Navbar

Munkaterv 2012/2013

DIMBES-DOMBOS ÓVODA SÓSKÚT
TULIPÁN U. 9/a
 Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy gyermekeink érdekeit szem előtt tartsuk.”

Készítette:     Bereczkiné Ulehla Anna óvodavezető
A nevelőtestület által véleményezve és elfogadva: 2012. 
                                                 

TARTALOMJEGYZÉK:I. Működési terv
 • Nevelési év rendje
 • Szünetek
 • Óvodánk nyitva tartása

II. Fejlesztési terv
 • Személyi feltételek
 • Tárgyi feltételek
 • Felújítások

III. Pedagógiai Terv
 • Óvodánk általános jellemzői
 • Nevelési évünk kiemelt nevelési feladatai
 • Munkatársi értekezletek témája, időpontja
 • Szülői értekezletek témája, időpontja

IV. Óvodánk kapcsolatai

V. Ellenőrzés

Mellékletek:

1.     melléklet: Óvoda dolgozóinak munkarendje

2.     melléklet: Továbbképzési terv

3.     melléklet: Óvoda csoportelosztása

4.     Ellenőrzési szempontokI.                  MŰKÖDÉSI TERVNevelési év rendje:

Nevelési évünk időtartama: 2012. szeptember 01-től 2013. augusztus 31-ig.

Új gyermekek fogadása: 2012. augusztustól szülőkkel egyeztetve.Szünetek időtartama:

Téli zárva tartás: 2012. december 27 - 2013. január 02 -ig.

Nyári zárva tartás:  2013. július 01-tól július 26-ig.  / 4 hét /

Nevelés nélküli munkanapok: Törvény által meghatározott évi 5 munkanap.

                                                 

Felhasználása aktualitásoknak megfelelően, nevelési értekezletek témái szerint.

Szülők értesítése: nevelésnélküli munkanap előtt 7 nappal.Óvodánk nyitva tartása:

Heti öt munkanapban 6 órától 17.30. óráig. Gyermekek fogadása saját csoportban: fél héttől. Délután összevont csoportban 16.30 - 17 óráig. Takarítás: délután fél hatig.

 Az óvoda dolgozóinak munkarendje a munkaidő beosztásban foglaltak szerinti beosztásban folyik.

Táblázat mellékelve. ( 1.sz. melléklet )II.               FEJLESZTÉSI TERVSzemélyi feltételek:

Dolgozói összes létszám:17 fő

Óvodapedagógus:11 fő

Dajka: 5 fő

Takarító: 1 fő ( dajka feladatokat is ellát.)Továbbképzési terv:

Óvodánkban minden területen szakképzett munkatárs dolgozik, így személyi feltételeink megfelelnek a követelményeknek, törvényi előírásoknak.

Szakmai előrelépéseink lehetőségét a továbbképzési terv teljesítése adja.

(2.sz. melléklet )Tárgyi feltételek

Pedagógiai, szakmai munkát segítő tárgyi fejlesztés:

Helyi programunkhoz kapcsolódó  nevelőmunkát segítő eszközök, játékok, felszerelések pótlása, illetve beszerzése ennek figyelembevételével történik, költségvetésünk, alapítványi támogatások, szülői felajánlások, adományok, pályázati lehetőségek kihasználásával. Tervezett beszerzéseinket a rendelkezésünkre álló keretekből az óvodapedagógusok a nevelési év során folyamatosan teljesítik.

Az udvari játékeszközök bővítése az elmúlt években folyamatosan megtörtént, az óvodai szabvány követelményeinek figyelembevételével, alapítványi forrásból,  szülői adományokból, és javarészt pályázati forrásból.Működésünket segítő tárgyi fejlesztés:

Felújítások:

Tárgyi feltételeink megfelelőek. Az óvodai élet megszervezéséhez, a prevenciós tevékenységekhez, fejlesztésekhez és a mindennapi élethez szükséges tárgyi eszközök beszerzése a költségvetés függvényében folyamatosak.

Határidő: Folyamatos

Felelős: óvodavezető

A kerítés felújítása szükséges és az udvari játékok állagmegóvása. / festés, kisebb javítások szükség szerint./

Határidő: folyamatos

Felelős: Monostori VilmosnéIII.           PEDAGÓGIAI TERVIII./1. Óvodánk általános jellemzői:Óvodai férőhelyek száma: 150 fő ( jelenleg 126 fő az 5 csoportban.)

Felvett gyermekek száma:   35 fő, 20 lány, 15 fiú. / de folyamatos a fluktuáció /

Csoportok száma : 5 ( 4 csoport életkorhoz kötött, 1 csoport vegyes életkorú )

Óvodai csoportszobák száma 6.

Az óvodában, jogviszonyban álló gyermekek száma: 135 fő.

A beköltözés és a férőhely lehetőségek függvényében a csoportok létszámai +,-, változhatnak.


Csoport létszámok alakulása 2012/2013. nevelési évben: / a létszámok változhatnak /SÜNI csoport:Gyermeklétszám:  27 fő
Óvónők: Monostori Vilmosné ,Varga Tamásné
Dajka: Haász Jánosné  CICA csoport:Gyermek létszám: 28 fő / 25 kicsi és 3 nagy /
Óvónők: Chrenkó Jánosné, Heil Angéla
Dajka: Kummer Sándorné november 30-ig. December 01-től: Barátki LajosnéMICIMACKÓ csoport:Gyermek létszám: 26 fő

Óvónők: Balázs Lászlóné, Gutay Gizella

Dajka: Altman Jánosné

        

PILLANGÓ csoport: Gyermek létszám:27 fő

Óvónők:  Rádliné Zubor Magdolna, Taligás Erzsébet

Dajka: Nagy MónikaKATICA csoport: Gyermek létszám: 27 fő
Óvónők: Kovács Károlyné, Nagy Gyöngyi

Dajka: Ondi Lajosné

Ebbe a csoportban vesszük fel a más településről érkező gyermekeket.

            

III./ 2. Nevelési év kiemelt feladatai

- Séták kirándulások szervezésével természeti és társadalmi környezetünk megismerése, természet szeretetére, védelmére nevelés. 

Felelős: Minden csoport óvónői

Határidő: aktualitásoknak megfelelően

-Kiemelt feladatként kezeltük a szabályrendszer kialakítását, betartását, az udvari élet alkalmával egységes szabály rendszert alakítottunk ki minden csoportra vonatkozóan. Az idei évben fontos hangsúlyt fektetünk a balesetek megelőzésére, a gyermekek még részletesebb tájékoztatására. A mozgás fontosságára. A mindennapos testnevelések idejének bővítésére és változatosságára.

-Gyermekek fotózásának megszervezése, a szülők tájékoztatása.
Határidő: szeptember / és minden olyan alkalom, amikor ez szükséges. /
Felelős: csoport óvónői

- Szabadban tartózkodás rendszeressé tétele, maximális kihasználása

Naponta- az időjárástól függetlenül- minimum 20 perc a szabadban

Felelős: csoport óvónői

Határidő: csoportnaplók megnyitása / szeptember/

-Nemzeti, óvodai ünnepeink, jeles napok méltó megünneplése

-A Nemzeti Összetartozás Napja június 4. / a magyarországi és határon kívüli magyar gyermekek közötti kapcsolatok erősítése, kultúrájuk, múltjuk megismerése./

Felelős: Gutay Gizella

Határidő: aktualitások előtt 2 héttel

- Irodalmi anyag színesítése, anyanyelvi játékok bővítése, óvónői mesés-verse- énekes játékok szervezése havonta minden csoport számára.

Felelős: Rádliné Zubor Magdolna

Határidő: folyamatos

-Minden csoportban fel kell mérni a készségeket, képességeket

Határidő: szeptember-október

Felelős: csoport óvónői

-Össze kell állítani a fejlesztendő területek foglalkozásait komplexen

-A prevenció tükrében fejlesztő fakultatív foglalkozások szervezése a vizuális képességek kibontakoztatására, a finommotorika fejlesztésére,  tartásjavító nagymozgások fejlesztése, magatartás problémák, logikus gondolkodás, drámapedagógia területén azon gyermekek számára, akik fejlesztésre szorulnak.

Határidő: szeptember-október / kiscsoportban: folyamatosan./

Felelős: Nagy Gyöngyi és Rádliné Z. MagdolnaIII./3. Szervezési feladatok:

-Sportnap  májusban. Délelőtti programok az

szülők közreműködésével, bevonásával.

Felelős: Gutay Gizella, Chrenkó Jánosné

- Havi rendszerességgel báb előadás a csoportokban a két óvónő közreműködésével, ünnepek alkalmával óvónői mese-vers- ének a tornateremben minden csoport számára. A bábozás, mint nevelést segítő módszer lehetőségeinek kihasználása.

Határidő: az előadások lőtt folyamatosan

Felelős:  Csoport óvónői

-Mese előadások megszervezése a budaörsi, vagy az érdi művelődési házban. 

Határidő: szeptember

Felelős: Taligás Erzsébet, Varga Tamásné

-Sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos kiemelt feladatok: szakértői vélemények alapján meghatározni az egyénre szóló feladatokat 

> speciális szakember bevonása és a kapcsolattartás

> egyéni fejlesztés biztosítása / idő, hely, program /

>felülvizsgálatok időpontjai

Határidő: szeptember, október

Felelős: Kovács Károlyné fejlesztőpedagógus

-Az általános iskolával való szakmai kapcsolat bővítése, lehetőségek felkutatása, tapasztalatcsere a tanítókkal, látogatások megszervezése.

Felelős: nagycsoportos óvónők, óvodavezető

               -Szülői finanszírozás alapján: Karate, ovistorna, tánc, tartásjavító torna, drámapedagógia, esetleg játékos nyelvoktatás stb. igény szerint.

               - Hitoktatás / szülői igény szerint /

               -Az SZMK-val megbeszélt feladatok alapján munka délutánok szervezése

             

III./4. Munkatársi értekezletek témái, időpontjai:


2012. szeptember
 • Évkezdés aktuális kérdései, feladatai, minőségirányítás aktuális kérdéseinek megbeszélése.
 • Félállású logopédus munkaszervezésének megbeszélése, egyeztetés a fejlesztő pedagógussal.
 • Munkaterv ismertetése, kiegészítése, elfogadása
 • Szülői értekezletek témáinak megbeszélése .Családlátogatások beiktatása szülői beleegyezéssel.
 • Helyi nevelési programunk fő feladatainak áttekintése.
 • Vezetői látogatások ütemezése.

Felelősök: Bereczkiné U. Anna
Monostori Vilmosné
Rádliné Z. Magdolna, Heil Angéla
Kovács Károlyné

Október

 • Gyermekek balesetvédelmi oktatása /év elején minden csoportban ( óvónők feladata )
 • Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás
 • Munkarend kialakítása
 • Gyermekvédelmi terv
 • Házi továbbképzések megszervezése
 • Fotózáson való részvétel megszervezése okt. 12.-én Huncutka alapítvány
 • Nevelési Tanácsadóval kapcsolat felvétel ( csoportlátogatások a pszichológussal)
 • Nevelési Tanácsadóba utalt gyermekek óvónői szakvéleményeinek elkészítése, továbbítása.

Felelősök: Bereczkiné U. Anna
Monostori Vilmosné
Rádliné Zubor Magdolna

November
 • Télapó ünnepély , karácsonyi készülődés teendőinek megbeszélése
 • Személyiség lapok vezetésének megbeszélése, az elmúlt év tapasztalatai alapján.
 • Mese előadások előkészítése, ütemezése, szereplőinek kijelölése.

Felelősök: Bereczkiné U. Anna
Monostori Vilmosné
Heil Angéla
Gutay Gizella

2013. Január
 • Féléves munka értékelése, elért célok, megvalósult  feladatok, minőségi célok
 • Iskola érettségi vizsgálatok megbeszélése
 • Ovi-farsang megbeszélése
 • Továbbképzési igények felmérése
 • Egyéb feladatok megbeszélése
 • Csoport kirándulásokkal kapcsolatos elképzelések megbeszélése
 • Szülői értekezletek megszervezése

Felelősök: Bereczkiné U. Anna
Nagycsoportos óvónők   
Csoportvezető óvónők

Február:
 • Szülői értekezletek csoportonként
 • Farsang csoportonként
 • Kiszebáb égetés

Felelős: Óvónők     

Március:
 • Nyári szabadságok igénye, szabadságolási terv elkészítése
 • Teljesítmény értékelések megbeszélése / összefoglalva / / cél-megvalósulás /
 • Csoport kirándulásokkal kapcsolatos elképzelések ismertetése.
Felelősök: Bereczkiné U. Anna
Monostori Vilmosné
Heil Angéla, Rádliné Z. Magdolna

Május:
 • Éves munka értékelése.
 • Nevelő-fejlesztő munkánk tapasztalatai, megvalósult feladatok, elért célok értékelése.
 • Nyári élet megszervezése, óvónők, dajkák beosztása
 • Csoport kirándulások szervezési feladatai.

Felelős: Bereczkiné U. Anna
Monostori Vilmosné, Balázs Lászlóné
                                                                                                       

III./4 Szülői értekezletek témái: 

A nevelési év folyamán kötelezően két szülői értekezletet kell tartani, szeptemberben és februárban.

A szülői értekezleteket minden csoport szeptemberben az általa kijelölt napon tartja.

Javasolt témák a csoportoknak :
 • Házirend ismertetése / kiemelten a szülők tájékoztatásának  módjai a gyermek fejlődéséről, az óvoda működéséről, beérkezés, hazavitel, nyitva tartás - zárás, udvaron való tartózkodás, stb. /
 • Csoport szokások ismertetése
 • A szülők tájékoztatása a fogadóórákon történjen és NE a reggeli, illetve délutáni gyerekekkel töltendő időben
 • Új nevelési év feladatai a nevelési és a minőségirányítási program tükrében
 • Az óvodai szabályrendszer kialakításának ismertetése, baleset megelőzés érdekében tett intézkedések.
 • A csoport éves programjának ismertetése
 • Szülői munkaközösség tagjainak megválasztása
 • Tájékoztató az alapítvány működéséről
 • Fakultatív programok lehetőségei. A foglalkozásokat csak pedagógusi végzettséggel rendelkezők szervezhetik. ( nyelv, tánc, karate stb. ) szervezéssel kapcsolatos irányelvek. /csak szülői  felügyelettel lehet a programokon részt venni a gyermeknek, / hozzák-viszik!/
 • Kötetlen beszélgetés

Felelős: Bereczkiné U. Anna
Csoportvezető óvónők

A csoportokban aktuális témák, feladatok alkalmával bármikor szervezhetnek az óvónők szülői értekezletet.

Február elején összevont szülői tájékoztatás az óvoda működéséről, a házirend betartásáról.

Februári szülői értekezlet: A féléves munka értékelése
 • Nevelő fejlesztő tevékenységek eredményei
 • Csoport fejlettsége
 • Szülői tapasztalatok, kérések megbeszélése
 • További tervek, elképzelések a nevelési év során
 • Farsangi teendők megbeszélése
 • Óvoda nyári zárva tartásának várható időpontja  ( Július 01- 26-ig) / 4 hét /
 • Egyéb aktuális témák

IV. Az óvodánk kapcsolatai

Óvodánk és a szülők kapcsolata:

A szülők mindenkori reális kéréseit, kezdeményezéseit figyelembe vesszük. A szülőkkel igyekszünk az óvodánkra jellemző családias, közvetlen, a kölcsönös bizalmon és megbecsülésen alapuló kapcsolatot kialakítani, tovább erősíteni. Az elkövetkező időszakban is törekszünk arra,  érezzék a szülők, hogy számítunk a segítségükre, együttműködésükre.

         - Szülőkkel közös ünnepek szervezése:
Anyák napja, mely keretében a délelőtt folyamán népi játszóház szervezése

-Közös tevékenységek szervezése:

Sportnap

Ünnepi készülődések

Előadások lebonyolításába a szülők bevonása

-Konkrét programok: szalonnasütés, bábelőadás stb.

-Családlátogatások / szülői igény figyelembevételével /

-Kirándulásokon való segítség.

          

Óvoda – Iskola kapcsolata:

Óvodánk az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskolával tart kapcsolatot.

Kapcsolattartás formái:

Tapasztalatcsere az elsős tanítónénikkel

Iskolalátogatás a nagycsoportosokkal 

Foci-suli

Iskolával való ismerkedés az év folyamán 4    alkalommal a nagycsoportosok számára

Zene-ovi 

Felelős: csoportvezető óvónők


Óvoda – fenntartó kapcsolata:

Óvodai rendezvényekre való meghívás

Éves Beszámoló az óvoda munkájáról

Napi kapcsolat / gazdasági /
Felelős: Bereczkiné U. AnnaÓvodánk egyéb kapcsolatai:

Védőnő, háziorvos, szemészorvos, fogorvos:-Gyermekeink általános egészségügyi felülvizsgálata, szűrése

- Hallás, látásvizsgálat

- Fogak ellenőrzése /ősszel és tavasszal /
Felelős: Bereczkiné U. Anna

Ø  Logopédiai szolgálat

- beszédhibák szűrése, javítása, logopédiai foglalkozások szerv.

-Folyamatos kapcsolat a logopédussal

-Fejlesztő foglalkozások tervezése, megszervezése / Nevelési Tanácsadó /
Felelős: Bereczkiné U. Anna

Ø  Nevelési Tanácsadói Kapcsolat:

Magatartási, problémás gyermekek, SNI-s gyerekek vizsgálata,   iskola érettségi vizsgálata –szűrése, fejlesztése, felülvizsgálata
Felelős: Bereczkiné U. Anna

Ø  Családsegítő szolgálat:

 A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek, családok figyelemmel kísérése, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélések.

Felelős:  Kovács Károlyné

Mellékletek

1.sz. melléklet

Az óvoda dolgozóinak munkarendje:

Az óvoda gyermekek számára reggel 6.30 – délután  17 óráig tart nyitva.

A teljes nyitva tartás alatt óvónő foglalkozik a gyermekekkel.

Reggel  ½ 7-től minden csoportban óvónő fogadja a gyermekeket és délután 17 óráig tevékenységeket szerveznek.

A délutáni összevonás 16.30-tól  működik a csoportok összevonásával 17 óráig.

Óvónők munkarendje:
Délelőttös műszak:

Csoportban eltöltendő köt. óra

Kötelezően óvodában eltöltendő

összesen

 munkaidő

5 óvónő

½ 7 – 13- ig          / 6.4 óra /

13.-tól  13.30 óráig

/ 30 perc /

7 óraÓvodán kívüli: napi 1 óra

8 óra

Heti 40 óra
Délutános műszak

Csoportban eltöltendő köt. óra

Kötelezően óvodában eltöltendő

összesen

munkaidő

5 óvónő

½ 11-től 17 óráig   / 6.4 óra /

10 – ½ 11-ig

/ 30 perc /

7 óraÓvodán kívül: napi 1 óra

8 óra

Heti 40 óra

Pénteki napokon a munkaidő 6.4 óra. Óvodán kívüli: 1.6 óra.

Dajkák munkarendje:


Délelőttös műszak

munkaidő

Heti munkaidő6 – 14 óráig

8 óra

40 óraDélutános műszak9.30 – 17.30 óráig

8 óra

40 óra

2.sz. Melléklet

Továbbképzési terv

A hétévenkénti továbbképzési kötelezettséget mindenki teljesítette.

Továbbképzésben résztvevők:

A nevelési évben, a költségvetésben meghatározott összeg erejéig azon kollégák továbbképzése támogatott, akiknek a legkorábban kell teljesíteniük a 120 órát. Amennyiben ilyen nincs, úgy bárki választhat. Továbbképzési terv készül, az igények összegyűjtését minden év február 22.-ig kell leadni az óvodavezetőnek. Az elbírálást, a továbbképzés hasznosságának megítélését a nevelőközösség végzi a beadástól számított 1 héten belül.3. sz. Melléklet

Az óvodai csoportok alakulása a 2012/2013-es nevelési évben beírt gyermeklétszám:

/Pillangó/ 27 gyermek

/ Süni / 27 gyermek                                           

/ Cica / 28 gyermek

/ Micimackó /26 gyermek


Vegyes csoport

 / Katica / 27 gyermek /

Összesen :   135 gyermek4.Melléklet

 Ellenőrzési szempontok

Óvónők munkájának ellenőrzési szempontjai, ellenőrzési területei

A gyermekekkel való foglalkozás során az óvoda a „ Külső világ tevékeny megismerése” helyi nevelési programot használja a gyermekekkel való foglalkozás során. Az abban javasolt témafelosztást, és módszereket kell alkalmazni. Az abban meghatározottak az irányadók.

Minden csoportban az ellenőrzés folyamatos a nevelési év folyamán. Az óvodavezető végzi ezt a tevékenységet, de esetenként az óvodavezető helyettest is bekapcsolja ebbe a munkába.

Jelenleg nincs gyakornoki időt töltő óvónő.

Fokozottan ellenőrzi a vezető a kompetencia alapú nevelés-oktatás megvalósulását, valamint kiemelt figyelemmel kíséri a nevelési feladatok, a gondozási tevékenység ,és gyermeki önkiszolgáló tevékenység megvalósulását az óvodai csoportokban.

Előre jelzett napokon és időpontban történik a csoportok látogatása a nevelési év során.

Az óvodavezető és helyettese a vizsgálatok során egyeztetett témákban megfigyeléseket végezhet.

 1. Tervező és elemző munkánál
 • a csoportnapló és mulasztási napló tartalmilag megfelelő-e, folyamatos-e
 • a helyi programban rögzített elvárásoknak megfelelő-e a tervezés, értékelés.
 • Ellenőrzi a formai követelményeket.

 1. Az óvodai élet feltételeinek vizsgálat
 • Játékeszközök állapota, fejlesztése, megóvása milyen a csoportban és az udvaron?
 • A mosdót, öltözőt megfelelően alakítják-e a higiénés normákhoz és eszközeit hogyan használják a gyerekek?

 1. A helyi programban megfogalmazottak megvalósítása a csoportban
 • A folyamatos tevékenység szervezésének módja
 • A szokásrend kialakítása, a munkamegosztás szintjének minősége.
 • Az életkornak megfelelő önkiszolgáló tevékenység megfigyelése
 • A helyi nevelési programban megfogalmazott feladatok mi módon épülnek be a napi tevékenységek szervezésébe.
 • Milyen módon differenciál a pedagógus?
 • Hogyan segíti elő az SNI-s, illetve az egyéni problémákkal küzdő gyermekek fejlődését?

 1. Ünnepek ünnepélyek
 • Élményt nyújtott-e az ünnep a gyerekeknek?
 • Hogyan kapcsolódott a hagyományok megismeréséhez az ünnep megszervezése?

 1. Szülői kapcsolattartás dokumentálásának ellenőrzése
 • A szülői értekezletek jegyzőkönyvei megfelelőek-e?
 • Fogadóórák, családlátogatás
 • Milyen gyakorisággal szerveződnek, a megbeszéltek dokumentáltak-e és azok mennyire tényfeltárók, előremutatók?
 • Milyen intézkedések történtek a gyermek érdekében
Gyermekvédelmi feladatok ellátásának ell.
 • Dokumentáció megfelelő-e?
 • A családvédelmi, gyermekvédelmi szervekkel való kapcsolattartás rendszeressége, módszerei elegendőek-e, megfelelőek-e?
 • Mit és hogyan tesz a gyerm. véd. felelős a problémás családok megsegítése, támogatása érdekében?

Dajkák ell. szempontjai
 • Az óvónőkkel való együttműködés módja.
 • A gyermekek között végzett gondozási teendők elvégzése megfelelő-e?
 • A csoportszobák, egyéb helyiségek tisztasága megfelel-e a higiénés követelményeknek?
 • Személyre szabott munkaköri feladatok elvégzésének pontossága, alapossága megfelel-e a kívánalmaknak?A szabályozásoknak megfelelően történik-e helyiségek takarítása?
 • A balesetvédelmi előírások megtartásával történik-e a munkavégzés? Az előírásoknak megfelelő védő-és munkaruhát használnak-e a dolgozók? 

Az ellenőrzés meneteEll. ideje

Ellenőrzés tartalma
Mit?

Ellenőrzés célja

Ellenőrzött személy

Módszere

Az ellenőrzést végző személy

Az értékelés módja

Szept.

Gyermek balesetek megelőzése

Baleset megelőzési intézkedések

Óvónők

Beszámoltatás

óvodavezető

FeljegyzésÓvodai csoportok

A nevelési év zökkenőmentes indítása, a szokásrend kialakítása

Óvónők

Óvodabejárás

Óvodavezető, helyettes

Megbeszélés

Okt.

Egyéni problémákkal küzdő gyermekek egyéni fejlesztése

A gyermekek fejlesztésének megszervezése

Óvónők

Fejlesztési terv vizsgálata, beszélgetés

Óvodavezető

Feljegyzés, beszélgetés

Nov.

Megvalósulási folyamat.

Éves munkatervben meghatározott feladatok  ell.

óvónők

Beszélgetés

Óvodavezető, helyettes

Feljegyzés

Dec.

Takarítási feladatok elvégzése

Ünnepély, rendezvény

Megfelelő higiénés feltételek biztosítása, követelmények betartása

Szervezés, lebonyolítás, a megszervezés színvonala

DajkákÓvónők

ÓvodabejárásLátogatás

Óvodavezető, helyettes

Óvodavezető

FeljegyzésBeszámoló

Jan.

Óvodai csoportok

Dokumentáció ell. / csoportnaplók, mulasztási naplók, fejlesztőtevékenység dokumentációja/

Óvónők

Dokumentumelemzés, dokumentum vizsgálat

Óvodavezető,

helyettes

Feljegyzés, tapasztalatok megbeszélése az óvónőkkelFeb.

Óvodai csoportokSzabadságolási terv

A helyi programban megfogalmazottak megvalósítása

Szabadságolási terv, az ütemezés megfelel-e a törvényi előírásoknak?

Óvónők, logopédus, pszichológus, dajkák

Óvodavezető helyettes

Csoportlátogatás, megfigyelés, egyéni beszélgetésDokumentum ell.

Óvodavezető, helyettes

Óvodavezető

Feljegyzés, egyéni beszélgetés az érintett kollégákkalMegbeszélés

Márc.

Munka és baleset védelmi oktatás

Óvodai csoportok

Szabályok, előírások ismertetése

Óvodai élet feltételeinek vizsgálata

Minden dolgozó

Óvónők

Ismertetésóvodabejárás

ÓvodavezetőÓvodavezető

Munkavédelmi naplóba bejegyzésBeszámoló

Ápr.

Óvodai csoportok

A szülői kapcsolattartás dokumentálása

Óvónők

Beszámoltatás, dok. Ell.

Óvodavezető

Feljegyzés, beszélgetés

Máj.

Ünnepély, rendezvény tervezet

ell.

Szervezés, lebonyolítás, színvonal

Az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzésének ell.

ÓvónőkLátogatás

Beszámoltatás

Óvodavezető

Óvodavezető

Beszámoló

Feljegyzés

Jún. 
Júl. 
Aug.

Összevont csoportok

Takarítási feladatok .ellenőrzése

A nyári óvodai élet tartalmas megszervezésének módja

A feladatok elvégzésének ell.

ÓvónőkDajkák

Bejárás, megfigyelés

Bejárás

Óvodavezető, helyettes

Óvodavezető, helyettes

BeszámolóFeljegyzés


A munkatervet az alkalmazotti közösség elfogadta, és egyetért vele.

A munkatervvel a szülői közösség egyetért.

Sóskút, 2012. szeptember .                                                                
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése