Navbar

Munkaterv 2015/2016


Dimbes-Dombos Óvoda 2015/2016. nevelési évre vonatkozó Munkaterve
A munkatervet készítette:   Bereczkiné Ulehla Anna - óvodavezető


Tartalomjegyzék

1.
2.
2.1.
Jogszabályi változások hatása a nevelési évre, illetve a nevelési évben ellátandó feladatokra
2.1.1.
2.1.1. A 2015/2016-os nevelési évre vonatkozó új feladatok
2.1.2.
2.1.2. A 2015/2016-os nevelési évre vonatkozó – korábbi jogszabály módosítások miatti - feladatok
2.2.
Helyzetelemzés
2.3.
Tárgyi feltételek
2.4.
Személyi feltételek, vezetés
2.4.1.
Az intézmény dolgozói
2.4.2.
A vezetői beosztások
2.4.3.
A pedagógusok munkafeltételei
2.4.4.
A közalkalmazottak továbbképzése
2.4.5.
Közalkalmazotti jogviszony
2.4.6.
A munka szervezése
2.5.
Pénzügyi feltételek
2.6.
Az intézmény működését szabályozó dokumentumok
3.
3.1.
Önértékelésből fakadó feladatok
3.2.
Intézményi önértékelés
4.
4.1.
A nevelési programból fakadó feladatok
4.2.
Fejlesztő pedagógusi tevékenységgel kapcsolatos együttműködés
4.3.
Eltérő ütemű fejlődés
4.4.
Adott évi kiemelt nevelési feladatok
4.5.
 Intézmény ellenőrzéssel kapcsolatos  feladatok
4.6.
A minősítési eljárással összefüggő feladatok
5.
5.1.
Alkalmazotti közösség
5.2.
Nevelőtestület
5.3.
Szülői szervezet
    5.4. 
Közalkalmazotti képviselő megválasztása
6.
6.1.
Szakmai ellenőrzés
6.2.
Törvényességi ellenőrzés
6.3.
Pénzügyi-gazdálkodási ellenőrzés
7.
Beiratkozás rendje

Mellékletek

1. számú melléklet: A nevelési év helyi rendje

2. számú melléklet: Ütemterv

 
1. Bevezetés


A 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkaterv a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, így többek között:
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 27. § (3) bekezdése, valamint a 70. § (2) bekezdés c) pontja,
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése,
- a 2015/2016. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.)  EMMI rendelet, valamint
- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet
alapján került összeállításra.

A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen:
            - az intézmény pedagógiai programja,
            - házirend
            - SZMSZ
            - az intézményi önértékelés rendjére vonatkozó szabályozás,
            - az intézményben működő szervezetek működési dokumentumai.


A munkatervvel kapcsolatban ellátásra kerültek a szükséges véleményeztetési feladatok.


2. Feltételrendszer leírása


2.1. Jogszabályi változások hatása a nevelési évre, illetve nevelési évben ellátandó feladatokra

2.1.1. A 2015/2016-os nevelési évre vonatkozó új feladatok

2015. január 1-től életbeléptek olyan változások, melyek hatnak a  nevelési évben folyó tevékenységünkre. A főbb változások:
- a fenntartó jár el, és hoz döntést az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében /Felelős: intézményvezető, intézményvezető helyettes; határidő: a nevelési évben folyamatos./

- a gyermek felvételénél, átvételénél nem a felvételi körzetben lévő lakcímet, hanem az életvitelszerűen az óvoda felvételi körzetében lakás tényét kell figyelembe venni, az életvitelszerű lakás igazolását lehet kérni a szülőtől, illetve családlátogatás során lehet ellenőrizni./Felelős: intézményvezető, intézményvezető helyettes; határidő: a nevelési évben folyamatos./

Kötelező óvodába járás
A köznevelési törvény 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.
A kötelező óvodába járás alól a jegyző a szülő kérelmére - az óvodavezető és a védőnő egyetértéséig - a gyermek 5 éves koráig felmentést adhat.
A kötelező óvodába járás miatt az óvoda férőhely iránti igény várhatóan emelkedni fog.

Az óvodai beiratkozás
Az óvodai beiratkozás időszaka a tárgyév április 20-a és május 20-a közötti időszak. A beiratkozás pontos időszakát a fenntartó határozza meg. A beiratkozás időpontját a honlapon is közzé kell tenni.

Óvodai foglalkozások mulasztása
A kötelező óvodába járási kötelezettség miatt folyamatosan figyelemmel kell kísérni a gyermekek óvodai foglalkozásról való távolmaradását, és annak igazolását.
5-nél több igazolatlanul mulasztott nap esetén az óvodavezetőnek értesítési kötelezettsége van a gyámhatóság, a gyermekjóléti szolgálat felé.
10 igazolatlanul mulasztott nap esetén az óvodának tájékoztatnia kell a mulasztásról az általános szabálysértési hatóságot.

/Felelős: intézményvezető, csoportvezető óvónők; határidő: a nevelési évben folyamatos./

Óvodai fejlesztő program szervezése
Az óvoda - a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 173. §-a alapján - a hátrányos helyzetű gyermekek számára óvodai fejlesztő tevékenységet szervez. Az óvodai fejlesztő tevékenység keretében az óvodának biztosítania kell:
- a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat,
- a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet,
- az együttműködések kialakítását azokkal a szolgálatokkal, amelyek a gyermek óvodai nevelése során a szülőket támogatják, és a gyermekek számára szolgáltatásokat biztosítanak.

/Felelős: intézményvezető, csoportvezető óvónők; határidő: a nevelési évben folyamatos./

Az intézményi önértékelés

Az intézménynek jelentős feladatot kell ellátnia az intézményi önértékelés rendszerében. Az intézményi önértékelés témakörét a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet XV. Fejezete tartalmazza.

 Az intézményi önértékelés az országos pedagógiai szakmai ellenőrzés részét képezi.

Az intézményi önértékelés részei:
- a pedagógus kétévenkénti értékelése,
- az intézményvezető – vezetői megbízatás második és negyedik évét érintő – értékelé-       se,
- öt évenkénti teljes körű – pedagógiai munkára kiterjedő - intézményi önértékelés.

Az intézményi önértékeléssel kapcsolatban feladatunk:
- az önértékelés előkészítése,
- az önértékelés tervezése, valamint
- az önértékelés megvalósítása során.

Az intézményi önértékelés előkészítése során feladat:
- az önértékelési csoport létrehozása, /Felelős az intézményvezető, határidő 2015. augusztus 15. /
- az önértékeléssel kapcsolatos tájékoztatás, /Felelős az intézményvezető és az önértékelési csoport vezetője, határidő 2015. augusztus 15-től folyamatos./
- az intézményi elvárás rendszer meghatározása. /Felelős az intézményvezető, az önértékelési csoport vezetője, határidő 2015. szeptember 30./

Az intézményi önértékelés tervezése során gondoskodnunk kell:
- az öt évre szóló önértékelési program elkészítéséről, valamint
- az éves, 2015/2016-os nevelési évre vonatkozó önértékelési terv elkészítéséről.
A tervezési feladatok ellátásáért felelős az intézményi önértékelési csoport vezetője. A tervek elkészítési határideje 2015. szeptember 30.

Az önértékelés megvalósítása során gondoskodni kell:
- a pedagógus ellenőrzéséről,
- vezető ellenőrzéséről – azoknál a vezetőknél, akiknél a vezetői megbízás második, vagy negyedik éve van,
- a teljes körű intézményi önértékelés azon területeinek értékeléséről, melyeket az éves önértékelési terv alapján értékelni kell.
A tényleges ellenőrzési feladatok ellátásáért felelős személyeket az önértékelési terv tartalmazza.2.1.2. A 2015/2016-os nevelési évre vonatkozó – korábbi jogszabály módosítások miatti - feladatok

Csoportlétszámok

A köznevelési törvény 97. § (18) bekezdése alapján a törvény 4 melléklete szerinti csoportlétszámokat első alkalommal 2013/2014. nevelési évtől kellett, felmenő rendszerben alkalmazni. A felmenő rendszer szerinti alkalmazás a 2015/2016. nevelési évben újabb feladatokat jelent.
/Felelős: intézményvezető; határidő: a szeptember 1./

Pedagógus minősítés

Figyelmet kell szentelnünk idén is annak, hogy a pedagógusok első minősítése, vagy minősítő vizsgája 2013. szeptember 1. és 2018. június 30. között esedékes. A minősítéssel kapcsolatos feladatok jelentős terhet jelentenek a kollegáknak.
Fontos, hogy nem vonatkozik a minősítési kötelezettség arra a pedagógusra, aki a 2013. szeptember 1-től számított tízedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt.
A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése alapján az intézményvezető a pedagógus jelentkezését május 10-ig rögzíti az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben.
Az intézményvezető köteles a jelentkezett pedagógus minősítő vizsgán, minősítő eljárásban való részvételét biztosítani, és azt teljesített munkaidőként figyelembe venni.
/Felelős: intézményvezető; határidő: május 10./

Illetményalap változás

A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése határozza meg a 2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. közötti illetményalapot. Az illetményalapok fokozatosan, évről évre emelkednek.
/Felelős: Intézményvezető; határidő: 2015. szeptember 10./

2.2. Helyzetelemzés

Az óvodába beíratott gyermekek száma a 2015/2016. nevelési évben eddig .141.......... fő.
A nevelési évben várhatóan még ................ gyermek óvodai nevelését kell megoldanunk.

A csoportok és csoportlétszámok:

Csoportok
Csoport
elnevezések
Csoport
létszámok
Egyéb információ
Kiscsoport

Micimackó
Középső csoport
Kis-középső
Nagy-középsőPillangó


Süni


Nagycsoport
Vegyes
Vegyes
Cica


Katica


Nyuszi


Az átlaglétszám csoportonként .....23...... fő, ami az előző évekhez képest (csökkenést/növekedést/változatlanságot) ........................... mutat.
Az óvodai nevelést
            - ........... gyermek esetében 4 órában (fél napos)
            - ........... gyermek esetében teljes napon
kell megoldanunk.

Az intézményben biztosított szakkörök, kötelező foglalkozásokon kívüli foglalkozások:

A szakkör,
foglalkozás
megnevezése
Létszáma
A költségek (térítésmentes/
költségtérítéses, ez esetben a fizetendő összegek)
A szakkört,
foglalkozást tartó személy neve
Hittan

térítésmentes

Néptánc

térítésmentes
Mohácsiné Lőrincz Hortenzia
Foci /Bozsik program/
2.3. Tárgyi feltételek

Az intézményünkben a nevelési feladatokat a következő intézményi helyiség háttérrel látjuk el:
- óvodai csoportszobák,
- öltözők,
- mellékhelyiségek,
- tornaszoba,
- konyha,
- .........................

Az intézményünk a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékleteként meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal rendelkezik.

Pozitívumként kell értékelnünk, hogy az intézménynek sikerült:
            - nyáron a szükséges festési, karbantartási feladatokat ellátni,
            - ezen felül beszerzésre került: homokozó keretek, számítógépek, fénymásoló, trambulinra védő szél, takarófólia, kapu biztonsági zár , 6.csoport felszerelése..............................................................
Negatívum, hogy szükség lenne – de megfelelő forrás hiányában egyenlőre nem lehetséges - a kresz-park kiépítése,udvari pihenőrész /padok, asztalok/, kavicságy a teraszikhoz és az ivókút köré..........
.....................................................................................................................................................

A tárgyi feltételek biztosításáért felelős: az intézményvezető; határidő: a nevelési évben folyamatos.

2.4. Személyi feltételek, vezetés

2.4.1. Az intézmény dolgozói

a) Főállású dolgozók

Az intézményben dolgozó összes főállású foglalkoztatott száma: ...24........ fő.

Ebből:
- a pedagógusok létszáma ....14....... fő
- a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma: ....10....... fő. Ez utóbbiból a fizikai dolgozók száma: ..7.........

A dolgozói létszám a korábbi évekhez képest (csökkent/nőtt/változatlan maradt) növekedett...

Személyi változások a következők voltak: 2 fő óvónő, 1 fő ped.asszisztens, 1 fő fejlesztőpedagógus, 1 fő dajka, 1 fő takarító...................................................................................................................................

Év közben a következő előre látható változások lesznek:
            - nyugdíjazás miatt: 2 fő / Altmanné, Bereczkiné/............................................................
            - gyermekvállalás miatt: 1 fő / Patocskai Niki, ov.titkár/..................................................
            - szülési szabadságról történő visszatérés miatt: ..............................................................

Pedagógusaink, és az általuk ellátott további feladatok, funkciók:

Pedagógus neve
Magasabb
vezető/vezető
beosztás
Feladatok
Egyéb feladatok, funkciók*
Bereczkiné U. Anna
Intézményvezető
igazgató


Kovács Károlyné
Intézményvezető helyettes


Gutay Gizella

Balázs Lászlóné


Honlap kezelés
RádlinéZ. Magdolna
Kovács Károlyné
Czeilinger Györgyné

Önértékelési csoport

Megválasztott képviselők

Közalkalmazotti tanáccsal kapcsolatos feladatok
Alkalmazotti érdekvédelem
Réderné Simon Éva

Gyermekvédelmi feladatok

Kovács Károlyné

intézményvezető helyettes

Tűzvédelem, munkavédelemszertár felelős

Horváthné Körtvélyesi Ivett


Faliújság felelős
Újságcikkek továbbítása

Réderné Simon Éva, Gutay Gizella


Irodalmi műsorok
Taligás Erzsébet


Néphagyományaink
Záborszki Anikó
Simonkovich Péter Pálné


Iskolával közösen
Iskolai betekintők / évente 4 alk./
Monostori VilmosnéTornaszertár eszköz felelős

* Egyéb feladatok, funkciók között került feltüntetésre pl.: a különböző megbízottként történő feladatellátás (munkavédelmi, tűzvédelmi, szülői munkaközösségi stb.), a munkaközösség vezetői feladatok stb.

b) Nem főállású dolgozók

Intézményünkben a főállású foglalkoztatás mellett:
            - részmunkaidőben dolgozik: ....1...........fő, (az általuk ellátott feladatok: óvodatitkár...
            ..........................................................................................................................................
            - óraadóként közreműködik: ............... fő, (az általuk ellátott tevékenység: ...................
            ..........................................................................................................................................

A pedagógusok által ellátandó feladatokkal, funkciókkal kapcsolatos feladat a vonatkozó megbízások szóbeli egyeztetése, az egyes tevékenység feladatellátási tervben való rögzítése.


2.4.2. A vezetői beosztások

A vezetői beosztásokban változás (nem történt/történt a következők szerint): ...........................
Intézményvezető helyettes lett Kovács Károlyné, Monostori Vilmosné helyett..........................
2015.08. 01.-től.............................................................................................................................

2.4.3. A pedagógusok munkafeltételei

A pedagógusok munkafeltételei megfelelőek.

A munkafeltételekkel kapcsolatos nevelési évre vonatkozó konkrét feladataink:
            - öltözőszekrények kiosztása, 2 fő/ 1 szekrény.................................................................
            - ........................................................................................................................................
            - ........................................................................................................................................

2.4.4. A közalkalmazottak továbbképzése

Az intézmény dolgozói közül a pedagógusok továbbképzése jogszabály szerint kötelező.
A továbbképzés részletes szabályait a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet határozza meg.

Az intézmény a továbbképzési feladatainak ellátására - a korábbi évekhez hasonló szisztémával - elkészítette:
- a következő időszakra vonatkozó továbbképzési tervet,
- a továbbképzési terv alapján a 2015/2016. nevelési évre vonatkozó beiskolázási tervet.

A nevelési évre szóló beiskolázási terv helyettesítési programja alapján feladatunk a képzésben résztvevő pedagógusok helyettesítésének megszervezése.

A továbbképzések biztosításáért felelős: az intézményvezető; határidő: a nevelési évben folyamatos.

2.4.5. Közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódva a következő feladataink vannak a nevelési évkezdéshez kapcsolódva:
            - közalkalmazotti szabályzat elkészítése
- a közalkalmazottak egyéb juttatásaira, kedvezményeire vonatkozó szabályozás felülvizsgálata,
            - munkaköri leírások felülvizsgálata,
            - cafetéria-juttatás szabályzat felülvizsgálata,
            - felkészülés a minősítési eljárásra, a pedagógus portfólió elkészítésére,
            - a gyakornoki rendszer felülvizsgálata,
            - a pályáztatási eljárás felülvizsgálata.

A felülvizsgálatot a megváltozott jogi környezet figyelembevételével kell végeznünk.

A felülvizsgálatok irányításáért felelős: az intézményvezető; határidő: szeptember, illetve a nevelési évben folyamatos.

2.4.6. A munka szervezése

Feladatellátási terv és személyre szóló feladatmegosztás, a havi időkeret

A feladatokat jelen munkatervben meghatározottak figyelembevételével – a szervezési feladatok megkönnyítése érdekében - félévente feladatellátási tervben rögzítjük. (A feladatellátási terv készítési kötelezettségről – jogszabályi kötelezés nélkül, saját hatáskörben döntöttünk.)

A féléves feladatellátási terv alapján személyekre lebontva elkészítjük a személyre szóló feladatmegosztást.

A pedagógusok munkáját:
- havi időkeret alapján kell elszámolni, nyomon követni,
- heti időkeret alapján figyelemmel kell kísérni az elrendelt többletmunka korlátozások érvényesülését, valamint a munkaidő beosztás jogszabályi követelménye teljesülését.

Feladatunk:
- intézményvezetői döntés szerint a feladatellátási terv összeállítása, és a fenntartónak tájékoztatási céllal való megküldése,
- intézményvezetői döntés szerint a személyre szóló feladatmegosztás elkészítése (havi intervallumban),
- a havi időkeret szerinti munkavégzés dokumentálásának ellenőrzése, az időkeret teljesítésével kapcsolatos elszámolás, (munkaidő-nyilvántartás),
- a heti időbeosztás figyelemmel kísérése.

A feladatellátás szervezéséért felelős: az intézményvezető; határidő: a nevelési évben folyamatos.

2.5. Pénzügyi feltételek

A köznevelési törvény 88. §-a rendelkezik a köznevelési rendszer finanszírozásáról. A hivatkozott jogszabályhely alapján a köznevelés rendszerének működéséhez szükséges fedezetet:
- az állami költségvetés, és
- a fenntartó, a működtető hozzájárulása biztosítja.

Az intézmény költségvetését ezen felül bevételi forrásként kiegészítheti:
- a szülők adománya
- az alapítvány támogatása 
- és a köznevelési intézmény más saját bevétele.

A fenntartó, a működtető biztosítja az általa engedélyezett többletszolgáltatások, többletlétszámok fedezetét.
A köznevelés alapfeladatainak ellátását szolgáló költségvetési előirányzat összege az éves költségvetési törvényben kerül meghatározásra. A köznevelés egyéb feladatainak ellátásához a központi költségvetés támogatást biztosíthat.
Az intézmény finanszírozása normatív költségvetési hozzájárulás alapján történik.


Az intézményünk a 2015/2016. nevelési évben:
            - egyrészt a 2015. évre jóváhagyott költségvetés szerint, / 4 hónap /
- másrészt a 2016. évre 2016. elején a fenntartó által meghatározott költségvetés szerint gazdálkodhat./ 8 hónap /

Az intézményünk nehéz helyzetben van, mivel a fenntartói intézményi finanszírozás a költségvetésből kapott feladatfinanszírozás miatt nem elegendő a költségek fedezetére, s így jelentős fenntartói saját forrás is szükséges az intézmény működtetéséhez.

Feladatunknak tartjuk:
            - a 2015. évi költségvetési kereteken belüli hatékony gazdálkodást,
- a 2016. évre vonatkozóan olyan költségvetési koncepció készítését, illetve olyan költségvetési javaslat összeállítását, mely a lehetőségekhez képest a legtöbb intézményi cél megvalósítását elősegíti, (ennek érdekében részletes szöveges előterjesztést és tájékoztatást készítünk a fenntartó felé),
- a pályázati tevékenységet, s a különböző pályázati források megszerzését.

Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási működési feltételek biztosításáért felelős: az intézményvezető; a gazdálkodási terülten az intézményvezető által kijelölt személy; határidő: a nevelési évben folyamatos.

2.6. Az intézmény működését szabályozó dokumentumok

Az intézményi dokumentumokhoz kapcsolódva kiemelt feladatunk:
- az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, illetve feladatváltozás esetén e tény jelzése a fenntartó felé,
            - a szervezeti és működési szabályzat szeptemberi felülvizsgálata,
            - a házirend felülvizsgálata és módosítás esetén közzététele és átadása az érintetteknek:
                        - nevelési év kezdés előtt, valamint
                        - a beiratkozások előtt,
- a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok felülvizsgálata, (munkavédelmi bejárás a nevelési évkezdés előtt, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a gyermekek, dolgozók részére)
- az intézményben működő szervezetek szervezeti dokumentumai felülvizsgálatának segítése,
- a pénzügyi-gazdálkodási szabályozások felülvizsgálata,
- különös közzétételi lista szükség szerint, de legalább nevelési évenkénti felülvizsgálata,
- telefonhasználati szabályzata,
- közérdekű adatok és kötelezően közzéteendő adatok szabályzata,
            - belső ellenőrzési kézikönyv által előírt szabályzatok felülvizsgálata.

A felülvizsgálatokért felelős: az intézményvezető; határidő: a fentiekben meghatározott konkrét időpont, illetve a nevelési évben folyamatos.3.
Az intézményi önértékelésből fakadó feladatok

3.1. Az intézményi önértékelésből fakadó feladatok

A 2015/2016-os nevelési évben új feladatként jelentkezik az intézményi önértékelés.

Kiemelt feladat:
- az önértékelési csoport létrehozása, és működtetése,
- az önértékeléshez kapcsolódó helyi elvárások meghatározása,
- az öt évre szóló önértékelési program kidolgozása,
- a 2015/2016-os nevelési évre vonatkozó önértékelési terv elkészítése,
- az önértékelési feladatok terv szerinti ellátása,
- a vonatkozó elektronikus felületre a feltöltési, adatrögzítési kötelezettség teljesítése.

Az intézményi önértékeléssel kapcsolatban is fontos, hogy az intézményünk megfelelő:
- pedagógiai programmal,
- szervezeti és működési szabályzattal,
- munkatervvel,
- továbbképzési programmal és tervvel rendelkezzen.

(Felelős és határidő korábban már rögzítésre került.)


4. Nevelési feladatok

4.1. A nevelési programból fakadó feladatok

Az intézményünk a nevelési programját felülvizsgálta, és …2015……..... év ...09........ hó 16…….. napján fogadta el.

Nevelési programunk tartalmazza:
a) az óvoda nevelési alapelveit, célkitűzéseit,
b) azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését, fejlődésének segítését,
c) a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet,
d) a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit,
e) nemzeti vagy etnikai kisebbségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a kisebbség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatokat,
g) a nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelő munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét.

(Figyelembe kell vennünk, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése esetén az óvoda pedagógiai programjának tartalmaznia kell a sajátos nevelési igényből eredő hátrányok csökkentését szolgáló speciális fejlesztő tevékenységet.

A nevelési programunk főbb sajátosságai és az abból fakadó feladatok:
- környezetünk folyamatos fejlesztése, udvar rendezése funkcionálisan, a gyerekekkel..
- közösen környezeti tevékenységek végzése, irányított megfigyelések, tapasztalatok....
- környezettudatos magatartás megalapozása


Általános, főbb nevelési feladataink

a) kiscsoportban:
- befogadás, a család és az óvoda szokásrendszerének összehangolása,esélyegyenlőség megalapozása, mozgás és játék kedvező feltételeinek megteremtése, egyéni bánásmód gyermekcentrikus szemlélete, egyéni fejlettség és érdeklődés feltérképezése, pozitív élmények nyújtása, érzelmi biztonság kialakítása

b) középső csoportban:
-  közös tevékenységek szervezése, megfelelő eszközök biztosítása................................
- - a csoport közös életének megszervezése, a szokás és szabályrendszer gyermekhez igazodó kialakítása
- metakommunikációs eszközök alkalmazása, érzelmi élet fejlesztése
- konfliktus kezelés gyakorlásac) nagy csoportban:
- tolerancia gyakorlása, együttműködés verbális kommunikáció alakítása, megelőlegezett bizalom alapján a magatartási problémák kezelése, a munkavégzés, munkaszervezés képességének alakítása, felelősségérzetük, kitartásuk fejlesztése


A pedagógiai program szerinti feladatellátásáért felelős: az intézményvezető; határidő: a nevelési évben folyamatos.

4.2. Fejlesztő pedagógusi tevékenység

A fejlesztési feladatokat fejlesztő pedagógus látja el heti 24 órában.

A megvizsgált gyerekek fejlesztése egyéni ütemüknek megfelelően folyamatosan folyik.


4.3. Eltérő ütemű fejlődés

Feladatunk, amennyiben adott gyermeknél eltérő ütemű fejlődést tapasztalunk, hogy tájékoztassuk az óvodás gyermekeinket felvevő iskolát. Ezzel kell segítenünk az iskola eltérő ütemű fejlődéssel kapcsolatos feladatellátását.

Feladatunk tehát:
            - a nagycsoportos gyermekek figyelése,
            - a gyermekeket felvevő iskola tájékoztatása.

(Felelős: az intézményvezető; valamint az intézményvezető által kijelölt személy; határidő: az óvodai szakvélemény kiállításának határideje.)

4.4. Adott évi kiemelt nevelési feladatok

A nevelési programból fakadó, általános érvényű főbb feladataink mellett a következő adott évi, kiemelt feladataink vannak:
- az óvodai napirend olyan kialakítása, melyek a szülők igényeinek a legjobban megfelelnek
            - a foglalkozási tervek elkészítése, és ellenőrzése szeptember közepéig,
            - a gyermekek magatartási fegyelmének erősítése,
- a problémák megbeszélése a szülőkkel, a szülőkkel való szoros együttműködés a gyermek beilleszkedése érdekében,


(Felelős: az intézményvezető; valamint az intézményvezető által kijelölt személy; határidő: az előzőekben meghatározottak szerint.)

4.5. A minősítési eljárással összefüggő feladatok

Feladatuk, hogy segítsük a minősítéssel érintett kollégák felkészülését a minősítésre, folyamatosan figyelemmel kísérjük az OH e tárgyban megjelent ajánlásait, tájékoztatóit.
Feladatunk, hogy információkkal, tanácsokkal segítsük a pedagógusokat a pedagógus portfólió összeállításában.

(Felelős: az intézményvezető; valamint az intézményvezető által kijelölt személy ; határidő: a nevelési évben folyamatos.)


5. Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok

5.1. Alkalmazotti közösség

Intézményünkben a dolgozók összessége adja az alkalmazotti közösséget.
Az alkalmazotti közösség joggyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátását az intézményvezető végzi.

Az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladataink:
            - az alkalmazotti közösség összehívása, és a jogkörébe tartozó ügyek megtárgyalása,
        
(Felelős: az intézményvezető; valamint az intézményvezető által kijelölt személy; határidő: a nevelési évben folyamatos.)

5.2. Nevelőtestület

A nevelőtestület az intézmény pedagógus munkakört betöltő pedagógusaiból áll, jelenlegi létszáma .14 fő.

A nevelőtestület a 2015 év 09. hó ... napján elfogadott Működési Szabályzat szerint működik.
A testület adott évi feladatait és értekezleteit jelen munkaterv tartalmazza, viszont a nevelőtestület ettől függetlenül, de jelen tervet figyelembe véve további munkatervet is meghatározhat, melyben csak a nevelőtestületi feladatokat és hatásköröket tünteti fel.

A nevelőtestület működésével kapcsolatos feladataink:
- a nevelőtestület hatékony működésének általános segítése,
- az értekezletek összehívása,
- az értekezleteken a megfelelő tájékoztatási feladatok ellátása, beszámolás, joggyakorlás, a döntések továbbítása,
- az értekezleten hozott döntések végrehajtása.

(Felelős: az intézményvezető; valamint az intézményvezető által kijelölt személy; határidő: a nevelési évben folyamatos.)


5.3. A Szülői szervezet
           
Az SZMK előre tervezhető feladati alapján munkatervet készíthet.

Az SZMK működésével kapcsolatos feladatunk:
            - az SZMK működésének segítése,
            - az SZMK-t megillető döntési és egyéb joggyakorlása lehetőségének biztosítása.

(Felelős: az intézményvezető; valamint az intézményvezető által kijelölt személy; határidő: a nevelési évben folyamatos.)


Az intézményünkben folyamatosan tevékenykedik a szülői szervezet.

A szülői szervezet önállóan működik, saját Működési Szabályzata van.

A szülői szervezettel kapcsolatos feladatok:
            - tájékoztatási és koordinációs feladatok,
            - segítségnyújtás a joggyakorlásban.


(Felelős: az intézményvezető; valamint az intézményvezető által kijelölt személy; határidő: a nevelési évben folyamatos.)

5.4. Közalkalmazotti tanács választás

 Az alkalmazotti közösség létszáma 24 fő, ezért közalkalmazotti tanácsot kell választani.
Ennek megszervezése, lebonyolítása az ide vonatkozó jogszabályok alapján történik.
Felelős: intézmény vezető
Határidő: 2015.11.13.

6. Ellenőrzési tevékenység

Az intézményben végrehajtandó egyes ellenőrzési tevékenységet meghatározza:
- az intézményi önértékeléshez kapcsolódó, a pedagógiai munkára kiterjedő ellenőr zés,
- az intézmény szervezeti és működési szabályzatában a pedagógiai ellenőrzésre vonatkozó előírások,
- a költségvetési ellenőrzésére vonatkozó elvárásokat

A feladatokat az előbbiekhez igazodva kell ellátnunk a vonatkozó nevelési évben.

(Felelős: az intézményvezető; valamint az intézményvezető által kijelölt személy; határidő: a nevelési évben folyamatos.)

6.1. Szakmai ellenőrzés

A szakmai ellenőrzés témakörében az intézményben a következő feladatokat fogjuk ellátni:
- a szakmai ellenőrzés tervezése (részletes adatokkal, területekkel, különös tekintettel arra, hogy a tervben megfogalmazásra kerüljön:
                        - a foglalkozási menetek ellenőrzése,
                        - foglalkozáslátogatások rendje,
                        - a tanügyi igazgatási dokumentumok ellenőrzése,)
            - a szakmai ellenőrzés végrehajtása és annak nyomon követése,
           
A szakmai ellenőrzés terve külön kerül elkészítésre.

A szakmai ellenőrzés keretében történik meg az intézményi önértékelési feladatok éves önértékelési tervében rögzített feladatainak ellátása.

A szakmai ellenőrzés keretében fel kell készülni intézményen belül a 28/2015. V. 28.) EMMI rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott központi szakmai ellenőrzésre. A felkészülés keretében ellenőrizni kell a fegyelmi eljárások rendjét, az alkalmazott gyakorlatot.

6.2. Törvényességi ellenőrzés

Az intézményünknek folyamatosan számolni kell a törvényességi ellenőrzés lehetőségével, ezért feladatunk:
            - felkészülni ezen ellenőrzésekre,
            - közreműködni az ellenőrzésekben, illetve
            - az ellenőrzések tapasztalatainak felhasználása.


A törvényességi ellenőrzéssel kapcsolatban:
            - a munkajogi dokumentumainkat évente legalább két alkalommal ellenőrizzük,
            - külön figyelmet fordítunk:
- a gyermeklétszám megfelelő kimutatására,
- a normatív és egyéb állami hozzájárulások megfelelő igénylésére és elszámolására,
                        - az oktatásügyi statisztika megfelelő kitöltésére.

6.3. Pénzügyi-gazdálkodási ellenőrzés

Az intézményünk a megfelelő pénzügyi-gazdálkodási rend biztosítása és fenntartása érdekében, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján látja el a belső kontroll tevékenységet, és annak részeként a pénzügyi-gazdálkodási belső ellenőrzési feladatait, ennek érdekében:
             
            - elfogadjuk az éves ellenőrzési tervünket,
            - gondoskodunk a tervben meghatározott ellenőrzések végrehajtásáról,
- az ellenőrzések tapasztalatait felhasználjuk, és az összefoglaló jelentést tájékoztatásul megküldjük a fenntartónak.


7. Beiratkozás rendje

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

Az óvodánk felvételi körzete: Sóskút község.

A beiratkozással kapcsolatos feladataink:
            - beiratkozás jogszabály szerinti lebonyolítása,
            - az óvodánk népszerűsítése, szülőkkel való közös programok szervezésével,
         

1.számú melléklet


A nevelési év helyi rendje
(Óvoda)


1. A nevelési idő
/ a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. §-a figyelembe vételével/

Az intézményünkben a munkát nevelési évenként kell megszerveznünk.
A nevelési év az az idő, mely alatt az adott nevelési, felkészítési feladatokat el kell látni.
(Mivel a jogszabályban nem kezelték külön a nevelési évet és a tanévet, így a tanítási nap alatt értelemszerűen a nevelési napot kell érteni.)

2. Az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontja, felhasználása
/ a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 5. §-a figyelembe vételével, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján/

Az óvodai nevelési nélküli munkanapok és azok felhasználása:
            a) nevelőtestületi hatáskörben meghatározva:
                                   dátum                                                                felhasználás
            -2015. év .október 09. nap                                               nevelési értekezlet
            - 2015. év november hó 20. nap                                      nevelési értekezlet.
            - 2016. év  hó február 12. nap                                          nevelési értekezlet
            - 2016. év április hó 08. nap                                            nevelési értekezlet
            - 2016.év június. hó 17. nap                                      nevelőtestületi kirándulás

/A nevelőtestületi hatáskörben meghatározott nevelés nélküli munkanapok felhasználása történhet pl.:
            - nevelési értekezlet(ek) céljára,
            - ballagásra, nevelési évzáró ünnepélyre,
            - egyéb óvodai ünnepélyre, hagyományőrző programok napjára, stb.
- tantestületi kirándulás céljára./

3. A szünetek időtartama
/ a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 5. §-a, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja alapján/

4. Az óvodai ünnepek megünneplésének időpontja
/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján/

Ünnep megnevezése
Az ünnepség
(ünnep)
megtartásának
időpontja
A szervezésért
felelős
pedagógus(ok)
A megemlékezésben résztvevő csoportok
Télapó
december …….
óvónők

Karácsonyi készülődés
……………….
 óvónők

Farsang, kiszeégetés
február
óvónők

Ballagási évzáró ünnepély
június
óvónők, szülők5. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontja
/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja alapján/

A nevelőtestületi értekezletek terve:

Értekezlet
dátuma
Az értekezlet célja, főbb napirend
Felelős
2015. augusztus
A következő nevelési év előkészítése, elkezdésével kapcsolatos feladatok, tájékoztatás
Óvodavezető
2015. aug./szept.
Nevelési évnyitó értekezlet
Óvodavezető

Általános nevelési értekezlet (egész napos)

2015. október
Időszerű feladatok

2016. január
Félévi munkát értékelő, következő félévre vonatkozó feladat meghatározó értekezlet:
    - pedagógiai munka elemzése, értékelése,
    - a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata

2016. március
Időszerű feladatok:
    - pedagógus továbbképzés

2016. április
Felkészülés a nevelési év zárásra

2016. június
Nevelési évzáró értekezlet:
   - II. Félévi munkát értékelő, következő félévre
   vonatkozó feladat meghatározó értekezlet,
   - pedagógiai munka elemzése, értékelése,
   - a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata,


A szülői értekezletek terve:

Értekezlet
dátuma
Az értekezlet célja
Felelős
2015. szeptember
Általános szülői értekezlet

2015. ..........
Általános szülői értekezlet

2016. február 08.-12.-ig
Általános szülői értekezlet

2016. ..................
Általános szülői értekezlet

A fogadóórák terve:  Az óvónőkkel előre történő egyeztetés alapján a szülők bármikor kérhetik.

Fogadóóra
dátuma
A fogadóóra jellege
Felelős
2015. ..................
Általános fogadóóra

2015. ..................
Általános fogadóóra

2016. ..................
Általános fogadóóra

2016. ..................
Általános fogadóóra

6. Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontja:
/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja alapján/

Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap időpontja: 20... év ....... hó ..... nap.

7. A nevelőtestület által szükségesnek ítélt egyéb kérdés
/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja alapján/

Ünnep megnevezése
Az ünnepség
(ünnep)
megtartásának
időpontja
A szervezésért
felelős
pedagógus(ok)
A megemlékezésben résztvevő csoportok
Nemzeti ünnep (március 15.)
március 11 /péntek /.............
csoport óvónői
középső és nagy
Nemzeti ünnep (október 23.)
október.22.              //csütörtök/ /
minden óvónő
minden csoport
2. számú melléklet


Ütemterv, naptári terv

2015/2016. I. félév


Szeptember

Dátum
Feladat megnevezése
Felelős
Ellenőrzés/
számonkérés
Egyéb
1.
Nevelési évnyitó ünnepség
Óvodavezető


1.
Házirend ismertetése,
tűz- és munkavédelmi oktatás
Óvoda
pedagógus
Óvodavezető

1-5.
Szakkörök felmérése
Óvoda
pedagógus
Kérdőívek leadása

1-5.
Az óvodai ellátás teljes vagy félnapos igénybevételének felmérése
Óvoda
pedagógus
Kérdőívek leadása

1-5.
Nevelési évnyitó értekezlet
Óvodavezető
-
Értekezlet
1-5.
Minőségirányítási képzés,
intézkedési terv elfogadás
Min. ir. vezető
Óvodavezető
Alkalmazotti értekezlet
1-5.
Intézményi önértékeléssel kapcsolatos tájékoztatás
Intézményi
önértékelési csop. vezető
Óvodavezető
Alkalmazotti értekezlet
1-5.
Szakmai ellenőrzés tervezése
Óvodavezető
Nevelő-testület
tájékoztatása

1-12.
Naplók, törzslapok kitöltése
Óvoda
pedagógus
Óvodavezető
-
15-ig
Foglalkozási menetek leadása
Óvoda
pedagógus
Óvodavezető


15-19.
Szülői értekezletek
Óvoda
pedagógus


22-26.
Szülői szervezet összehívása (tisztújítás, éves munkaterv)
SZMK elnők


.
Október

Dátum
Feladat megnevezése
Felelős
Ellenőrzés/
számonkérés
Egyéb
1-től
Szakkörök, foglalkozások
elindítása
Foglalkozás vezetők
Óvodavezető
Foglalk. napló megnyitása, vezetése
9
Intézményi önértékeléssel kapcsolatos elvárás rendszer meghatározása
Int. önértékelési
csoport
Óvodavezető
Alkalmazotti
értekezlet
15-ig
KIR  adatszolgáltatás statisztika leadása
óvodavezető


20.
Nevelőtestületi értekezlet
óvodavezető helyettes
Óvodavezető
nevelésnélküli munkanap
31-ig
5 éves önértékelési program elkészítése. Éves önértékelési terv elkészítése
Int. önértékelési
csoport
Óvodavezető

19-22.
Tökös ötletek
csoportvezető óvónők
óvodavezető

21
Meseelőadás
csoportvezető óvónőkFogadóórák
csoportvezető óvónők

Külön rend szerint

Szakmai ellenőrzés
Óvodavezető2016. évi költségvetési koncepció javaslat elkészítése
Gazdasági
vezető
Óvodavezető

27-31.
Iskolai őszi szünet
óvónők
óvodavezető
csoport összevonások

Éves önértékelési terv szerint a hónapra meghatározott feladatok ellátása
Int. önértékelési
csoport
ÓvodavezetőNovember

Dátum
Feladat megnevezése
Felelős
Ellenőrzés/
számonkérés
EgyébÉves önértékelési terv szerint a hónapra meghatározott feladatok ellátásaInt. önértékelési
csoport


óvodavezető

04-11
Márton napok
óvónők
óvodavezető
Külön rend szerint
30-04

20
Madáretető készítés
Nevelési értekezlet
óvónők

óvodavezető
Óvodavezető


Nevelés nélküli munkanap


December


Dátum
Feladat megnevezése
Felelős
Ellenőrzés/
számonkérés
Egyéb
1-5.
Beszámolás a negyedéves feladatok végrehajtásáról
Intézményvezető helyettes
Óvodavezető
Nevelőtestületi
értekezlet

Egészség védelem
óvónők, Szmk, védőnő
óvodavezető
aszalt gyümölcsök, vitaminok

Beszámolás az elvégzett teljes körű intézményi értékelési feladatokról
Teljes körű. intézm.önértékelési vezető
Óvodavezető
Nevelőtestületi
értekezlet
04.
Mikulás ünnep
Szmk, óvónők

csoportok: ........
1-19.
Karácsonyi készülődés
óvónők, Szmk

csoportok, dekorációk, ajándékok készítése ........
21.

Karácsonyi mese

óvónők
óvodavezető
Közreműködő csoportok: ........
22-31.
Téli szünet
Fogadóórák


Külön rend szerint

Szakmai ellenőrzés
ÓvodavezetőKözreműködés a 2016. évi költségvetési tervezésben
Gazdasági
vezető
Óvodavezető


Éves önértékelési terv szerint a hónapra meghatározott feladatok ellátása
Int. önértékelési
csoport
Óvodavezető
Éves önértékelési terv szerint a hónapra meghatározott feladatok ellátása
Int. önértékelési
csoport
Óvodavezető


2015/2016. II. félév


Január II.

Dátum
Feladat megnevezése
Felelős
Ellenőrzés/
számonkérés
Egyéb

II. féléves feladatellátási terv elkészítése, nevelési tanácsadóba bejelentkezés
ÓvodavezetőNevelőtestületi értekezlet
(pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata, következő félévi feladat meghatározása)
Óvodavezető
Jegyzőkönyv megküldése:
- fenntartónak,
  - SzMK-nak
-
11
Szülői értekezletek idejének megbeszélése
ÓvodavezetőSzakmai ellenőrzés
Óvodavezető
31-ig
A 2015. évi pénzügyi-gazdálkodási belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elkészítése
Belső ellenőrzési vezető
Óvodavezető


Éves önértékelési terv szerint a hónapra meghatározott feladatok ellátása
Int. önértékelési
csoport
ÓvodavezetőFebruár

Dátum
Feladat megnevezése
Felelős
Ellenőrzés/
számonkérés
Egyéb

Mackó-napok
Óvónők
Következő nev. test. értekezlet
Közreműködő csoportok: ........
6-ig
A pedagógusok felhívása a pedagógus továbbképzés érdekében a beiskolázási tervbe való jelentkezésre
Óvodavezető


13-ig
Az óvoda nyári zárva tartásáról a szülők tájékoztatása, szülői értekezletek
Óvodavezető
Óvodapedagógusok


13-ig
Szabadságolási terv elkészítése
Óvodavezető
következő nev.testületi ért.

19
Farsang
Óvónők, szülőkÉves önértékelési terv szerint a hónapra meghatározott feladatok ellátása
Int. önértékelési
csoport
Óvodavezető
Március

Dátum
Feladat megnevezése
Felelős
Ellenőrzés/
számonkérés
Egyéb
2-6.
Aktuális feladatok megbeszélése
Nevelőtestületi értekezlet
Egész óvodára kiterjedő kirándulás megbeszélése,fenntartói hozzájárulás megkérése /buszköltség/

Óvodavezető
óvónők
Óvodavezető
Nevelőtestületi
értekezlet
22-23
Víz világnapja
Húsvéti játszóház


óvónők
köv.nev.test.ért.

13.
Nemzeti ünnep
(Március 15.)

Következő nev. test. értekezlet
Közreműködő csoportok: ........
15-ig
A következő nevelési évre vonatkozó beiskolázási terv elkészítése
Óvodavezető


31-ig
Utazási utalványok kiadása
Óvodavezető


21.
Beiratkozás közzététele
ÓvodavezetőÉves önértékelési terv szerint a hónapra meghatározott feladatok ellátása
Int. önértékelési
csoport
Óvodavezető


Április

Dátum
Feladat megnevezése
Felelős
Ellenőrzés/
számonkérés
Egyéb
4-11

Költészet napja

óvónők,Szmk
következő nev.test.ért.
műsor összeállítás
11-30
Jelentkezés minősítésre
Óvodavezető
-


Sport-nap
óvónők, Szmk
Következő nev. test. értekezlet
 időjárás függő
22
A Föld napja
óvónők
köv.nev.test.ért.

18-20
Beiratkozással kapcsolatos feladatok
Óvodavezető

beiratkozás 3 nap

Éves önértékelési terv szerint a hónapra meghatározott feladatok ellátása
Int. önértékelési
csoport
Óvodavezető

Május

Dátum
Feladat megnevezése
Felelős
Ellenőrzés/
számonkérés
Egyéb
2-6
Anyák napi ünnepség
Udvari tevékenységek, szülőkkel közösen


óvónők

Csoportonként és közösen /időjárás függő/
20-ig
Beiratkozással kapcsolatos feladatok /csoportba sorolások/
Óvodavezető


27
Gyermeknap
óvónők, SzmkSzakmai ellenőrzés
ÓvodavezetőOrvosi vizsgálat


Nagycsoportosok általános vizsgálata

Éves önértékelési terv szerint a hónapra meghatározott feladatok ellátása
Int. önértékelési
csoport
Óvodavezető


Június

Dátum
Feladat megnevezése
Felelős
Ellenőrzés/
számonkérés
Egyéb
5.
Pedagógusnap
Csoport kirándulások
Óvodai
pedagógus


17.
Nevelőtestületi értekezlet
(év végi)
Óvodavezető
-
Nevelésnélküli munkanap
3.
Nagycsoportosok nevelési évzáró ünnepélye

Következő nev. test. értekezlet
Közreműködő csoportok:középsősök, nagyok

Szakmai ellenőrzés
ÓvodavezetőA szorgalmi időszak végét követő időszak


Június

Dátum
Feladat megnevezése
Felelős
Ellenőrzés/
számonkérés
Egyéb

Pedagógusok által használt eszközök leadása
ÓvodavezetőSzakmai ellenőrzés értékelése
ÓvodavezetőTörvényességi ellenőrzés
értékelése
ÓvodavezetőCsoportösszevonások megszervezése, szülői igények felmérése alapján


Óvónők
ÓvodavezetőEgész óvodára kiterjedő kirándulás lebonyolítása

óvónők
Óvodavezető


Munkaszervezés
A szünetig óvónők beosztása az összevont csoportokba.


óvodavezető


Nevelőtestületi értekezlet
(pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata, nevelési évzáró)
Óvodavezető
Jegyzőkönyv megküldése:
 - fenntartónak,
 - SZMK-nak,


Éves önértékelési terv szerint a hónapra meghatározott feladatok ellátása
Int. önértékelési
csoport
Óvodavezető

Július

Dátum
Feladat megnevezése
Felelős
Ellenőrzés/
számonkérés
Egyéb

Éves beszámoló elkészítése
óvodavezető és a helyettesSelejtezés
óvodavezető
Karbantartások
ÓvodavezetőÉves önértékelési terv szerint a hónapra meghatározott feladatok ellátása
Int. önértékelési
csoport
ÓvodavezetőAugusztus

Dátum
Feladat megnevezése
Felelős
Ellenőrzés/
számonkérés
Egyéb
Nevelési évnyitó ünnepségre való felkészülés
Munkavédelmi bejárás
(kockázatfelmérés)
Munkavédelmi felelősPedagógusok részére az eszközök átadása
ÓvodavezetőTűzvédelmi intézkedések
(tűzoltó készülékek, tűzriasztók, tűzriadó tervek)
Tűzvédelmi
felelős /megbízott/2015/2016-os nevelési év tapasztalatai
Óvodavezető
óvónők
-
Nev. testületi értekezleten beszámolás

Csoporttermek
előkészítése
Óvodai
pedagógusok
Óvodavezető

Éves önértékelési terv szerint a hónapra meghatározott feladatok ellátása
Int. önértékelési
csoport
Óvodavezető


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése