Navbar

Házirend


Az óvoda neve: Dimbes-dombos Óvoda

Címe: 2038 Sóskút, Tulipán. u. 9/a

Telefonszáma: 23 348-055

Az óvoda vezetője: Bereczkiné Ulehla Anna

Az óvoda vezető helyettese: Monostori Vilmosné

Fogadóórák: Előzetes egyeztetés alapján igény szerint.Az óvoda nyitva tartása


Nevelési év: szeptember 01.-től, augusztus 31.-ig tart.

Oktatási év: szeptember 01.-től május 31.-ig tart.

A téli zárás ideje: iskolához igazodva

A nyári zárás: július közepétől, augusztus közepéig / 4 hét / /

Nevelés nélküli munkanapok száma: nevelési évenként 5, időpontjáról egy héttel előtte értesítjük a szülőket.

Napi nyitva tartás: reggel 06 órától, délután 17.30 óráig.

Gyermekeket 6.30-tól délután 17 óráig fogadunk.

A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: A Közoktatási Törvény 24.§ / 4 / pontjának értelmében egy gyermek napi 10 óránál hosszabb ideig nem tartózkodhat az intézményben.Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát
A harmadik életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum 8 éves koráig.

Amennyiben a gyermek ágy- és szobatiszta.

Amikor a gyermek egészséges.

Az óvodai étkeztetésből kizárható a gyermek, ha a szülő az étkezési térítési díj megfizetésével egy hónapot meghaladó késedelembe esik.A gyerekek jogai


/ Közoktatási törvény 10.§ /-A nevelési és oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki. / játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás /.

Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végig pedagógus felügyelete alatt áll.-          A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Ide tartozik az étel erőltetése, a levegőztetés megvonása is. A gyermeket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti.-          A gyermek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön.-          Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani.-          A gyermek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan meg kell valósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételt.-          A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyerek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát.-          Családja szociális helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet.-          A gyermek az intézmény eszközeit, berendezéseit, felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell.-          Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és általa használt játékok, eszközök rendben tartásában.A gyermekek ruházata az óvodábanA szülő kötelessége gyermekét tisztán, gondozottan járatni az óvodába. Öltözetük feleljen egészségi és kényelmi szempontoknak.  Minden levehető ruhadarabba, cipőbe, ágyneműbe a gyerek nevét vagy jelét be kell írni. A csoportszobába csak váltócipőbe lehet belépni. Évszaknak megfelelően a jelükön egy váltás ruhát kérjük elhelyezni.A gyermekek étkeztetése az óvodában
A gyermekek napi háromszori étkeztetéséről az óvoda gondoskodik.

Az óvoda étkezési térítési díját utólag az étkezést követő hónap 15. napjáig kell befizetni. Erre két időpont adott, egy a reggeli órákban, és egy a délutáni órákban. Aki a befizetési kötelezettségének felszólításra sem eleget, gyermeke nem részesülhet az étkeztetésben. A következő napi hiányzások bejelentését az adott nap déli 12-óráig tudjuk elfogadni. Az előre be nem jelentett hiányzásokat a hiányzást követő második naptól vesszük figyelembe.

A gyermekek kedvezményes étkeztetéséről az önkormányzat dönt.

Születés és névnapokra tortát, süteményt csak cukrászdából fogadhatunk el.      

/ ÁNTSZ /

Otthonról hozott kínálásra szánt édességet, gyümölcsöt kérjük a csoportvezető óvó néninek átadni.

Étkezések időpontja: Tízórai       8.45.-től

                                  Ebéd         11.45.-tól

                                  Uzsonna   14.45.-től

A reggel korán érkező gyermekeket célszerű otthon megreggeliztetni.

-          Az óvónő teendője baleset vagy napközben megbetegedő gyerek esetén: a gyereket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport felügyeletét meg kell szervezni. A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról kell gondoskodni.A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok

Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat!-          Fertőző betegség / rubeóla, bárányhimlő, TETŰ / esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. A gyermek fejének lekezelése, kitisztítása a szülő feladata. Az intézmény a bejelentést követően jelez a védőnő vagy az ANTSZ felé és fertőtlenítő takarítást végez.  A gyógyulást követően az intézménybe  csak orvosi igazolással jöhet a gyermek.

-           

Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyerek bevétele az óvodába a gyerek biztonságos gyógyulása és a többi gyerek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyerek átvételének megtagadása.

-          Az óvónőknek TILOS otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap folyamán. E rendelkezés alól kivétel az a gyógyszer, melyet a gyermek orvosi rendelésre folyamatosan, nem fertőző betegségre /pl. allergia, asztma, cukorbetegség stb. / szed. A szülőnek erről a tényről a kezelőorvos által kiállított igazolást kell átadnia az óvónő részére

-          Az oktatási év alatt betegség esetén a 3 napos hiányzás után orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ által előírt szabály.

-          Az óvónő teendője baleset vagy napközben megbetegedő gyermek esetén : a gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport felügyeletét meg kell szervezni. A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés. Lázgörcs esetén orvosról kell gondoskodni.

Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az óvónő megkezdi a láz csillapítását, majd értesíti a szülőt, hogy minél hamarabb vigye el a gyereket. Ilyen esetben csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába.Egyéb szabályozások

A gyerekek érkezésének és távozásának rendje reggel, ebéd után, délutáni pihenés után-          A gyereket óvodába érkezésekor a szülő minden esetben  személyesen adja át az óvónőnek, egyébként, ha a gyerek valamilyen oknál fogva nem megy be a csoportszobába, az óvónő nem tud a gyerek jelenlétéről, így felelősséget sem vállalhat érte.

-          Egyedül csak a szülő írásbeli kérelme alapján engedünk haza gyereket. Óvodás korú gyereket 10 éven aluli gyereknek nem adunk ki.

-          A szülők által igényelt és fizetett fakultatív foglalkozásokra - melyek az óvoda nyitvatartási idején belül vannak -  a szülő köteles odavinni a gyermeket és annak végeztével átvenni az oktatótól.Óvodába járási kötelezettség

A Közoktatási Törvény 24.§ alapján az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig nevelő intézmény. A gyermek abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától kezdődően óvodai nevelés kertében folyó, iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson köteles részt venni. Az iskolai életmódra felkészítő foglalkozások ideje legfeljebb napi 4 óra.

Az óvodai foglakozásokat úgy kell megszervezni, hogy az óvoda eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatainak.Egyéb távolmaradások igazolásának rendje

A szülő kérésére a három napnál hosszabb ideig történő távolmaradás esetén a csoportvezető óvónőnél történő előzetes bejelentés alapján a gyermek távol maradhat az óvodai foglalkozásokról / üdülés, külföldön való tartózkodás, családi programok, stb. /.A gyerekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása

A csoportvezető óvónők szabályozzák csoportonként.

Az elveszett tárgyakért, ékszerekért az óvoda felelősséget nem vállal!

Szülők joga az óvodábanA szülő joga a szabad óvoda választás. A gyereket elsősorban abba az óvodába kel felvenni, amelynek körzetében laki, illetve ahol szülője dolgozik. Az óvodaköteles gyerek felvételét az óvoda csak helyhiány miatt utasítja vissza. Kötelező felvételt nem tagadhatja meg az alábbi esetekben:

-          ha a gyermek betöltötte 3. életévét és hátrányos helyzetű

-          ha a gyerek a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41.§ szerint jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére

-          ha a gyerek felvételét a gyámhatóság kezdeményezteA szülő joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény nevelési programját, IMIP-jét, SZMSZ-ét, Házirendjét és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A szülőknek betekintés céljából kérésükre bármikor átadjuk a fent említett dokumentumokat.Joga, hogy saját gyereke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást a gyerek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. Felvilágosítást csak az óvónő adhat foglakozáson kívüli időben.

Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával ,részt vegyen a foglakozásokon.

Kezdeményezheti szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, és abban tevékenyen közreműködhet.A szülők kötelességeiA szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről.Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását hátrányos helyzetű gyerek esetén 3 éves kortól, rendezett körülmények között élő gyermek esetén 5 éves kortól. A gyerek a KOT.24.§ /3/ pontja értelmében abban az évében , amikor betölti az 5. életévét, a nevelési év első napjától óvodakötelessé válik, mely szerint napi négy órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie.

A fenti esetekben a gyerek részére nem szűnhet meg az óvodai nevelés a szülő bejelentése, vagy igazolatlan hiányzás miatt. Amennyiben a szülő a gyereket másik óvodába kívánja elvinni, akkor az új óvoda igazolását meg kell kérni. A visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzőt.

Kísérje figyelemmel gyereke fejlődését és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyerek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását.

Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg.Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői-oktatói munka, illetve a gyerekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek számítanak.A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakításaAz óvodánkba járó gyereket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeresség és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben.

Például:

-          ne tegyenek a gyerek előtt indulatos, negatív megjegyzéséket mások gyerekére, annak származására az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre.

-          Ne bíztassák gyereküket verekedésre, még ha előző nap az Önök gyerekét érte esetleg sérelem.Kapcsolattartás, együttműködés lehetősége a nevelőkkelA szülőknek lehetőségük van rá, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkozást.

Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi, valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve az óvoda vezetőjét és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet.Az együttműködésre alkalmas fórumok:

-          szülői értekezletek

-          nyíltnapok, közös rendezvények,

-          fogadóórák / előre egyeztetett időpontban /

-          az óvónővel való rövid esetenkénti megbeszélések.

-          családlátogatásokKérjük meg a szülőket, hogy se a gyerekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt az óvodásokkal való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el a csoporttól, mert az előidézheti a baleset kialakulását és zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát! A gyerekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyerek saját óvónőitől vagy az óvodavezetőtől kérjenek.Pedagógiai munka az óvodában

Az óvodai életet, a foglalkozásokat az intézménynek oly módon kell megszerveznie, hogy a szülők és fenntartó igényei szerint, a szakmai követelményekben megfogalmazott színvonalon – OAP- eleget tudjon tenni a gyerekek nevelésével, ellátásával és gondozásával összefüggő feladatainak.Pedagógiai programunk fő célkitűzései:

Óvodánk  helyi programja „ A külső világ tevékeny megismerése. „ Programunk gyermek és nevelés központú. Gyermekeink számára a játék és a mozgás maga a tanulás, magukba foglalják a környezeti nevelés megannyi lehetőségét, melyek gazdagítása a gyermeki személyiség fejlődését eredményezi. Nevelő közösségünk tudatosan felelősséget vállal a környezet ügyéért, a környezet alakítása, fejlesztése, védelme érdekében.

Nevelésünk alapvető céljai:

-          Az óvodás gyermekek élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével a gyermeki személyiség kibontakoztatása.

-          A testi, szociális, értelmi érettség biztosítása sokoldalú képességfejlesztéssel.

-          A gyermek és környezete közötti szoros érzelmi kötődés kialakítása, a természeti, emberi, tárgyi környezet tevékeny megismerése, az élet tiszteletére, a természet szeretetére nevelés.Minőség biztosítási programunk rövid ismertetése

Minden tekintetben szeretnénk megfelelni a szülőknek és így elégedettségüket még inkább kiérdemelni. Az óvodás gyerekek szüleivel napi kapcsolatban vagyunk, a felmerülő problémákra nyitottak és segítőkészek. Igénylik a szülők a pedagógusi segítséget. A szülői látásmódot is kissé át kell formálnunk a gyerekek és az óvoda hatékony működésének érdekében. Fontos feladatunk a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása. Ennek eszközrendszerét a fenntartóval egyeztetve kell megoldanunk. A jó munkahelyi légkör megtartásával a pedagógusok innovációs tevékenysége fokozható. Egyenrangú partnerként kell kezelni minden dolgozót értékei elismerése mellett. A falu kulturális életének továbbra is aktív részesei szeretnénk lenni, mert a felnőttek számítanak ránk. Ez jó lehetőség a gyerekek számára a generációk találkozására. A fenntartóval kiegyensúlyozott, jó a kapcsolatunk, elismerik munkánkat, lehetőségeikhez mérten anyagilag is támogatást nyújtanak. A helyi programunk elnyerte tetszésüket, megvalósításában segítséget nyújtanak.Gyermekvédelem  feladata az óvodában

A Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóival folyamatos kapcsolatot tartunk a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek érdekében. Az óvónők jelzik a gyermekvédelmi felelősnek ha probléma van. A családlátogatás tapasztalatait megbeszélik és ha indokolt tovább jeleznek a Gyermekvédelmi Szolgálat, illetve a gyámügy felé.Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályokAz óvoda bejáratának zárása napközben: reggel: 8-tól 12,30-ig.

                                                                délután: 12,45-től 15-ig.A balesetveszély elkerülése és elhárítása mindenki számára alapvető feladat. Baleset, tűz és bombariadó esetén az előírások, intézkedési feladatok betartása kötelező. / SZMSZ, Tűzriadó terv / Az óvodában történt legkisebb balesetről, orvost igénylő esetről tájékoztatni kell a vezetőt, távollétében a helyettest.

A szülők csak az óvodavezető illetve az óvónők engedélyével tartózkodhatnak az óvoda területén. Az óvoda folyosójára mely egyben a gyerekek öltözője is, babakocsit behozni tilos.

A babakocsival csak az előtérben tartózkodhatnak.

A vezetői engedély megkérése után, csak is az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggő reklámszövegek, anyagok kerülhetnek ki az óvoda hirdető táblájára.Fontos és betartandó előírás, hogy az intézmény területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá amíg az óvoda ellátja a gyerekek felügyeletét, ilyen jellegű tevékenység nem folytatható.

Dohányzás szabályaiÓvodánkban a dohányzás tilos!A házirendben foglaltak az óvodát igénybe vevő szülőkre, gyerekekre és az óvoda minden alkalmazottjára nézve kötelező.Sóskút, 2008. november 18.

                                                                   Bereczkiné Ulehla Anna

                                                                       Óvodavezető

  Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése