Navbar

Munkaterv 2014/2015

Az óvoda éves munkaterve az előző nevelési év eredményei alapján és a
hatályos jogszabályi rendelkezések, útmutatók figyelembevételével készült.

A Munkaterv tartalmazza
A munkaterv kizárólag a 2014/2015. nevelési év prioritást élvező, kiemelt feladatait tartalmazza, a további feladatok tekintetében az óvoda helyi nevelési programja, valamint az óvoda belső szabályzó dokumentumai az irányadók.
1.     Az óvoda nevelési év rendjét
2.     Az óvoda pedagógiai feladatait
3.     az óvoda tanügy-igazgatási feladatait
4.     Az óvoda feladatellátásának tervét
5.     Karbantartási és felújítási tervet
6.     A feladatok végrehajtásának ellenőrzési tervét
Mellékletben a szülői munkaközösség éves tervét.          

1. Az óvodai nevelési év rendje
1.2Az óvodai nevelési év 2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31. napjáig tart. Óvodát kezdő gyermekek fogadása szeptember 1-től. Az őszi-téli-tavaszi foglalkozási rend 2014. szeptember 17-től 2015 június 12-ig tart. Nyári foglalkozási rend 2015. június 15-től 2015. augusztus 31-ig tart.

        Munkaszüneti napok a 2014/2015-as nevelési évben:
ÉV
MUNKASZÜNETI NAP
Munkanap átcsoportosításából adódó munkanap
            - szombat -
2014.
Október 23.


November 1.


December 24-27.
December 
2015.
Január 1.
A rendelet megjelenését követően pontosításra kerülnek a munkarend átcsoportosítások.

Március 15. szombat
Március 31-hétfő-húsvét

Május 1. csütörtök


Május 19.-pünkösd-


Augusztus 20. szerda


1.3. Az óvoda nyári zárása
A fenntartó utasítása szerint  várhatóan 4 hét, az előzetes egyeztetések alapján 2015 július-augusztus hónapban. Szülők tájékoztatása a zárás pontos időpontjáról 2015 február 22-ig.  / Zárás: július13-augusztus 07-ig./
Felelős: óvodavezető

1.4. Nevelés nélküli munkanapok  / nevelési évben 5 nap /
Időpontok_:                                                                                                            / Az időpontjairól időben tájékoztatjuk a szülőket./           
1.5. A nevelési értekezletek terve

Időpont: / szeptember 08./
Téma: A nevelési év kezdetének sikerei és problémái
Az éves tervek megbeszélése, tervezések / projekt tervezés kipróbálása./
           A munkaterv  kiegészítése, elfogadása.
A szülői szervezet által készített munkaterv ismertetése, a lehetőségek megbeszélése a szülői szervezet megalakulásának függvényében.
A fakultatív foglalkozások
Az óvodai nevelés országos alapprogramja kimondja, hogy az óvodában nevelési időn belül / fél 7-17 óráig / nem lehet fakultatív programokat tartani, csak abban az esetben, ha azt a nevelési program tartalmazza és ingyenesen biztosított minden gyermek számára.
 Felelős : Bereczkiné U. Anna és Monostori Vilmosné

Időpont: /október 27 /hétfő /Nevelés nélküli munkanap./
Téma: A statisztika ismertetése. Az aktuális törvényi és jogszabályi változások ismertetése, előírásaiból következő feladatok. A gyermekek beiskolázásával kapcsolatos feladatok rendje, a nevelési évre vonatkozó ütemezése. A 2014 szeptemberétől hatályos törvények, rendeletek egységes értelmezése. / Tartja: Bereczkiné U. Anna
Családlátogatások fontossága, tapasztalatok, kapcsolat a szülői házzal.
Jelzőrendszer részeként esetjelzés szükség szerint.
Kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal, részvétel a megbeszéléseken. Együttműködés az ovónőkkel.
Felelős: Monostori Vilmosné, Kovács Károlyné

Időpont: / január 6./
Téma : A pedagógusok beiskolázási tervének elkészítésével összefüggő kérdések megbeszélése.
A félév értékelése, eredményei.
Az óvodai jelentkezésekkel kapcsolatos feladatok egyeztetése.
A szülői értekezletek témáinak egyeztetése.
A hagyományokkal kapcsolatos feladatok kiosztása. / kiszebáb, farsang/

Időpont: / április 7. /
 Téma: Az évzáró ünnepségek koordinálása a Katica és a Micimackó csoporttal és azok tartalmának megbeszélése.
A tanköteles korúak vizsgálatának, fejlesztésének eredményei. Beiskolázási mutatók.
Az Anyák napjának méltó megünneplése. Szervezési keretek megbeszélése egyben lehet az év lezárása is.
 A nyári szabadságolási terv megbeszélése, az óvodai nyári élet színesítésének terve, lehetőségek és azok megvalósítása. / Minden óvónő! /

Időpont: / május vagy június eleje, még szervezés alatt.
 Téma: Csapatépítés.

 Kirándulás Sóskúton a nevelőközösség számára. A természeti környezet adta lehetőségek feltérképezése, megvalósíthatósága, az óvodás gyermekek számára.

1.6.Szülői értekezletek terve
Csoportos szülői értekezletek:
Nevelési évben legalább 2 alkalommal a pedagógusok által tervezett időpontban és témával. Ezeken kívül minden csoport belátása szerint tarthat szülői megbeszéléseket.
Felelős: Óvodavezető-helyettes

1.7. Nyílt napokat külön nem tervezünk, a szülők az óvónőkkel történő előzetes egyeztetéssel bármikor a nevelési év folyamán lehetőséget kapnak a csoport életébe való bepillantásra. Ezeken az alkalmakon 2-3 szülő vehet részt egyszerre.

1.8. Fogadóórák terve
Előzetes egyeztetés alapján tart fogadóórát az óvodavezető és a pedagógusok. A fogadóórát kezdeményezheti a szülő, a pedagógusok , és a szakmai segítők, illetve az óvodavezető.

1.    Az óvoda pedagógiai feladatai
A 2014/2015-ös nevelési év kiemelt pedagógiai feladatai és az abból adódó konkrét feladataink
2.1 A gyermeke szociális kompetenciájának alakítása a szabad játék tevékenység kínálta lehetőségekkel.
- Feladatunk olyan szituációk, hangulatok, ingerek, tárgyi lehetőségek megteremtése, melyek hatására a gyerekek spontán játéka, tevékenysége önmagától beindul.
- Szociális kompetenciák – kiemelten a kapcsolatépítés, együttműködés, szociális érdekérvényesítés és konfliktus kezelés – megalapozását támogató készségfejlesztő játékok kezdeményezése:
- ismerkedési és kapcsolatteremtő játékok
- bizalomjátékok
- önismeret-fejlesztő játékok
- társismereti játékok
- különbözőség elfogadását segítő játékok
- együttműködést fejlesztő játékok
- konfliktust kezelő játékok – agresszió megelőzését szolgáló játékok
Felelős: minden csoport óvónője

2.2 A kiemelt figyelmet igénylő, kiemelten tehetséges gyermekek kiszűrése és fejlesztése.
- Feladatunk a tehetségígéretes gyermekek jellemző megnyilvánulásainak felismerése, melyek megjelennek az
- intellektuális képességekben /szókincs, emlékezet, gondolkodás, kreativitás/
- speciális képességekben / zenei, ábrázolói, matematikai, pszichomotoros,  /lelki eredetű, mozgásban kifejezésre jutó/ kreativitás /
- viselkedési jegyekben/ intenzív érdeklődés, erős akarat, energikusság, érzékenység /
- A kiemelten tehetséges gyermekek segítése a továbbfejlődésben intellektusuk és kreativitásuk támogatása, ösztönzése, speciális szükségleteik kielégítése.
- A szülő segítése gyermeke megértésében, nevelésében.
Felelős: óvodapedagógusok

2.3 Gyermekvédelmi feladataink szakszerű ellátása.
- Feladatunk az óvodába járó gyermekek szociális, szociokulturális családi hátterének megismerése, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a hátrányos helyzetre utaló jelek időbeni felismerése:
- A szülők alacsony jövedelemmel rendelkeznek, segélyből, alkalmi munkából származó jövedelemből élnek.
- A család lakáskörülményei nem megfelelőek, kis alapterületű lakásban többen élnek.
Lakási feltételeik nem megfelelőek, a zártkerti területekről bejárók.  
-         A szülők iskolázottsága alacsony, csak általános iskolai , vagy olyan szakképzettséggel rendelkeznek, amelynek nincs munkaerő-piaci értéke, így nehéz az elhelyezkedés esélye.
-         A családban előfordul deviáns magatartás, pl. alkoholizmus
-         Hiányzik a család, vagy csonka a család, állami gondoskodásból kivett gyermekek, egyszülős család, elvált szülők.
-         A szülők betegek, vagy korlátozott képességűek, akik nem képesek gyermekük megfelelő ellátására, gondozására.
A jelzőrendszer részeként esetjelzés szükség szerint.
Kapcsolattartás a Gyermekvédelmi Szolgálattal, részvétel szakmai megbeszéléseken.
Felelős: minden pedagógus, intézkedés megtételéért a gyermekvédelmi felelős: Kovács Károlyné
2.4 A gyermeki készségek fejlettségének mérése
Minden csoportban folyamatosan történik, az óvónők rögzítik a vizsgálatok eredményeit. A kapott eredmények figyelembe vételével a fejlesztések tervezése és a fejlesztés megvalósítása.
Felelős: minden csoport pedagógusai
Nagycsoportos 5. életévüket betöltött gyermekek mérése.
A fejlesztések tervezése, megvalósítása.
Felelős: Nagycsoportos  és vegyes csoportos pedagógusok.
Ideje: 2014.október-november és 2015. január-február

2.    Az óvoda tanügy-igazgatási feladati
-         A nemzeti köznevelésről szóló törvény fokozatosan hatályba lépő előírásainak a hatályba lépés dátumával megegyező részletes bemutatása.
-         A törvény alkalmazhatóságát segítő rendeletek bemutatása.
-         Felelős: Óvodavezető
-         A jogszabályváltozásból adódó belső szabályzók és tanügyi nyilvántartások felülvizsgálata, javaslat a szükséges módosításokra.
-         Az elfogadott módosítások átvezetése a szabályzókba.
Felelős: óvodavezető-helyettes

2.1   A közzétételi lista aktualizálása, nyilvánossá tétele
     Felelős: óvodavezető, óvodatitkár
2.2   Oktatási azonosítószám megkérése a gyermekek számára
-         Az oktatási azonosítószámok nyilvántartásával, kezelésével és az óvodai jogszabályban bekövetkező változásokkal kapcsolatos eljárásrend kidolgozása.
Felelős: óvodavezető, óvodatitkár
-         A 2014/2015-ös nevelési évben óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek részére oktatási azonosítószám megkérése a KIR-től.
-         A gyermekek oktatási azonosítószámának feltüntetése a felvételi és mulasztási naplóban.
Felelős: Óvodatitkár,pedagógusok

2.3   Az óvoda tanügy-igazgatási tevékenységét érintő további feladataink
           A gyermek beiskolázásával kapcsolatos teendőink


FELADAT
IDŐPONT
FELELŐS
1.
Az óvoda iskola előkészítő szerepe. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség. Összevont szülői értekezlet a nagycsoportos szülőknek.
november
óvodavezető
2.
A szakemberek és a nagycsoportos óvónők közös megbeszélése a fejlettségi szintekről. Javaslatok.
Novembertől amíg szükséges
Óvodavezető-helyettes
3.
Egyéni beszélgetés fogadóóra keretében a szülőkkel az eredményekről.
Novembertől folyamatosan
Óvodapedagógusok
 / Nev.Tan./
4.
A szakértői Bizottság tájékoztatása a vizsgálatot igénylő gyermekekről.
Január 31.
óvodavezető
5.
A beiskolázással kapcsolatos teendők és kötelezettségek.
Összevont szülői értekezlet a nagycsoportos szülőknek. Tanítónők meghívása, az iskola elvárásai, lehetőségei.
március
Óvodavezető
Óvodavezető-helyettes
6.
Iskolalátogatás a nagycsoportos gyerekekkel.
Március vége
Óvodavezető-helyettes, nagycsoportos óvónők

7.
A Szakértői Bizottságtól visszaérkezett vizsgálati eredmények után a beiskolázási munka befejezése az óvodai szakvélemények kiadása.

Április eleje
óvodavezető
8.
Az általános iskolába beíratott gyermekek jelentése a KIR felé
Április vége
óvodavezető

Új gyermekek felvételével kapcsolatos teendőink

FELADAT
IDŐPONT
FELELŐS
1.
A körzeti óvodáskorúak listájának megkérése a fenntartótól.
Április eleje
óvodavezető
2.
A védőnővel való egyeztetés.
Április vége
óvodavezető
3.
Tájékoztatás a jelentkezés és beiratkozás rendjéről: fenntartói értesítés, szórólapok kihelyezése a település hirdetőtábláira, honlapon megjelentetés, óvoda hirdetőjén.
Április vége, május eleje
óvodavezető
4.
Új gyermekek jelentkezése az óvodai jelentkezés eljárásrendjének megfelelően.
Május második hete
óvodavezető
5.
Túljelentkezés esetén bizottság létrehozás, javaslattétel a gyermekek felvételére.
Május 4. hete
óvodavezető
6.
Szülők tájékoztatása a felvételről,annak közzététele a honlapon és a hirdetőtáblán.  Elutasításról külön határozatban egyénenként.
Június eleje
óvodavezető
7.
Felvételt nyert gyermekek előjegyzése, beírása
Június eleje
óvodavezető
8.
A beiratkozott gyermekek jelentése a KIR felé, oktatási azonosítószám igénylése
június
óvodavezető

3.    Az óvoda feladatellátásának terve
4.1 Csoportbeosztás

CICA
nagy-közép
Micimackó
Nagy
Pillangó
Kicsi
Katica
Vegyes

Süni
Kis-közép
Óvónő
Chrenkó Jánosné
Balázs Lászlóné
Rádliné Zubor Magdolna
Réderné Simon Éva
Monostori Vilmosné
Óvónő
Záborszky Anikó
Gutay Gizella
Taligás Erzsébet
Kovács Károlyné
Czeilinger Györgyné
Dajka
Barátki Lajosné
Altman Jánosné
Csóli Attiláné
Ondi Lajosné
Nyilas Anna
megbízással
A pedagógiai asszisztens : Nagy Mónika, feladatok alapján beosztva.
Óvodatitkár: Patocskai Nikolett

4.2 Továbbképzésen résztvevők

Pedagógus neve
Képzést szervezi
Továbbképzés iránya
óraszám
Helyettesítő
1.

2.

3.

4.

5.4.4 Felelősök rendszere

Ellátandó feladat
Megbízott neve
Beszámolás ideje
1.
Gyógytestnevelés megszervezése 4 csoportban
Czeilinger Györgyné
folyamatos
2.
Baleset és Gyermekvédelmi felelős
Kovács Károlyné
Január és június

Ellátandó feladat
Felelősi rendszer megszervezése, /könyvtár,foglalkozási eszközök,szertár, stb./ folyamatos ellenőrzése
Felkért
Gutay Gizella
Szeptember vége
1.
Munka ésTűzvédelmi felelős
Patocskai Nikolett
Január- május
2.
Munka és balesetvédelmi felelős
Monostori Vilmosné
június
3.
Fejlesztések szervezése
értékelése, házi bemutató foglalkozások rendszerének megszervezése.
Rádliné Zubor Magdolna
Szeptember
május
4.
Faliújság és dekoráció
Kovács Károlyné,Réderné Simon Éva
 Értekezletek ideje
5.
Honlap készítővel / Rózsás Veronika / kapcsolattartás, folyamatos tájékoztatás az aktualitásokról a szülők számára
Balázs Lászlóné
Taligás Erzsébet
félévente
6.
Faliújságon aktuális értesítések, programok kiírása
Záborszky Anikó,Chrenkó Jánosné
Három havonta vagy aktualitás szerint

4.5 Programok, ünnepek

időpont
rendezvény
felelős
1.
szeptember
Ugráló vár,vidám ovinyitó délelőtt
pedagógusok, Czeilinger Györgyné
2.
október
Szüret,szüreti hagyományok felelevenítése
Fényképezés,tökfaragó verseny
Rádliné, Gutay G.Chrenkóné
Padagógusok, Réderné Simon Éva. Kovács K.-né
Rádliné, Taligás E.
3.
november
Könyv csere,
Márton-napi libázás
Madáretetők folyamatos ellenőrzése

Karácsonyi ünnepre hangolódás megalapozása minden csoportban
 Kovács K.-né
Rádliné Z. M. Balázs Lászlóné
Chrenkó J.-né Taligás Erzsébet
Minden óvónő
4.
decemberJanuár


Mikulás. Mese előadás délelőtt.

 Karácsonyi  ünnepkör
 Mackó hét,  Bábozás
SzMK. Vezetői+pedagógusok
Monostori V.-né


Óvodapedagógusok
Rádliné, Gutay G.


Minden óvónő
6.
február
farsang,szülői értekezletekóvodapedagógusok
7.
április
Húsvét
Túra a szülőkkel Sóskút és környékén./ jelentkezők függvényében / Állati jó bemutató / madarak /
Udvar rendezés
Óvodapedagógusok
SzMK., + mindenki
8.
május
Anyák napja
Gyermek hét
 + sportnap,vásár a gyermeknap jegyében,/a vásári portékákat a gyermekekkel előzetesen közösen készítjük el/ Kresz nap
Óvodapedagógusok
SzMK+óvodapedagógusok
Gutay G. Chrenkó J.-né,
Kovács Károlyné, Záborszky Anikó
9.
június
Nagycsoportosok búcsúztatása.
Június 2.-3.hetében. A kisebbek elköszönnek az  iskolába készülőktől.
Óvodapedagógusok
Gutay Gizella, Kovács Károlyné, Balázs Lászlóné, Réderné Simon Éva

4.    Karbantartási, felújítási és beszerzési terv
4.1   Karbantartás és felújítás
4.2   Az évközben adódó karbantartási és felújítási munkák az óvoda nyári zárva tartásának idejére tervezett.
Az épület udvar felöli, teraszok mellett a csapadék víz elvezetése/ szegély+ kavics/ kút körül a víz elszivárogtatása ugyan ezzel a módszerrel
- A világító testek armatúráink rögzítése.
Karbantartás
-         Homokozó keretek cseréje, homok cserék
-         Kerítés elemeinek ellenőrzése, a rozsdás elemek cseréje, kerítés festés.
-         A termek, mosdók meszelése.

5.    A feladatok végrehajtásának ellenőrzési terve
Mit?
Hogyan?
Hol?
Mikor?
Ki?
Csoportos éves nevelési tervek ell., értékelése
Dokumentum elemzés
Minden csoportban
2014.október
óvodavezető
A beszoktatás folyamata, szokásrendszer alakítása. Az egyéni sajátosságok figyelembe vétele.
Megfigyelés, elemzés, értékelés
Süni, Cica és a Katica csoportban
2014. október 1. és2. hete.
/Pillangóban január, február eleje is./
óvodavezető
óvodavezető-helyettes
A beszoktatás értékelése
Önértékelő beszámoló
Süni,Pillangó Katica csoportok
2014. november eleje/ Pillangóban március eleje is./
A csoportban dolgozó óvónők+óvodavezető
A szociális kompetenciák alakulása
Csoport látogatás, önértékelő beszámoló
Minden csoportban
2015. február
Óvónők, óvodavezető
Tehetséges gyerekek személyre szabott nevelése
Megbeszélés, dokumentum elemzés, megfigyelés.
Az érintett csoportokban
2015. február
óvodavezető
Iskolába lépéshez szükséges fejlettség ellenőrzése, értékelése
Dokumentum elemzés, fejlettségmérő lapok, megfigyelések, mérések eredményei, elemzés, értékelés
Nagy csoportban +vegyes csoportban
2015.január közepe
óvodavezető

Egyéni fejlődés nyomon követése
Dokumentum elemzés , egyéni fejlettség mérő lapok, fejlesztési tervek
Minden csoportban
2015. március
óvodavezető
Az óvoda gyermekvédelmi feladatainak ellátása, a hátrányos helyzet felismerése, a szükséges intézkedések megtétele
Dokumentum ellenőrzése, konzultáció
Minden csoportban
2015. január és május
óvodavezető
Gyermekcsoportok neveltségi szintje
Önértékelő beszámoló, az éves tervek sikerkritériumai alapján
Minden csoportban
2015. június eleje
óvodavezető
óvodavezető-helyettes
A nevelési év értékelése
Dokumentum elemzés, az éves intézményi munkatervben kitűzött célok, feladtok és beszámolók figyelembevételével az eredmények és hiányosságok megállapítása
Minden csoportban
2015.junius második hetében nevelési évet záró nevelési értekezleten
óvodavezető
óvodavezető-helyettes
A technikai dolgozók feladatainak ellenőrzése
A dolgozók munkájának értékelése, munkamegosztás folyamata.
Minden csoportban
Kéthavonta.
óvodavezető-helyettes


Az idei év nevelő munkájához jó egészséget és sok sikert, sok-sok gyermek mosolyt és szülői elégedettséget kívánok!

    Sóskút, 2014-08-15.
                                                                    ……………………..........
                                                                             óvodavezető

A szülői szervezet véleményezte 2014. ……………………

                                                                        …………………………….
                                                                              Szülői szervezet képviselője

A nevelőtestület…….sz. igen szavazattal, …….sz. tartózkodással, …….sz. nem szavazattal 2014. ……………. elfogadta.
                                            

                                                                       Nevelőtestület képviselője


Készítette: Bereczkiné Ulehla  Anna
Óvodavezető

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése