját csoporton kívül:
-          délutáni külön foglalkozások ( kézműves )
-          élményszerző kirándulás
-          ünnepekhez kötődő vásárok,
-          az óvodai jeles napok, ünnepélyek, belső rendezvények megszervezésében, kivitelezésében való aktív közreműködés
-          kiemelkedő közösségteremtő tevékenység 8 gyermekekkel, nevelőtestülettel, alkalmazotti körrel, szülőkkel való együttműködés)
-          A csoportszobán kívüli helyiségek esztétikus, színvonalas dekorálásának szervezése, kivitelezése, az óvoda arculatának minőségi kialakításában végzett tevékenység
-          Intézményünk illetve alapítványunk bevételeinek gyarapításában való aktív részvétel:
                                      Pályázatok írása
                                     Más bevételi források felkutatása,     kivitelezése
-          példamutató munkafegyelem
-          az intézmény érdekeinek megfelelő tanulmányok folytatása, sikeres befejezése. Továbbképzéseken, módszertani rendezvényeken, szakmai konzultációkon való részvétel, eredményeinek, szakmai tapasztalatainak magas színvonalú és hatékony intézményi hasznosítása.
-          Az óvodai innováció elősegítése szakmai, tárgyi feltételeinek javításáért végzett munka

 1. Rendkívüli esetben nem pedagógus munkatárs is részesülhet kereset-kiegészítésben.
 2. E belső szabályzatot a nevelőtestület 2008. november 17. –i alkalmazotti értekezletén  egyhangúan elfogadta.
2. sz. melléklet
                                                 Munkaköri leírások

                                    Óvodavezető-helyettes munkaköri leírás

A munkakör felett a munkáltatói jogkör  gyakorlója és a munkakör szakmai irányítója az intézményvezető.

Munkaideje: heti 40 óra, kötelező óraszáma 24 óra, melyet gyermekcsoportban tölt el. A fennmaradó időben az óvodai nevelőmunkával összefüggő egyéb feladatokat, valamint vezetői feladatokat lát el.
Az utasítást adó felettes munkakör:                                                                                 
                                                               intézményvezető

A munkakörnek alárendelt munkakörök:
                                                               Pedagógus munkakörök
                                                Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak
A munkakör célja:
         A Közoktv. szerint az intézmény vezetője vezetői feladatai ellátásában való aktív  közreműködés.

Az óvodavezető-helyettes a munkaköri leírásában foglaltakat az intézményvezető utasítása, rendelkezései szerint, személyesen a feladat ellátására történő utasítással látja el.
Az óvodavezető-helyettes a munkaköri leírásban foglaltakat az intézményvezető utasítása, rendelkezései szerint, személyesen, a feladat ellátására történő utasítással látja el.

Feladatai:
-          Közreműködik az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítésében.
-          Részt vesz az SZMSZ rendszeres felülvizsgálatában , kiegészítésében.
-          Közreműködik a Házirend elkészítésében, aktualizálásában. Javaslatot tesz a házirend módosítására.
-          Közreműködik az intézmény minőségirányítási programjának elkészítésében, módosításában. Koordinálja a minőségirányítási programmal kapcsolatos feladatokat.
-          Részt vesz a Közokt. Törv.2.  mellékletében meghatározott adatok nyilvántartásában, kezelésében.
-          Közreműködik az intézményi dokumentumok nyilvánosságra hozatalában.
-          Az óvodavezető helyettesítése során, az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rend szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat.
-          Szaktudásával támogatja a nevelési program elkészítését.
-          Részt vesz a program összeállításában. Szükség szerint gondoskodik a nevelési program beválásának vizsgálatáról, korrekciójáról.
-          Feladatokat lát el az óvodai munkaterv elkészítése során, részt vesz a nevelési év rendjének meghatározásában.
-          A munkaterv elkészítése során kikéri a szülői szervezet véleményét.
-          Segíti nevelőközösség munkáját, vezetését.
-          Támogatja az óvodavezető nevelőmunkát irányító és ellenőrző tevékenységét.
-          Segíti az óvodavezetőt az intézmény költségvetési gazdálkodása során, hogy a működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak legyenek.
-           
Egyéb vezetési feladatok:
-          Elkészíti a dolgozók munkabeosztását és ellenőrzi annak betartását.
-          Elkészíti a szabadságolási ütemtervet, felel a szabadságok törvényes kiadásáért.
-          Ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok betartását.
-          Ellenőrzi a munkafegyelmet, ösztönzi a jó munkahelyi légkör megteremtését.
-          Az éves statisztika elkészítésében felelősséggel részt vesz, biztosítja a pontos és korrekt adatszolgáltatást.
-          A balesetvédelmi előírások betartását folyamatosan figyelemmel kíséri, a baleseti források megszüntetése érdekében haladéktalanul intézkedik.
-          Az óvodavezető távollétében képviseli az óvodát.

Az óvodapedagógusi munkaköri leírásban foglaltak vonatkoznak a vezető helyettesre is.                               Az óvodapedagógus munkaköri leírása

A munkakör felett a munkáltató jogkör gyakorlója az intézményvezető.
A munkakör szakmai irányítója az intézményvezető és a vezető helyettes.

Munkaideje: heti 40 óra, kötelező óraszáma 32 óra, melyet szigorúan gyermekcsoportban tölt el. Naponta fél óra adminisztrációs feladatok ellátására. A fennmaradó időben az óvodai nevelőmunkával összefüggő egyéb feladatokat lát el.
Alapvető feladata a gyermekek nevelése. A gyermekek fejlődésének segítése és fejlesztése.
Kötelessége és joga a Közoktatási. Törvényben foglaltak szerint közreműködni.

A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyeket az idevonatkozó jogszabályok határoznak meg.

Javaslatot ad:

-          az óvoda munkatervéhez,
-          külön óvodai munkaszervezési kérdésekhez,
-          a felszerelés bővítéséhez,
-          a szükséges javításokhoz.

Kötelessége a munkafegyelem és közösségi együttműködés formáinak betartása, tervszerű felkészülés naponta a nevelőmunkára, a gyermekek folyamatos felügyelete ( nem hagyhatja őket felügyelet nélkül).

További feladatai:

-          folyamatosan képzi magát, továbbképzéseken vesz részt
-          felkészül és részt vesz nevelési értekezleten
-          Bemutató foglalkozásokat szervez, tart ( az általa választott területen)
-          Képességfejlesztő foglalkozásokat vezet
-          Egyenrangú összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával
-          Folyamatosan együttműködik a családokkal
-          Szülői értekezletet, nyílt napot fogadó órát tart
-          Családlátogatást végez, közös ünnepeket, kirándulásokat szervez
-          Kapcsolatot tart társ intézményekkel
-          Házirend betartatása szülőkkel és gyermekekkel
-          Gondoskodik arról, hogy a játék kiemelt hangsúlyt kapjon a gyermeke napirendjében
-          A nevelési program ( HNP) alapján az ismeret átadás, a nevelési módszereit, eszközeit megválasztja
-          Az IMIP- ben foglaltakat önmagára nézve kötelezőnek tekinti.


A gyermekek értékelése:

- Irányítja, megfigyeli, elemzi és értékeli a gyermekek tevékenységét
- Tapasztalati és mérési eszközöket alkalmazva elemzi és értékeli a gyermeki személyiség   fejlődési vonalát, és erről feljegyzést készít.
- Az iskolaérettség megállapításához szakvéleményt készít.Egyéb díjazott vagy díjazás nélküli feladatai:

-          szertár felelős
-          gyermekvédelmi felelős
-          szakirodalmi könyv anyag rendjéért felelős
-          tűzvédelmi felelős
-          munkavédelmi felelős
-          gyermekek kíséréseAz óvodára háruló feladatokból az óvodapedagógus köteles az alábbi részfeladatokat ellátni a vezető utasításai szerint:

-          helyettesítés
-          szülői értekezlet tartása
-          előadás, beszámoló, gyakorlati bemutató tartása
-          jegyzőkönyvvezetés
-          rendezvények, szabadidős tevékenységek megszervezése
-          pályázatírásban való részvétel
-          továbbtanulók segítése
-          hallgatók gyakorlatának vezetése
-          leltározás, selejtezés előkészítése
-          délutános héten rendkívüli esetben az óvoda zárása


A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.                                           Dajka munkaköri leírás

A dajka osztott egyenlőtlen munkabeosztásban is foglalkoztatható.
Munkáját a gyermekek érdekében a legjobb tudása szerint végzi.

Munkaideje: heti 40 óra

Utasítást adó felettes munkakörök:
                                                        Intézményvezető
                                                        Intézményvezető-helyettes
                                                        Óvodapedagógus
A dajka a munkaköri leírásban foglaltakat személyesen, a  felettes vezetők irányításával látja el.

Állandó feladatai:
-          az óvoda helyiségeit tisztán tartja a vezető és a helyettes által megjelölt területen,
-          naponta végez fertőtlenítő takarítást, portalanítást,
-          gondoskodik a tisztítószerek biztonságos tárolásáról,
-          szükség szerint segít a gyermekek gondozásában, öltöztetésében,
-          étkezéskor tálal, ételt oszt, segíti  a naposi munkát, az étkezést, az edényeket leszedi,
-          azonos nevelési stílussal segíti a szokások kialakítását, beszélget a gyermekekkel,
-          szükség szerint segít a balesetveszélyes hinták, mászókák felügyeleténél az udvaron,
-          ellátja az elsősegélynyújtással, egészségüggyel kapcsolatos feladatokat
-          ágyaz, segíti a gyermekek lefektetését és felkelését, vetkőzést és öltözést,
-          óvodai foglalkozási eszközök előkészítése,
-          türelmes, halk, szeretetteljes hangnemet használ a gyermekekkel.
-          Közreműködik a teremrendezési feladatok ellátásában
-          Biztosítja a játék és a gyermekek munkatevékenységeihez kapcsolódó teendők csoportszobai és udvari feltételeit a csoportvezető óvónő útmutatásai szerint.
-          Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik.

Időszakos feladatai:
-          gondozza az óvoda udvarát, járdát, teraszt seper, a játszó homokot felássa, virágokat gondoz,
-          napközben megbetegedő gyermekre felügyel,
-          az óvoda textíliáit mossa, vasalja, javítja,
-          ablakot tisztít, ajtókat, bútorokat, játékeszközöket fertőtlenít, lemossa,
-          elvégzi az évi nagytakarítást
-          kéthavonta gondoskodik a fűtőtestek tisztításáról
-          az óvoda rendezvényeihez kapcsolódóan elvégzi a rendezvény során érintett területek soron kívüli takarítását,
-          rendezvényeket követően segédkezik a helyszín rendjének eredeti visszaállításában.
Elvégzi azokat a feladatokat, amelyeket az óvodavezető a feladatkörébe utal.
A dajkák munkarendjéhez igazodnak az elvégzendő feladatok. / délelőttös heti feladatok, délutános heti feladatok/.

A gyermekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről felvilágosítást nem adhat.
Az óvoda belső életére vonatkozó értesüléseit köteles szolgálati titokként megőrizni.
A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és olyan magatartást tanúsítani, hogy az mások egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse.

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.                                      A takarító munkaköri leírása


Megosztott munkaidőben is foglalkoztatható.
Naponta ellátandó feladatai:
-          Az óvoda helységeit tisztán tartja. Külön beosztás szerint elvégzi a fertőtlenítő felmosásokat.
-          Gondoskodik a kijelölt munkaterületén a mosdók, ajtók, vécék, tisztaságáról.
-          Szükség szerint a tornaterem takarítását elvégzi.
-          Kisebb szállítási teendőket ellát.
-          Az óvoda udvarát a dajkákkal közösen, járdákat minden évszakban rendbe teszi.
-          Hetente nagyobb fertőtlenítő takarítást végez
-          Kimossa a hozzá tartozó textíliákat, szükség szerint vasal.
-          Időszakonként nagytakarítást végez : ablakot tisztít, függönyt mos, az udvaron gyomtalanít, az utcai részen gereblyéz, metszéseket végez, télen homokkal felszórja a síkos útszakaszokat.
-          Naponkénti takarításon kívül besegít a nyári nagytakarítási munkákba.
-          Ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket az óvoda vezetője a feladatkörébe utal.
-          A munka területén lévő virágok ápolásáról gondoskodik.
-          Indokolt esetben a takarítói munkakörbe nem tartozó munkákat is köteles elvégezni. / Dajka helyettesítése. /
-          Idegeneket az óvoda vezetőhöz kísér, nyitja, zárja az óvoda kapuját, ajtaját.Záró rendelkezések

Az SZMSZ-t az óvoda nevelőtestülete fogadja el.
Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
A hatálybalépés napja a szervezeti és működési  szabályzat jóváhagyásának napja.
Amennyiben a szervezeti és működési szabályzat felterjesztésére válasz nem érkezik, a hatályba lépés napja a felterjesztést követő 30. nap utáni első képviselőtestületi ülés napja.
A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az intézmény 2008.szeptember 10.-ei  módosított szervezeti és működési szabályzata .
A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni az óvoda azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, és meghatározott körben használják helyiségeit.
Az SZMSZ-ben foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell. A nyilvánossá tétel: az óvoda nevelői irodája, ahol mindenki számára hozzáférhető elolvasásra.
Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára nézve kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében intézkedhet.
Az intézmény nevelési programjáról, minőségirányítási programjáról a csoportvezető óvónőktől lehet tájékoztatást kérni előre megbeszélt időpont alapján.

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását kezdeményezheti:
- Fenntartó
- nevelőtestület
- Óvodavezető
- A szülői közösség, valamint előírhatja
- Jogszabályi kötelezettség.


Sóskút, 2008-10-28
Aktualizálva: 2012. 01. 26.

Készítette: 


                                                               Bereczkiné Ulehla Anna
                                                                   Óvodavezető                                     Legitimációs záradék

Az óvoda szülői szervezete az óvodai SZMSZ-ben a dokumentumok nyilvánosságra hozásának és megismertetésének módjával kapcsolatban egyetértését megadta.
Az óvodai szülői szervezet az SZMSZ-ben szabályozott működési rendelkezéseket megismerhette, arról véleményt formálhatott.


Kelt: …………….. év ………………….hó ………napján.


                                                    …………………………………………..
                                                         Szülői szervezet elnöke


Az óvoda alkalmazotti közössége a Szervezeti és Működési Szabályzatot
2008. november 17.-e napján tartott határozatképes ülésén 100%-os
igenlő szavazattal elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.…………………………………          ………………………………………
nevelőtestület képviselője                        dajkák képviselőjeKelt: …………………………….

                                                              ……………………………………….
                                                                                      Óvodavezető

A sóskúti Dimbes-dombos Óvoda Szervezeti és Működési  Szabályzatát a fenntartó önkormányzat …………./200…  számú, 2008. …….. kelt határozatával jóváhagyta.

Kelt:
               ……………………………………………………………………..
                    
                            A fenntartó képviseletében
Módosítás: 

A Dimbes-dombos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a megváltozott feltételek figyelembevételével módosítottam.

Sóskút, 2011. március 22.


                                                                  Bereczkiné Ulehla Anna
                                                                       óvodavezető
                                                                    

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése