Navbar

Minőségirányítási Program


INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM
Dimbes-dombos Óvoda Sóskút


KÉSZÍTETTE: Bereczkiné Ulehla Anna  intézményvezető


1. BEVEZETÉS

A  Sóskúti Napköziotthonos óvoda működését helyi nevelési programja alapján végzi. A program mind a belső mind a külső partneri igényeknek megfelelő - a társadalmi gyakorlatra, az életre való felkészítésre helyezi a nevelés hangsúlyát, amit nevelési elveiben megjelenít. Minőségfejlesztő tevékenységét is ezeknek az elveknek az előtérbe helyezésével kívánja megvalósítani.

2. MINŐSÉGPOLITIKA


2. 1. Küldetésnyilatkozatunk:
·         A nevelésünkre bízott gyermekeknek óvodai életét igyekszünk örömtelivé, minél teljesebbé tenni.
·         Arra törekszünk, hogy a tevékenységeken keresztül és a tevékenységek által biztosítsuk gyermekeink személyiségének minden oldalú kibontakoztatását.
·         Szakmai segítőként szoros kapcsolatot kívánunk ápolni a szülőkkel a gyermekek sikeres nevelése érdekében.
·         Szem előtt tartjuk a fenntartói igényeket, melyeknek konszenzus útján szakmaiságot szem előtt tartva megkívánunk felelni.

2. 2. Jövőkép:
·         Nevelőmunkánk során a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével minden lehetőséget kihasználunk az anyanyelvi kultúra megalapozására, és fejlesztésére a kommunikációra és kooperációra képes gyermekek nevelésére. Nevelőtevékenységünk során ugyanilyen hangsúlyt kap az egészséges életmód szokásainak kialakítása, a természet és a környezet megismertetése, megszerettetése, pozitív érzelmi viszony megalapozása, hogy a gyermekek otthon érezzék magukat kistérségünkben. A nevelőtestület  valamint a nevelőközösség elkötelezettségét jelzi, hogy differenciált szemléletmóddal gyermeki személyre szabott nevelő hatások megtervezésével törekszik a jövőkép megvalósítására.
·         Anyagi lehetőségeink optimális kihasználására törekszünk, élünk az esetleges pályázati alkalmakkal, szponzori segítséggel, menedzseljük intézményünket.
·         A gyermekek sokoldalú fejlesztéséhez speciális végzettségű szakemberekké kívánunk válni. Legyen közöttünk fejlesztő pedagógus, környezeti nevelő, sajátos nevelésű igényű gyermekek fejlesztéséhez ( autizmus ) képzett óvodapedagógus,  és néptánc oktatói végzettségű óvodapedagógus.

2.3. Minőségcéljaink


v  Rövidtávú minőségcélunk:
·         Igyekszünk az intézmény optimális kihasználására mind szakmai mind pénzügyi tekintetben.
·         Mindnyájan vállaljuk, hogy az óvodapedagógusok részt vesznek nevelési céljainkat segítő pedagógus továbbképzéseken, illetve a nevelőközösség egésze vállalja az intézményen belüli képzésen való részvételét.
·         Felkutatjuk, és alkalmazzunk az óvodában alkalmazható minőségfejlesztési mérési módszereket.
v  Hosszú távú minőségcélunk:
·         Folyamatosan szem előtt tartjuk a gyermekekkel való foglalkozást, a gyermekek érdekében tett szakmai munka és egyéb teendőink arányát.
·         A várható demográfiai változásokra folyamatosan készülünk.

3. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER


3.1. A vezetés elkötelezettsége és felelőssége

Sóskút Község Dimbes-dombos Óvodájának vezetése a vezetéselmélet egyik legnagyobb szakemberének, Maslownak a szavait fogadja el minőségfejlesztő munkájának alapjául:
„Mindenki igényli a stabil, magas önértékelést, az önbecsülést
és a mások általi értékelést.
 Az önértékelési szükségletek kielégítése az önbizalom,
az értéktudat, az erő, a képesség és az alkalmasság érzésére vezet, arra,
hogy hasznos az ember és szüksége van rá a világnak.”
Az idézet alapján az óvoda vezetése az intézmény minden  belső és külső partnerére odafigyelve kívánja a minőség érdekében munkájának színvonalát folyamatosan emelve biztosítani. Az intézmény vezetése mindenkor odafigyel a törvényes intézkedések megtételére, a jogszerű működés biztosítására. Az intézmény vezetése az elért eredményeket elismerve vállalja az értékek megtartását, és a szervezeti kultúra fejlesztéshez szükséges erőforrások megteremtésére törekszik. Az intézményi vezetés elkötelezett az óvodai innováció tekintetében. Megtesz mindent azért, hogy az intézmény felszereltsége megfeleljen a 21. század követelményeinek. Folyamatosan fejleszti tudását, amit minden dolgozótól is elvár. Biztosítja a nevelőknek, hogy tájékozottak legyenek a legújabb pedagógiai és pszichológiai tudományos kutatások, továbbá módszertani ismeretek terén.

 

3.1.1.      Jogszerű törvényes működés


Az 1993. évi többször módosított LXXIX. törvény a közoktatásról 54.§ (1) értelmében:
„A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működésért…”
A folyamatos törvényes működés feltételezi a vezetőség részéről naprakész ismeretek meglétét a szakmai, munkáltatói és pénzügyi területeken. Ennek érdekében a vezetés feladata a törvényi változások folyamatos figyelése, a Magyar Közlöny megjelenése utáni vizsgálata, az intézményre vonatkozó jogszabályok és rendeletek értelmezése, archiválása, továbbá a hozzáférés biztosítása minden dolgozó részére.

Jogszerű törvényes működés

Ki végzi?

Milyen eszköz által?
Milyen módszerrel?
Mikor?
Hol?
Jogszabály változások figyelése
Óvodavezető
Alapító okirat
SZMSZ
Házirend
IMIP
Dokumentációelemzés, továbbképzésen, előadáson való részvétel
Aktuálisan, a közlöny megjelenését és törvényi változást követően
A vezetői irodában
Belső ellenőrzések a törvényesség jegyében
Óvodavezető
és
helyettes
Tanügyi dok:
-        Mulasztási naplók,
-        Helyettesítési napló,
-        Törzskönyv
Eszközjegyzék
Munkáltatói dok.:
-        Besorolá-
Sok
-         Továbbképzési terv

Dokumentáció elemzése, értékelése
Gyermeklétszámfélévente többi tanügyi dokumentumok évente

Eszközjegyzék évente

Munkált dokumentumok évente
A vezetői irodában
Balesetvédelmi szabályzat
Bejárás
Balesetvédelem évente
Az óvoda területén, mindenhol3.1.2.      Tervezés

Az intézmény működését meghatározó dokumentumok elkészítésének és felülvizsgálatának rendje:

Dokumentum neve
Fajtája
Célja
Érvényesítésé-
nek rendje
Érvényesítés ideje
Felülvizsgálat felelőse
Felülvizsgálat ideje
Óvodavezetői pályázat
Szakmai, vezetési
Stratégiailag a működés meghatározása
Nevelőtestület véleményezi,
Képviselő-
Testület jóváhagyja
Vezetői kinevezés ideje
Nevelőtestület
Vezetői ciklus vége
Helyi óvodai program
Szakmai, alapvető
Szakmai munka szabályozása
Nevelőtestület elfogadja,
SzMK véleményezi,
Közoktatási szakértő véleményt nyilvánít
Képviselő-
Testület jóváhagyja
Visszavonásig
Óvodavezető
Törvényi változáskor, illetve igény esetén
Intézményi minőségirányí-tási program
Ellenőrzés minőségfejlesz-
tési
A szervezet minőségfejlesz-
tésének szabá-
lyozása
Alkalmazotti közösség elfogadja,
SzMK véleményezi,
Képviselő-testület jóváhagyja
Visszavonásig
Minőségfejlesz-
tési felelős
Törvényi változáskor, illetve igény esetén
Szervezeti működési szabályzat
Tanügyi
Belső munkavégzés szabályozása
Nevelőtestület elfogadja,
SzMK véleményezi,
Képviselő-testület jóváhagyja
Visszavonásig
Óvodavezető
Törvényi változáskor illetve igény esetén
Házirend
Tanügyi
Szülői és gyermeki jogok és kötelességek szabályozása
Nevelőtestület elfogadja,
SzMK véleményezi,
Képviselő-testület jóváhagyja
Visszavonásig
Óvodavezető
Törvényi változáskor illetve igény eseténÉves munkaterv
Szakmai
Szakmai munka szabályozása
Nevelőtestület elfogadja
1 tanév
Óvodavezető
Megvalósulás során
3.1.3.      Vezetői ellenőrzés, értékelés

Az 1993. Évi LXXIX. tv. a közoktatásról „54.§ (1)
A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe…”

¨      A belső, vezetői ellenőrzés rendjét az évente elkészítendő, nyilvános ellenőrzési terv tartalmazza. (1. sz. melléklet)

¨      Az óvodavezető szükség szerint eseti ellenőrzést is végezhet, amelyet előre nem jelent be.
(Kt. 107§(9)

¨      A nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosult az óvoda vezetője, az óvodavezető-helyettes, illetve esetenként minőségirányítási felelős.

¨      Az óvodavezető közvetlenül ellenőrzi az óvodavezető-helyettes és a minőségi vezető nevelőmunkáját.

¨      Az ellenőrzés módszerei: szempontok szerinti csoportlátogatás, vagy/és beszámoltatás írásban, vagy szóban.


¨      A dajkák és az Önkormányzat által foglalkoztatott karbantartó munkájának ellenőrzését az óvodavezető-helyettes végzi szemlézéssel, vagy/és beszámoltatással szóban, vagy írásban. Az ellenőrzésről az óvodavezető-helyettes köteles jegyzőkönyvet készíteni, melyet a vezetőnek nyújt be.

¨      Az ellenőrzés tapasztalatait az érintettel egyénileg kell megbeszélni. A megbeszélésen az óvodavezetés tagjai részt vehetnek. Az ellenőrzés tapasztalatait a személyiségjogok megsértése nélkül, jobbító szándékkal lehet a közösség elé tárni nevelőtestületi, vagy munkatársi értekezleten.

3.1.4. Minőségbiztosítási rendszer működtetése az óvodán belül

v  Az intézmény belső működési rendje

¨      Az intézményi minőségfejlesztésért felelős az óvodavezető.

¨      A minőségfejlesztő munkavégzés operatív irányítója az intézményi minőségirányítási felelős.

¨      A minőségirányítási felelőst a nevelőtestületi tagok közül választja az alkalmazotti közösség. A választás nyílt szavazással történik.

¨      A minőségirányítási felelős választása egy nevelési évre történik, de többször is meghosszabbítható. Év közbeni választásra rendkívüli esetben kerülhet sor. (A megbízott tartósan távol marad a munkavégzéstől, vagy a munkaviszonya megszűnik.)


¨      A minőségirányítási megbízott indoklás nélkül csak a nevelési elteltével mondhat le. Nevelési év alatt, rendkívüli megbízott választásra rendkívüli esetben, vagy a megbízott fegyelmi vétségekor kerülhet sor.

¨      A minőségirányítási megbízott, munkájának elismeréséért az intézménynek biztosított kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés 200%-át kapja.


¨      A minőségirányítási felelős köteles a minőségfejlesztési feladatokat koordinálni, az operatív feladatokat megszervezni, irányítani és levezetni. A feladat végzéséhez segítséget kérhet az intézmény vezetőjétől, akivel a döntést igénylő kérdésekben köteles egyeztetni.

¨      A minőségirányítási felelős feladata a minőségfejlesztési információs tábla folyamatos kezelése.


¨      A minőségirányítási felelős egy-egy munkafolyamat befejezésekor köteles az alkalmazotti közösségnek összefoglaló beszámolót készíteni. A beszámolónak a továbbhaladást szolgáló javaslatokat is kell tartalmaznia.


v  Az intézmény működésének értékelése, intézményi önértékelés

A partneri elvárásoknak való megfelelés és a hatékonyság biztosítása érdekében az intézmény a helyi nevelési program teljes körű beválás vizsgálatának elvégzését háromévente elvégzi a következő hálótervben szabályozott módon:


Az értékelés területe

Az értékelés célja
Az értékelés eszköze
Az értékelés felelőse
Az értékelés ideje
  1. Feltétel-
rendszer
Tárgyi feltételek
Külső-belső tér
Eszköz rendszernek megfelelés
Pipalista
Óvodavezető
Évente júniusban
Tanulást segítő eszközök
HOP-nak megfelelés
Pipalista
Óvodapedagó-
gusok
Évente augusztusban
Személyi feltételek
Nevelőtes-
tület
HOP-nak megfelelés
Továbbképzési terv elemzése
Óvodavezető-helyettes
Évente februárban
Segítők
Végzettség

Dokumentumok elemzése
Óvodavezető-helyettes
Évente augusztusban
2. Megrendelő
Szülő
-          Környezet
-          Kapcsolatok
-          Nevelés
-           Információ     területeiről vélemény
Kérdőív
Csoportvezető óvónők
Évente szeptember
Iskola
Interjú
Nagycsoportos óvónők
Évente október április
Fenntartó
Interjú
Óvodavezető
Évente májusban
3. Pedagógiai munka
Szakmai dokumen-
tumok
Csoportnap-
Lók
HOP-nak megfelelés
Összehasonlító

lista

alapján,

melyet

aktuálisan

állítják

össze az

érintettek

Óvodavezető
Évente kétszer
Személyiség lapok
Egyéni fejlesztés
Óvodavezető
Évente kétszer
Nevelő-fejlesztő munka
Egészséges életmód
HOP

Célrendszeréhez

Való

Közelítés


Az óvónők a saját csoportjukban, önellenőrzés keretében
Évente részterületet
Mozgás
3 évente
Játék
Évente részterületet
Munka
3 évente
Érzelmi nevelés
Évente részterületet
Szocializáció
Évente
Értelmi nevelés
Évente részterületet


v  Az intézmény működésének javítása a fejlesztése

A feltételrendszer, a megrendelők elégedettségének és a pedagógiai munkának a vizsgálata után összehasonlító elemzést végzünk. Felállítjuk a javítást kívánó területek jegyzékét. Meghatározzuk a végrehajtás prioritását. Tervet készítünk a javítandó területekről. A PDCA ciklust alkalmazva bevezetjük a kitűzött területre vonatkozó szabályozást.

3.2.  Partnerkapcsolatok feltárása és irányítása


v  A partnerek azonosítása, igényeinek és elégedettségének mérése


Közvetlen (belső ) partnerek
Partnerek
A partnerek képviselői
Az azonosítás gyakorisága
Az elégedettség vizsg. módszere
A vizsgálat gyakorisága
A vizsgálat értékelési helye
Óvodavezető
Intézmény vezető helyettes
A vezetői pályáztatás ideje 5 év
Interjú
3 évente
Munkatársi értekezleten, faliújságon
Óvónők
Óvodavezető
Évente
Kérdőív
3 évente
Nevelőtestületi értekezleten, faliújságon
Dajkák
Óvodavezető
Évente
Kérdőív
3 évente
Munkatársi értekezleten, faliújságon
Gyerekek
-
Évente
 Beszélgetések alkalmával,
kérdőív
Évente
Megbeszéléssel, magyarázattal


Közvetlen (külső) partnerek
Partnerek
A partnerek képviselője
Az azonosítás gyakorisága
Az elégedettség vizsgálati módszere
A vizsgálat gyakorisága
A vizsgálat értékélési helye
Szülő[1]
SZMK elnökeÉvente
Kérdőív
Évente
Csop. Szül. ért. Hirdetőtábla
Fenntartó
Okt. Biz elnöke
Irányított interjú
Évente
Beszámoló, megbeszélés
Iskola[2]
Alsós munkak. vezetője
Irányított interjú
Évente
Megbeszélés, jegyzőkönyv
Egészségügy
Védőnő
Irányított interjú
Kétévente
Megbeszélés, jegyzőkönyv
Szoc. Ágazat
Gyermekj. szolg. vezetője
Irányított interjú
Kétévente
Megbeszélés, jegyzőkönyv
Szakszolgálat
Nevelési tan vez.
Irányított interjú
Kétévente
Megbeszélés jegyzőkönyv

v  Kommunikáció a partnerekkel


Az intézményi hatékony működés alapja a jó kommunikációáramlás és az információcsere folyamatos működtetése. Az óvodában a belső kapcsolattartást a következőképpen kívánjuk működtetni:
Ø  A napi kapcsolatok során az egyazon csoportban dolgozók heti váltásban dolgoznak. A heti munkát a délelőttös óvodapedagógus határozza meg.
Ø  Az egy csoportban dolgozóknak együttműködési kötelezettségük van. Állandó egyeztetéssel azonos nevelési elvek alapján kötelesek végezni a nevelőmunkájukat, képviselni nézeteiket másokkal szemben.
Ø  A nevelőközösség havonta tart kötelező értekezletet, melyen egyeztetik a következő időszak feladatait.
Az egyes partnerek kiszámítható együttműködési formáit az alábbi táblázat tartalmazza:


Partner
Partner képviselője

Intézményi kapcsolattartó

Kapcsolat formája
Kapcsolat gyakorisága
Óvónők
Minőségi vezető
Óvodavezető helyettes
Nevelőtestületi ért., nevelés nélküli munkanap
Évente 5 alkalom
Alkalmazottak
Minőségi vezető
Óvodavezető
Alkalmazotti értekezlet
Évente 5 alkalommal
Dajkák
Minőségi vezető
Óvodavezető helyettes
Munkatársi ért., eseti megbeszélés
Évente 2-3 alkalom
Szülők
SZMK elnöke
Óvodavezető
Szülői ért., fogadóóra, közös ünnepek,
Évente 2 szül. ért.,egy összevont, tájékoztató jellegű,  havonta fogadóóra, évente 1 nyílt nap
Fenntartó
Gazdasági  vezető,
Polgármester
Óvodavezető
Megbeszélés, beszámoló
Havonta
Iskola
Alsós tanító nénik
Nagycsoportos óvónők
Az intézményekben kölcsönös részvétel
Évente 2x
Szakszolgálat
Szakszolg. vezetője
Óvodavezető
Megbeszélés, értekezlet, írásos anyag
Szükség esetén
Egészség-
ügy
Védőnő
Óvodavezető
Megbeszélés, értekezlet
Havonta védőnői, évente orvosi vizsgálat, szűrés
Alapítvány
Kuratórium elnöke
Óvodavez. Helyettes
Értekezlet, megbeszélés
Esetenként, munkaterv alapján
Szoc. ágazat
Gyermekj. Szolg. vezetője
Gyermekv. felelős
Egyeztető értekezlet, írásos anyag
Havonta, vagy esetenként

3.3.  Nevelése tevékenységek értékelése


v  A gyermekek fejlődésének nyomon követése, a személyiséglapok használati rendje:

·        A gyermekek fejlődésének nyomon követése az óvónők feladata.
·        Minden gyermek fejlődését azonos személyiséglapon követjük, melyet a nevelőtestület dolgozott ki, és tartalma titkosan kezelendő!
·        A személyiséglap anamnézist és a legfontosabb fejlődési mutatókat tartalmazza. Megváltoztatásához a Nevelőtestület 50%-a + 1 fő írásos javaslata szükséges.
·        Az anamnézis felvételére a gyermek óvodába lépését követően légkésőbb két héttel sort kell teremteni. A személyiséglap vezetése folyamatos.

v  A gyermekek mérése
·        A gyermekek mérésénél a puha mérőeszközök használatát alkalmazzuk az egyes nevelési területek vizsgálatához.
·        A mérőeszközök alkalmazása minden pedagógus számára kötelező.
·        A mérőeszközök összesítése, értékelése a csoportban dolgozó óvodapedagógusok feladata. Minden összesített eredményről az óvodapedagógusok a nevelőtestületi értekezleten kötelesek beszámolni.
·        Az iskolába készülő gyermekek kimeneti mérésen vesznek részt, mely tesztlapokból áll. Ezen tesztlapok kitöltési ideje minden év februárja. A tesztlapok azokat az alapvető képességeket vizsgálják, melyek az iskolai életmódhoz feltétlenül szükségesek és óvodai módszerekkel mérhetők.

v  A pedagógiai munka mérése


·        Egységesen kidolgozott szempontsor alapján, az éves munkatervben rögzített nevelési területeket minden óvónő önvizsgálattal ellenőrzi és értékeli. Az értékelés elkészítésének ideje június közepe.
·        Az önértékelés eredményeként alakítja ki a nevelőtestület a következő nevelési év kiemelt feladatait.

3.4 A pedagógus-teljesítményértékelése
Amely készült az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2006. évi LXXI. törvény módosításának megfelelően.
Kt. 40. § (11)
  1. „… Az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az  intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét.  …”
  2. „A minőségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit …”

A pedagógus-teljesítményértékelés meghatározása: Az egyének, s ez által a szervezet hatékony működését támogató, objektív célok értékelésén alapuló módszer, mely a szervezeti célokat támogató kulcstevékenységekre koncentrál.

A pedagógus-teljesítményértékelés alapelvei: A pedagógus munka értékeinek feltárása a még jobb eredmény elérése érdekében történik.
  • A fejlesztő szándék elve:
Cél: az egyéni és intézményi szintű munka javítása:            
Ø  A sikeres teljesítmény és az eredményes munka kimutatása
Ø  A problematikus területek azonosítása, a teljesítmény javítására irányuló célok kijelölése
Ø  Egyértelmű kimutatása a vizsgált területeken elért jó, és gyenge teljesítmények közötti különbségnek
Ø  Az egyéni teljesítmény változásának kimutatása
  • A konszenzusság elve:
Az alkalmazotti közösség minden tagja érti és elfogadja, magára nézve kötelezőnek tekinti a megalkotott rendszert.
  • A sokoldalúság elve
Egyértelmű meghatározása a vizsgálandó területeknek, az azt vizsgáló módszereknek, és kritériumrendszernek.
  • Méltányosság elve
Ø  Objektivitásra törekvés
Ø  Az érintett bevonása az értékelési folyamatba
Ø  Az érintett számára a róla felvett minden adat hozzáférhetőségének biztosítása
Ø  Az érintettnek lehetőség biztosítása véleményének kifejtésére
  • Az elméleti megalapozottság elve
Ø  A teljesítményértékelés során a nemzetközi irodalomban elfogadott, gyakorlatban bevált mérőeszközök alkalmazása
Ø  A teljesítményértékelés  a szakmai valamint a működési kritérium elvárásainak az evidenciája

A pedagógus-teljesítményértékelés céljai a szervezet szempontjából:
1.      Megalapozza a személyi döntéseket
·         kiváló teljesítményű munkatársak megtalálása
·         gyengén teljesítők meghatározása
·         a teljesítésekhez szükséges képzések meghatározása
·         a munkafegyelem javítása
2.      Egyének fejlesztése
3.      Óvodapedagógusok motiválása
4.      Hatékonyságvizsgálat
5.      Utánpótlás-tervezés
6.      Ellenőrzés, értékelés
7.      Teljesítménycélok eléréséhez kötött finanszírozási rendszer működtetése
8.      Hozzásegít a munkateljesítmények pontosabb leírásához
9.      Lehetővé teszi a munkahelyi beválás előrejelzését
10.  Javítja az intézmény szervezetfejlesztési és problémamegoldó képességét, azzal, hogy meghatározhatók a fejlődéshez szükséges kompetenciák, és megkülönböztethetők a hatékony munkatársak a kevésbé hatékonyaktól
11.  Konkrét visszajelzést ad a munkatársaknak mind a munkaviseletükről, mind a munkateljesítményükről. Ennek alapján a megismert gyengeségek korrigálása, az erősségek továbbfejlesztése.
12.  A szervezet teljesítményszintjének emelkedése, a szervezet távlati céljaihoz és stratégiájához kapcsolódó egyéni munkacélok meghatározása által.
13.  Fejlődik a szervezeti kultúrája az egyéneket értékelő megbeszélés személyességén keresztül, a módszer átadhatóvá teszi az intézmény kulturális értékeit, speciális szakmai és etikai szempontjait.A pedagógus-teljesítményértékelés területei, részterületei:
-                     A pedagógus dokumentációja: tanügy-igazgatási (mulasztási napló, étkezési nyilvántartó)szakmai (csoportnapló, személyiséglapok, óvodai szakvélemény, bemeneti-kimeneti mérés dokumentumai, IMIP keretében elkészített mérőlapok)
-                     A szabályzatok betartása: szakmai (Helyi Nevelési Program, Intézményi Minőségirányítási Program), működési:(Szervezeti Működési Szabályzat, Tűzvédelmi Szabályzat, Munkavédelmi Szabályzat)
-                     Nevelő-fejlesztő munka: HOP szellemiségének tükröződése a gyakorlatban, tehetséggondozás, felzárkóztatás, nevelés-fejlesztés hatékonysága
-                     A pedagógus felkészültsége: továbbképzéseken való részvétel, kötelező-önként vállalt
-                     Egyéb megbízatások, feladatvállalások: jelölt-önként vállalt

A pedagógus-teljesítményértékelésben közreműködők:
-                     Az SZMSZ-ben meghatározott intézményi vezetőség
-                     Az óvodapedagógusok
-                     Az óvoda egyéb pedagógus munkakörben alkalmazottjai
-                      
Pedagógus-teljesítményértékelési módszerek
Abszolút, egyéneket értékelő módszerek alkalmazás
-                     Ellenőrzés
-                     Önértékelés
-                     Értékelő beszélgetés
-                     Áttekintő leírás

A pedagógus-teljesítményértékelés menetének szabályai:
-                     Az intézmény alkalmazott pedagógusainak teljesítmény-értékelésére 5 évente legalább kétszer kerül sor, az éves munkatervben meghatározottak alapján.
-                     Új dolgozók esetében alkalmazásuk kezdő idejétől, soron kívül.
-                     Az intézményvezető értékelése öt éves ciklus esetén a negyedik évben történik külön szabályok alapján.

Az intézményvezetőre vonatkozó külön szabályok:
-                      Az intézményvezető önértékelésének alapja a vezetői pályázata, amelynek figyelembe vételével készíti el az önértékelését.
-                      Önértékelésében a vezetői feladatok négy rendszerének elemzését végzi: munkáltatói, pedagógiai, tanügy-igazgatási, gazdálkodási.
-                      A vezetői teljesítmény-értékelés másik eleme a partneri elégedettségvizsgálatok eredményei
-                      A vezetői teljesítmény-értékelést a nevelőtestület tagjai fogadják el, majd ezután kerül a vezető munkáltatójához.

A pedagógus-teljesítményértékelés folyamatának szabályozása

v Előkészítő szakasz:
1.      Az ellenőrzési és értékelési terv elkészítése (szempontok a személyek kiválasztásához)
2.      A munkatervjavaslatban szerepeltetett ellenőrzési és értékelési terv ismertetése
3.      Az értékelés céljának és az adott nevelési évben a teljesítményértékelésben résztvevő óvodapedagógusok nevének a kihirdetése
4.      Az önértékelő lapok, a kitöltési útmutató és az értékelési szempontok kiosztása az évnyitó nevelőtestületi értekezleten
5.      Az értékelési folyamat ismertetése

v A teljesítményértékelés menete
1.      Az értékelő beszélgetés időpontjának kijelölése személyenként
2.      Az értékelő beszélgetés menetének ismertetése
3.      Az önértékelő lap beadási határideje
4.      Az óvodavezetés megismeri az értékelőlapot, elkészíti a reagálásait a rendelkezésre álló adatok alapján

5.      A beszélgetés lebonyolítása.
-                              A pedagógus szóbeli kiegészítése a kitöltött laphoz.
-                              Az értékelő óvodavezetőségi tag kérdései az értékelésben érintett óvodapedagógus által elmondottak egyértelmű értelmezéséhez (az önértékelés válaszaival kapcsolatos értelmező kérdések tisztázása már az előkészítés során megtörténik, itt csak a kiegészítés indokolhat újabb kérdéseket)
-                              Az intézményvezető értékeli az önértékelés egyes pontjaira adott válaszok tartalmát, állításait a korábban felsorolt és más forrásokból vett adatokkal támasztja alá
-                              Az intézményvezetői értékelésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az érintett óvodapedagógus észrevételeit a vezetői megállapításokkal kapcsolatban, valamint azokat a feladatokat, amelyeket az értékelés során az érintett óvodapedagógus az intézményvezetőségtől kap
-                              Az önértékelő lap és a jegyzőkönyv az érintett óvodapedagógus személyi anyagában kerül.A PEDAGÓGUS TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE

A pedagógus neve, munkaköre:


Értékelési szempontok
Megvalósulás mértéke
Megjegyzés/indok
Erős-sége
Átlagos
Javí-tandó
1
DOKUMENTÁCIÓS MUNKA
1.1
Mulasztási napló vezetése

1.2
Egyéb tanügyi dokumentáció /jegyzőkönyv
1.3
Csoportnapló vezetése

Tervező munka


Értékelő munka

1.4
Személyiséglapok vezetése

Tervező munka


Értékelő munka

1.5
Bemeneti – kimeneti mérés dokumentumának vezetése

Tervező munka

Értékelő munka
1.6
Óvodai szakvélemény készítése

Tervező munka

Értékelő munka
2.
NEVELŐ-FEJLESZTŐ MUNKA

Tehetséggondozás

Felzárkóztatás

Nevelés-fejlesztés hatékonysága
3.
SZABÁLYKÖVETÉS
3.1.
Munkaköri feladatok betartása

3.2.
Pontosság – munkába érkezés

3.3.
Határidők betartása

3.4.
Szabályzatokban leírtak betartása

3.5.
A munkatervben megjelölt feladatok végrehajtása
3.6.
Együttműködési kötelezettség teljesítése
3.7.
Kötelező továbbképzések teljesítése
4.
KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS
4.1.
Konfliktus kezelés

4.2.
Kapcsolattartás a szülőkkel

4.3.
Kapcsolattartás az óvoda-vezetéssel
4.4.
Kapcsolattartás a többi óvónővel

4.5.
Kapcsolattartás a technikai dolgozókkal
4.6.
Az intézmény külső képviselete

4.7.
Kompetenciák


Megbízhatóság

Felelősségvállalás

Kommunikáció

Együttműködés

Konfliktuskezelés

Problémamegoldás

Stressz-tűrés
4.8.
Innovációs magatartásA TELJESÍTMÉNY-ÉRTÉKELÉS FOLYAMATÁBRÁJA

1. Előkészítő szakasz
Ellenőrzési  és értékelési terv                                                                           Óvodavezető
   (szempontok a személyek
kiválasztásához)
 
                                                                                                                            
 Ellenőrzési és értékelési terv
Ismertetése                                                                                         Óvodavezető

 

Az értékelés célja                                                                              Nevelőtestület 


       Résztvevő kollégák
nevének kihirdetése                                                                          Óvodavezető Önértékelő lapok kiosztása                                                                       Óvodavezető

 


            Értékelési folyamat ismertetése                                                                         Óvodavezető2. A teljesítményértékelés menete:

       
Dokumentáció elemzés                                                    Intézmény                                                          szakmai                                                                                                                                            vezetőség                                              dokumentumok         
       


   A teljesítményértékelés területeinek                                      Intézmény                                                        jegyzőkönyv                        és részterületeinek vizsgálata                                              vezetőség    
                                                              
 Az értékelő beszélgetés                                                       óvodavezető
időpontjának kijelölése
                                                                                                                                                                        
 


ellenőrzési terv
Az értékelő beszélgetés                                                     óvodavezető
menetének ismertetése

 


                                                                                                                                                           
Az önértékelő lap beadási                                                 Int. vezetőség                                                     határideje                                                                            Érintett óvónő                                         
                 önértékelő lap                                                                    Int. vezetőség                                         jegyzőkönyv

            A beszélgetés lebonyolítása                                            Érintett óvónő

 
4. Intézményi sikerkritériumok


A fenntartói Önkormányzati Minőségirányítási Program meghatározza az intézmény felé támasztott elvárásait. Elsősorban ezeknek az elvárásoknak kell megfelelnie az intézménynek ahhoz, hogy sikeresnek érezze magát.

A sóskúti Dimbes-dombos Óvoda sikeresen működik, ha:
·        Jogszerűen és törvényesen működik minden területen,   a maximális csoportlétszámokat, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, a balesetvédelmet, a minimális (kötelező) felszerelési és eszközjegyzékben foglaltakat illetően.
·        A nevelők a gyermekek egyéni, differenciált folyamatos fejlesztésével garantálni tudják a személyiség teljes gyermeki személyiség fejlődését.
·        A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében az egyes problémák száma csökken.
·        Megőrzi intézményi profilját, sokszínű óvodai tevékenységet, programot kínál. A jövőképében vázolt feladatait maradéktalanul megvalósítja.
·        Az intézmény rugalmasan alkalmazkodik a felmerülő változásokhoz, mivel innovatív, stabil nevelőtestülettel rendelkezik. Az intézmény dolgozói kihasználják a továbbtanulás lehetőségeit.
·        Az intézmény képes nyomon követni minden gyermek körülményeit gyermekvédelmi szempontból. Hatékony a gyermekvédelmi munka, azaz azok jutnak szociális támogatáshoz, akiknek rászorultságáról az óvoda dolgozói meggyőződtek.
·        Az egyéni személyiséglapok megmutatják a hozzáadott értékeket, azaz számszerűsíthető és reális eredmények születnek a gyermekek kimeneti mérésekor.
·        Az intézmény a partneri igényeket, elégedettséget, és elégedetlenséget felmérve kizárólag a minőséget szolgáló objektív tények alapján tervezi meg az újabb irányokat.

 


5. Érvényességi rendelkezések


·        A Dimbes-dombos Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programját 2004 Szeptember 1-től működteti az intézmény alkalmazotti közössége.
·        Az Intézményi Minőségirányítási Program 2008. június hóban módosításra került a  Kt. 40§ (11) módosításának megfelelően.
·        A Dimbes-dombos Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programja érvényes visszavonásig. Felülvizsgálatára kétévenként kerül sor, amikor mód van a változtatásokra.
·        A Dimbes-dombos Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programja megváltoztatásának menete:
-         A vizsgálati eredmények során határozat született a megváltoztatásról.
-         A határozat legalább az alkalmazotti közösség 50%-a + 1 fő támogatta.
-         Előterjesztést készít a minőségi vezető.
-         A változtatást minősített többség – a szavazók 2/3-a (felfelé kerekítve) megszavazta.6.  Legitimációs záradék

1.      Az Alkalmazotti közösség elfogadta:……………………………………………………...
                                                                                                       aláírás

                                                                                 
                                                                                                       dátum

2.      A szülői szervezet véleményezte:…………………………………………………………
                                                                                                       aláírás

                                                                                             
                                                                                                       dátum

3.      A Képviselő-testület jóváhagyta:…………………………………………………………
                                                                                                      aláírás

                                                                              …………………………………………
                                                                                                       dátum


            Sóskút, 2010-11-05.


Bereczkiné Ulehla Anna
intézményvezető
Hivatalos példányok találhatók:
1.      Sóskút Községi Önkormányzat
                   Polgármesteri Hivatal
2.      Dimbes-dombos Óvoda


[1] Minden évben csak az 5 évesek szüleit kérdezzük, így minden szülő egyszer tölt ki kérdőívet!
[2] Az alsós nevelők közül az 1. Évfolyamon tanítókat kérdezzük minden évben.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése