Navbar

2013. február 28., csütörtök

Szülői tájékoztató 2013. február

Néhány fontos dolgot szeretnék elmondani  óvodánk működésével kapcsolatosan.
Fontosnak tartom, hogy a szülők tudják, hogy hova is jár gyermekük és az, hogyan működik.

Kezdeném az óvoda felépítésével.
 • óvodavezető
 • óvodavezető helyettes
 • óvónők
 • dajkák
 • takarító

Csoportok kialakítása:
 • 4 azonos életkorú csoport
 • 1 vegyes életkorú csoport
A csoportok kialakítása minden évben körültekintően történik, figyelembe véve a törvényi és gazdálkodási előírásokat.

Minden csoportban 2 szakképzett óvónő heti váltásban és 1 szakképzett dadus néni van.

Kinek mi a feladata?


Óvodavezető: Koordinálja az óvoda működését, felel a Pedagógiai Programban, SZMSZ-ben, Házirendben, az Etikai Kódexben rögzítettek betartásáért. Képviseli az óvodát, ellátja a munkáltatói feladatokat, felel a takarékos gazdálkodásért, napi kapcsolatot tart a fenntartóval. Felel az óvoda zökkenőmentes működéséért.

Óvodavezető helyettes: segíti az óvodavezető munkáját, a vezető távollétében helyettesíti őt. Együtt felelnek az óvoda működéséért.

Óvónők: elsődleges feladatuk, hogy felelnek a rájuk bízott gyermekek testi, lelki, szociális fejlődéséért. Figyelemmel kísérik az érésnek megfelelő egyéni fejlődést, segítik azt különböző játékba ágyazott tevékenységek szervezésével. Lehetőségeket teremtenek az érdeklődésnek megfelelő tapasztalatszerzésre, melyen keresztül megismertetik a gyerekekkel az őket körül vevő világot. Így valósítva meg az óvodai „tanulást”. Kapcsolatot tartanak a szülőkkel.

Dajkák: Összedolgoznak az óvónőkkel, segítik munkájukat, különösen a gondozási teendőkben. A csoportok és szociális helyiségek takarítását, fertőtlenítését is elvégzik. Az udvar rendjéért is ők felelnek. Reggel és délután ügyeletet tartanak a bejáratnál munkarendjük szerint.

Takarító: elvégzi a munkaköri leírásában szereplő feladatokat. A közös helységek irodák, tornaterem stb. takarítása az ő feladata.

Minden alkalmazottnak kötelessége elvégezni mindazt, amivel az óvodavezető megbízza.

A csoportokról:


Elhelyezkedési sorrendben:

-          * Katica csoport: vegyes életkorú gyermekeket fogad, 2, 5 – 7 éves korig. A legnagyobb kihívást ennek a csoportnak a koordinálása jelenti. Megoszlanak a vélemények arról, hogy jó, vagy nem. / Sok szülő egy kicsit leírja ezt a csoportot és ódzkodik attól, hogy gyermeke ide kerüljön./ létszámuk 27 fő.

-          Tapasztalataink szerint jó / bár nagyon nehéz / hiszen hasonlít a család felépítésére.

-          Szociális alkalmazkodás szempontjából jobb, mint a tiszta csoport, mert mindenki talál megfelelő társat és fontos az alkalmazkodás./ kicsik-nagyok/

-          A napi tevékenységek, megszervezésében itt van szükség a leginkább az óvónői kreativitásra annak érdekében, hogy minden gyermek megtalálja a számára érdekes tevékenykedést, és az megfeleljen a fejlettségének. Ezt az ott dolgozó óvónők nagyon jól tudják kezelni, hiszen nagyon jól felkészültek.

-          Erről bővebben az óvó nénik fognak tájékoztatást adni a csoport szülőin.


-          * Pillangó csoport: ez a 4-5 évesek csoportja, / nagy-középső / létszámuk 26 fő. Ők már kezdik várni az iskolát.


-          *Micimackó csoport: Itt vannak a 3-4 évesek, ők már kezdik bontogatni a szárnyaikat, de még van idejük egymás megismerésére.. Jelenleg 26-an vannak, a kezdeti nehézségek után, szépen kezdenek közösséget alkotni.


-          *Cica csoport: Ők a legkisebbek, még az ismerkedés fázisában vannak, nekik még minden új, szokatlan. Itt elsődleges a napirend, a szabály- és szokásrendszer megismerése, az óvó- védő intézkedések. Ezekről majd az óvónénik beszélnek.


-          *Süni csoport: 5-6-7 évesek csoportja, ők a nagyok, és ebben a korban már várják az iskolát.  A beiskolázással kapcsolatos óvodai és szülői feladatokról az óvónénik a csoportszülőin adnak tájékoztatást. A sünis gyerekek a nevelési év végén elbúcsúznak az óvodától.


Óvodánkban van logopédus, pszichológus, akik nagymértékben segítik a gyerekek fejlesztését, nem beszélve arról, hogy ez nagy segítség a szülőknek. /Nev. Tan.-ba, logopédushoz nem kell nekik elvinni gyermeküket, hanem itt elvégzik a szükséges vizsgálatokat./

Ebben a nevelési évben is az óvónői összefogásnak köszönhetően folytatjuk a fejlesztő foglalkozásokat. Mit is jelent ez?

Heti 1 alkalommal, heti váltásban minden óvónő pár fejlesztési tervet készít / mely különböző játékokat, játékos feladatokat tartalmaz/ az előzetesen felmért részképesség zavarokkal, gátlásokkal küzdő gyermekek számára. Minden gyermekre külön figyelmet szentelve. A foglalkozások egymásra épülnek, a tapasztalatokat rögzítik, megbeszélik és kiértékelik. A következő havi foglalkozások erre épülnek.

Célunk, hogy minden óvodánkba járó gyermek képességeihez mérten, felkészülten, szívesen kezdje majd meg az iskolai életet.


Óvodába lépés:


Minden gyermek és szülő számára az első olyan helyzet, amikor el kell szakadniuk egymástól. Ez kinek könnyebben, kinek nehezebben sikerül.

Az óvodába 3. életévet betöltött gyermek vehető fel. Jelen törvények, jogszabályok szerint az adott és szeptember 1-én azok a gyerekek kezdhetik meg az óvodát, akik addig betöltötték a 3. évet. Akik ez után töltik be azokat vagy bölcsibe viszik /ami itt nincs / vagy folyamatosan felvételt nyernek az óvodába. Sok szülő problémáján segítettünk azzal, hogy két részletben fogadjuk a gyermekeket. Az első turnus szeptember 1-én, akik az adott év dec. 31.-ig betöltik a 3 évet, a második január 2, ekkor a május 31-ig 3. életévüket betöltő gyermekek kezdhetik meg a kiscsoportot. Nagyon sok óvoda nem így működik, és nem érdekli őket, hogy a szülő dolgozna vagy sem.

Az óvoda körzetében lakó gyermekek részesülnek elsősorban felvételben, tehát oda kell jelentkezniük, de egyéb ok miatt persze átkerülhetnek más intézménybe. Az 5. évet betöltött gyermekeket az óvodák kötelesek felvenni. / Isk. előkészítés napi 4 órában./

Az óvodai beiratkozás tavasszal történik, általában május első hetében. Ez idén május 2-3 lesz, egész napos ügyelettel.

A szülő milyen szempontok alapján választ óvodát?

- lakóhelyhez, munkahelyhez legyen közel

Milyen a híre az óvodának, mik a tapasztalatok?
 • érdeklődnek ismerősöktől, szomszédoktól, játszótérről
 • látogatást tesznek az óvodába, megszerzik első benyomásaikat
 • milyen környezetben van
 • milyen a nevelési programja, napirendje
 • a legfontosabb az óvónő személye

Beszélgessünk az óvónővel, hiszen 3-4 éven át gyermekünk vele lesz. Sokat számít az első benyomás.

Több óvodát fel keresünk, felmérjük a lehetőségeket, információt gyűjtünk. A belső értékekre érdemes figyelni, hiszen a különfoglalkozások gazdag választéka nem mindig nyerő.

Inkább figyeljünk a csoportok létszámára, a szép, barátságos csoportszobákra, játékokra, udvarra, hogyan van felszerelve az óvoda, van e logopédusa, pszichológusa.

Az óvodába lépés alapkövetelménye a szobatisztaság, vagy legalábbis az, hogy a gyermek nappalra szobatiszta legyen. Nyilván ettől még történhetnek balesetek, de fontos, hogy a gyermek tisztában legyen a szükségleteivel, és ezt jelezze is a felnőtt felé.

A gyermek beszéde: jó, ha el tudja mondani gondolatait, kéréseit, de a súlyos beszédhiba, elmaradt, vagy megkésett beszédfejlődés nem zárja ki az óvodai felvételt. Több szülő is  aki nem itt lakik, hozzánk íratta be gyermekét. Elmondták, hogy tetszik nekik a környezet, az óvoda programjai, és nem utolsósorban az itt dolgozó kollégák váltak színpatikussá, hozzáállásukkal.


Az iskolába lépés:


Ha gyermekünk folyó év augusztus 31-ig betölti a 6. évet a törvény szerint iskolaköteles, iskolába kell íratnunk. Még akkor is, ha valamilyen okból nem kezdi meg az első osztályt. Ha éretlen még az iskolára, nem szabad beiskolázni, ha ezt a Nev. Tan. Szakértői véleménye is alá támasztja. Fontos, hogy beszéljük meg az óvónőkkel, ha nem vagyunk biztosak gyermekünk iskolai alkalmasságában, kérjünk iskolaérettségi vizsgálatot, és ha a szakember szerint is szükség van további egy év óvodai nevelésre, ne csüggedjünk. Ha nem érett az iskolára a gyerekünk, később hatványozottan jelentkeznek a problémák, melyek, lehet hogy már nem korrigálhatók. Gyerekünknek számos kritériumnak kell megfelelnie, ha éretten szeretnénk iskolába adni. Ezekről bővebben az óvónénik fognak beszélni.

Mik is ezek?

Szellemileg, testileg, érzelmileg is fejlettnek kell lennie.

Bővebben:

Biológiai, testi alkalmasság. Jó erőnlét, megfelelő súly,/18-20kg/ megfelelő magasság /110-120 cm./. Megtörténik a fogváltás.

Felismerhető a jobb-bal kéz dominanciája.

Szükségleteit kordában tudja tartani. Követelmény a látás, hallás megfelelő fejlettsége.

Pszichológiai érettség: Legfontosabb a kiegyensúlyozott magatartás, viselkedés irányítására valóképesség. Érdeklődése legyen széleskörű.

A már kialakult feladat és szabálytudat segítségével el tudja fogadni a tanítót, annak utasításait, az iskola szabályait.

Tudjon együttműködni társaival. Kiegyensúlyozott érzelmi életének köszönhetően képes legyen az önuralomra, az alkalmazkodásra. Tudjon beilleszkedni, teremtsen kapcsolatokat. Legyen bizonyos fokú monotónia tűrése, mely a feladatmegoldásokhoz fontos, az órát végig tudja ülni. Legyen önálló. A megkezdett feladatot fejezze be. Érdeklődjön az iskola iránt, várja azt.

Értelmi képességek: A tanuláshoz megfelelő értelmi képesség, gondolkodásbeli fejlettség szükséges. 6 éves korban az iskola küszöbén az átlagosan fejlett, ép értelmű gyermek képszerű gondolkodását nemsokára felváltja az elvont gondolkodás, az elvont fogalmakon át eljut a műveletek levégzésének szintjéig. Felismeri az analízis – szintézis műveleteit / egész- rész viszonyait/ amely az olvasás, írás számolás tanulásánál fontos.

A 10-es számkörben biztonságosan számoljon, ismerje a több, kevesebb, kisebb-nagyobb fogalmát.

A beszéd a legfontosabb kifejező eszköz. A jól fejlett beszédkészség, a tiszta érthető hangképzés a tanulás egyik alap feltétele. Ettől függ az íráskészség milyensége. Ha rossz a hangképzés, az írás, olvasástanulásban is problémái lehetnek. Fontos, hogy ki tudja fejezni magát, tudjon egész mondatokban beszélni, legyen gazdag szókincse.

Az értelmi képesség magába foglalja a gyerek tudását, ismereteit, magáról és környezetéről szerzett tapasztalatait.

Fontos a nagymozgás /járás, futás, ugrás / és a finommozgás / ujjak képessége a ceruzafogáshoz, aprólékos tevékenységekhez /megfelelő fejlettsége, azok összerendezettsége.

Ki kell alakulni a testsémának. Ez segíti a téri tájékozódásban. Fontos a téri irányok ismerete, a tárgyak alak, forma, szín szerinti pontos észlelése. Legyen képes rövid versek, mesék memorizálására.

Természetesen, ha valamilyen téren nem mutat a gyermek elvárható fejlettséget, az még nem zárja ki az iskola megkezdését. Az iskolaérettségi vizsgálatok eredményekor kiderül, hogy mely területen szorul fejlesztésre. Itt múlik sok a fejlesztéseken.

Most képet adtam arról, hogy mi mindent kell, hogy megadjanak játékba ágyazva a gyerekeknek ahhoz, hogy az iskolába lépésre felkészítsék őket.


Betegségek az óvodában:


Sokszor halljuk, hogy amióta a gyerek óvodás többet beteg, mint előtte.

Ez nem véletlen van így. Az otthon töltött idő alatt gyerekünk „burokban” élt. Egészséges környezetben nem érintkezett olyan kórokozókkal, vírusokkal, amelyektől megbetegedett volna.

Az óvodába sok gyerek sok helyről érkezik. Amellett, hogy maga is hamarabb betegszik meg, potenciális vírushordozó is. Az otthonról érkező gyerekek immunrendszere nincs ezekre a vírusokra felkészülve, ezért az óvoda első néhány hete, hónapja, alatt bizony gyermekünk mindent elkap. A helyzetet még jobban rontja, hogy a szülők munkája nem minden helyzetben engedheti meg azt, hogy több napig, hétig betegállományba maradjanak. Pedig ezeket a betegségeket ki kell kúrálni teljesen. Félig gyógyult gyermek közösségben újra megfertőződhet. Megelőzésként annyit tehetünk, sok-sok vitamint próbálunk adni.

Ha a gyerek az óvodában betegszik meg, az óvónők telefonon értesítik a szülőt, akinek a legrövidebb időn belül el kell vinnie orvoshoz. Óvodába újra csak orvosi igazolással jöhet. Fertőző betegség után csak akkor hozzuk óvodába, ha teljesen meggyógyult és ezt az orvos igazolja. Ha nem így teszünk, a gyerek legyengült immunrendszere tehetetlen lesz más vírusokkal szemben, és újra megbetegszik, illetve hordozóként megfertőzhet másokat. Fontos ez a szövődmények miatt is, ami gyakran súlyosabb, mint az eredeti betegség.

A következő időszak leg aktuálisabb programja a farsang.


Február:

-          19. kedd, FARSANG

Minden csoport maga dönt az aznapi programról.

Remélhetőleg kivitelezésre kerül tavasszal az óvoda udvarrendezés nevelés nélküli munkanap keretében. Sok szülőre lesz szükség, földmunkák, növényültetés.

Az óvoda július 01-től július 26-ig /4 hét/ lesz zárva.

WC papírt a jövőben nem kérünk a szülőktől, mert nem tehetjük. Köszönjük amit behoztak.

A fakultatív programok a nehézségek ellenére működnek. / Gondolok itt az angolra./

Az esetleges félreértések elkerülése érdekében kérem önöket, hogy az óvoda szabályzatait olvassák el és tartsák be az abban leírtakat. Minden munkahelynek megvannak a maga szabályai, így az óvodának is. Itt különösen fontos a szabályok betartása, hiszen az önök gyermekeiért felelünk. Bennünket is a szabályzatok és a törvényi előírások köteleznek, melyeket be kell tartanunk és tartatnunk.

Óvodánk és a gyermekek életét, mindennapjait az eddigi hagyományaink szerint szervezzük és mellette kiegészítjük, folyamatosan bővítjük az új, kipróbált és megtapasztalásra váró programokkal. Mindnyájan annak örülünk, ha elégedettek munkánkkal, de ebben szükségünk van az önök megértő segítségére is.

Kérem, hogy adójuk 1%-ával támogassák a Félkrajcár Alapítványunkat, mert az így befolyt összegekkel még tartalmasabbá, színesebbé tudjuk varázsolni gyermekeik mindennapjait.

SZÁMLASZÁM: 18702745-1-13

Végezetül feltehetik kérdéseiket, elmondhatják javaslataikat az óvoda működésével kapcsolatosan.

Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek, és remélem a tájékoztatás mindenki számára érthető és kielégítő volt.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése