Navbar

2012. július 12., csütörtök

Beszámoló a 2011/2012-es nevelési évről

„ Osztani magad - hogy sokasodjál
Kicsikhez hajolni – hogy magasodjál
Hallgatni őket, hogy tudd a világot,
Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.” 

( Váci Mihály )

Az óvoda működési feltételei

1. Statisztikai adatok a 2012. májusi állapot szerint


Férőhelyek száma :
125

Beíratottak száma :
125

Hátrányos helyzetűek száma:
 10

Fejlesztő foglalkozáson résztvevő gyerekek száma:
Logopédiai foglalkozáson résztvevők a logopédiai napló alapján.
 12

Tanköteles korú gyerekek száma:
 33

Óvodában marad a Nev.Tan. és a szülő kérése alapján
   6Csoport létszámok
Katica / vegyes életkorú csoport /
25 fő
Micimackó / kis csoport /
25 fő
Pillangó / középső csoport /
23 fő
Süni / középső csoport /
26 fő
Cica / nagy csoport /
26 fő
Összesen:
125 fő
A szakértői vélemények alapján a gyermekek fejlesztésben részesülnek csoporton belül és az év folyamán az óvónők által szervezett mozgásos fejlesztések alkalmával.

Óvodai fejlesztő pedagógusunk a Nevelési Tanácsadó javaslata alapján fejleszti a rászorult gyermekeket. Fejlesztési naplóban rögzíti a tapasztalatokat, melyeket a nevelési Tanácsadó szakembere ellenőriz.

Az előzetes szűrések alapján a beszédhibás gyermekek logopédiai foglalkozásokon vesznek részt. A logopédust a Budaörsi Kistérség biztosítja félállásban.

A rendszertelen óvodába járás nem jellemző, az 5. életévet betöltött gyermekek estében a hiányzásokat minden alkalommal igazolnia kell a szülőnek amit a mulasztási naplóban rögzítünk.

A hátrányos helyzetű gyermekeket integráltan neveljük, szem előtt tartva az esélyegyenlőség betartását.

2. Személyi feltételek


Humánerőforrás helyzete az óvodában

Beosztás
Szakképzettség
Iskolai végzettség
Óvodavezető 1 fő
Óvodapedagógus,közoktatásvezető
Főiskola
Óvodapedagógus 10 fő
óvodapedagógus
Főiskola
Dajka 5 fő ebből 2 fő Érettségi
Takarító    1 fő                                   
Dajka szakképzettség
Szakmunkás képző
8 általános
Összesen:  17 főAz óvodapedagógusok nevelőtestületben végzik munkájukat és az egységesen kialakított és rögzített nevelési alapelvek alapján dolgoznak.

Az óvónők saját egyéniségük megtartása mellett a közösen kialakított célok, alapelvek megtartásával végezték munkájukat.

A csoportokban 2-2 óvónő dolgozik és 1 dajka segíti munkájukat. Az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak. Az átfedési időt a csoportban gyermekek között tartalmas tevékenységek szervezésével, az egyéni bánásmód előtérbe helyezésével, differenciáltan töltik.

Az óvoda nevelőközössége szakképzett, nyitott az új dolgok befogadására, az egyéni bánásmódra, a játékon keresztül történő képesség kibontakoztatására törekszik.

Ennek megfelelően rövid és középtávú célokat jelöltünk ki:

az oktatáspolitikához illeszkedő, a kor kihívásainak megfelelő pedagógus-szerep tudatosítása

Szemléletformálás: az óvónő és dajka empátiájának erősítése, a tolerancia növelése a hátrányos környezetből, az inger gazdag környezetből érkező és szocializációs problémákkal küzdő gyermekekkel szemben.

Az óvónők módszertani kultúrájának megújulása, azok megvalósítása a gyakorlatban.

A dajkáknak a csoportban kialakított egészséges életmód, szokások, szabályok betartása során segítőtársak ként kell együttműködniük az óvónőkkel. Legfontosabb a gyermekek reális igényeinek kielégítése. Az óvónő feladataiból és tevékenységeiből meghatározott területeket delegál a dajkának, mint nevelési partnernek.

Ezeknek a céloknak érdekében szerveztük belső továbbképzéseinket és megteremtettük az önképzés lehetőségét. / Szakirodalom, programok. /

A gyermekek viselkedése, az élethez, óvodához, a felnőttekhez való viszonyulásuk az évek folyamán átalakul, ezért az óvónők állandó új utak keresésével próbálják nevelőmunkájukat hatékonyabbá tenni.

3. Tárgyi feltételek


A felújításnak és bővítésnek köszönhetően az óvoda a környék egyik legszebb és legjobban felszerelt óvodája.

A jelentkező kisebb hibák garanciális javítása folyamatos.

A régi szárnyban azonban szükséges elvégezni néhány javítást. / csempefal, régi nevelői szoba vakolatának javítása /

Folyamatban van az udvari kút felszerelése, a külső teraszok melletti vízelvezetés megoldása.

Az alapítványunk és a szülői munkaközösség segítségével vásároltunk egy trambulint melyet nagyon szeretnek a gyerekek és a mozgásfejlődésüket is segíti . / 100.000 Ft / A csoportszobákba új gyermekbútorok kerültek amit sóskúti vállalkozó készített. / 350.000 Ft. /

Pályáztunk és így elvihettük a gyerekeket az eleven parkba, ezen kívül 50 flakon 50 faktoros napvédő krémet kaptunk, mellyel a gyermekeket a kint tartózkodáskor lekenjük.

Az „ Állati jó bemutató „ keretében az óvoda udvarán ismerhettek meg élőben több kis állatot és szerezhettek tapasztalatot velük kapcsolatban. Buszos kirándulásainkat is az alapítvány fizette.

Szerencsénk van, hogy az önkormányzatunk szívén viseli óvodás gyermekeink mindennapi életét és ennek javításához minden lehetséges segítséget megad.

Nevelést segítő eszközök:


Minden csoportszobában megtalálhatók a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő értelmi képességeket, mozgást fejlesztő, építő- és konstruáló játékok, szerepjátékok eszközei, a zenei nevelés és a vizuális nevelés eszközei.

Törekedtünk a barátságos, otthonos légkör megteremtésére. Ennek megfelelően harmonikusan összeválogatott textíliákkal, és az óvónők által készített kiegészítőkkel tettük szebbé a csoportszobákat.

A fejlesztőszoba berendezései és eszközei illeszkednek annak funkciójához.

Berendezések, bútorok:


Az óvoda helységei megfelelnek az elvárásoknak. Gyermekbarát, balesetmentesek.

A mosdók intim, higiénikus környezetet biztosítanak a tisztálkodási szokások gyakorlására.

A csoportszoba régi bútorait az óvónők tapétázással felújítják Folyamatosan minden csoport új „ruhát” kapott és kap. A csoportok és az óvoda dekorációja az óvónők ízlésvilágát tükrözik, kreativitással minden év elejére megújulnak. A csoportszoba bútorai a játék igényéhez variálhatók, ezt a gyerekek ki is használják játékötleteik megvalósításakor. A játéktárolók úgy lettek kialakítva, hogy a gyerekek könnyen hozzáférjenek ami segíti a rend iránti igény kialakítását. / Amivel már nem játszanak a helyére kell visszatenni. /

4. Szakmai munkáról:


Helyi nevelési programunkban a környezet tiszteletét, szeretetét, óvását helyeztük központba és e köré építettük fel a nevelési területeket. Úgy véljük, hogy ez a program a legalkalmasabb arra, hogy a helyi elvárásoknak megfelelő tartalommal a nevelőtestület leghatékonyabban kiaknázza tudását, így a legeredményesebben tudjuk a ránk bízott gyermekek személyiségének kibontakoztatását végezni. Kiemelten kezeljük a különböző részképességek zavarait, a pszichológiai rendellenességeket. Fontosnak tartjuk a prevenciót, időben észrevenni, korrigálni a hiányosságokat és ha kell megfelelő szakemberek bevonását ebbe a folyamatba. A gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztést – a hátrányos helyzet és a másság figyelembe vételével – a humánerőforrás célirányos fejlesztésével működtetésével, a differenciált nevelésre, az integrált nevelésre történő felkészítéssel biztosítjuk.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy ne csak lelkileg, hanem testileg is egészséges gyermekeket neveljünk. Az egészséges életmódra nevelésben segítenek a szülők is. Sok-sok gyümölcs, zöldség kerül a csoportokba, ezzel is pótolva a megfelelő vitamin bevitelt.

Iskolaérettség:


Az iskolaérettséget meghatározza az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja.

Ezt kötelezően a helyi programba be kellett építeni. Az óvónők felelősségteljes munkája, hogy az óvoda 3-4 éve alatt folyamatosan nyomonkövessék a gyermekek érésnek megfelelő fejlődési ütemét, és rendellenesség esetén megtegyék a megfelelő és szükséges intézkedéseket. Ezek nagycsoportos korig lehetnek folyamatos mérések, megfigyelések, pedagógiai, pszichológiai vizsgálatok kezdeményezése a Nevelési Tanácsadónál.

Nagycsoportos korban a nevelési év elején minden gyermek egy átfogó felmérésen vesz részt, melyet az óvodapedagógusok végeznek, és ennek eredménye mutatja meg, hogy szükséges-e a Nevelési Tanácsadó, vagy a Képességfejlesztő és Szakértői Bizottság igénybe vétele. Minden gyermek szülője fogadóóra keretében kap tájékoztatást gyermeke esetleges hiányosságairól, a részképesség problémákról, a fejlesztés lehetőségeiről, a rugalmas iskolakezdés módjairól.

Sajnos évről-évre egyre több gyermeket kell a Nevelési Tanácsadó Szakemberének megvizsgálnia a sikeres iskolakezdés érdekében. Többnyire nevelési problémák állnak a háttérben. Nagyon fontos, hogy a szülő partner legyen a gyermek nevelésben.

Ebben a nevelési évben a tanköteles korúak közül 12 gyermeket vizsgált a Nevelési Tanácsadó és ebből 6 gyermek marad óvodás. Ebből a szülő kérésére /az óvónők egyetértésével / 3 gyermek ismétli a nagycsoportot. Számukra fejlesztő foglalkozásokat biztosítunk.

Az óvoda térítés mentesen a következő szolgáltatásokat nyújtotta:

logopédiai fejlesztés

fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások

néptánc oktatás

5. Kapcsolatok


Család-óvoda


Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve, arra építve szolgálja a gyermekek fejlődését.

A szülőnek tudnia kell, hogy az óvónő vele együtt az ő egyetértésével neveli gyermekét.

Csak így tudják biztonságosan, vidáman, jól érezni magukat a gyerekek. Ezeknek a feltételeknek a megteremtése az óvoda feladata. Az óvoda dolgozói előítéletektől mentesen közelednek minden családhoz, elfogadó, megértő, a gyermek szüleinek kijáró megbecsülést kifejező magatartást tanúsítanak. Hangsúlyosan érvényre jutatjuk minden esetben a gyermekek érdekeinek mindenek feletti védelmét, eleget teszünk titoktartási kötelezettségünknek.

Napjainkban a családban végbement funkcionális változások következtében az óvodára hárul a fejlődésben történő lemaradások korrigálás, a családi nevelésben felmerülő hiányosságok pótlása.

Nevelőmunkánk alapja a személyes kötődésen nyugvó gyermek-óvónő, óvónő-óvonő, gyermek-dadus, dadus-óvónő kapcsolat.

Önkormányzat, Képviselő-testület:


Folyamatos munkakapcsolatban állunk az önkormányzat dolgozóival, a felmerülő problémák megoldásában megkaptam a megfelelő segítséget.

A Képviselő-testület minden alkalommal pozitívan állt az óvodát érintő dolgokhoz.

Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni, és büszkék vagyunk, hogy ilyen óvodában dolgozhatunk.

Óvoda-iskola kapcsolat:


Az eredményes beiskolázás lehetőségét biztosítja a szomszédunkban lévő általános iskolával kialakult együttműködő kapcsolatunk. Minden évben a nagycsoportosok szüleinek bemutatkoznak a leendő tanítónők, elmondják az iskolába lépés várható feladatait. A tanköteles korú gyerekek látogatást tesznek az iskola első osztályában. Óvodásaink többsége ebben az általános iskolában kezdi el iskolai tanulmányait, így visszajelzést kapunk a gyermekek fejlettségéről.

A KRESZ-nap színhelyét az iskolai az aszfaltpályán már évek óta az iskola biztosítja számunkra.

Kapcsolat a Nevelési Tanácsadóval és a Családsegítő Szolgálattal:

A gyermekek jogainak érvényesítése, fejlesztése, a zökkenőmentes beiskolázás biztosításnak érdekében azonos célokon alapuló kapcsolatot kell fenntartani a Nevelési Tanácsadó és a Családsegítő Szolgálat munkatársaival. Elmondható, hogy munkakapcsolatunk optimális, kölcsönösségre épül.

Közművelődési intézmények:


A budaörsi Játékszín gyermekelőadásait a két nagyobb csoport havi rendszerességgel látogatja. Ennek anyagi vonzatát a szülők állják. / színházjegy, busz költség /

Így próbálunk lehetőséget biztosítani a színvonalas kulturális élmény nyújtásához.

6. Rendezvényeink


A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában:

Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák napja, Gyermeknap-sport nap, Évzáró

A népi hagyományok, szokások ápolása körében a Kiszebáb égetése nyújt nagy élményt minden évben a tél temetéskor.

Minden évben szüret idején szőlőt darálunk, préselünk, majd közös éneklés, játék keretében elfogyasztjuk az általunk készített mustot.

Nemzeti ünnepeink:

Március 15.

Június 4. / nemzeti összetartozás napja /

Október 23.

Feladatunk, hogy életkoruknak megfelelő szinten érzékelhetővé, élményszerűvé tegyük a gyermekeknek ezeket az értékeket az irodalomban, zenében, játékban, népművészeti alkotásokban.

Feladatunk, hogy megismerjék környezetünk népi alkotásait, a falusi életterükben rejlő értékeket. Ismerkedjenek nemzeti színeinkkel, szimbólumainkkal.

7. Az intézményi munka értékelése


Annak érdekében, hogy az óvoda működése, feladatellátása megfeleljen a hatályos törvényi előírásoknak, valamint az elért eredmények összhangban legyenek a célkitűzésekkel, ellenőrzési és értékelési rendszert kellett kidolgozni és működtetni.

A pedagógusi értékelési rendszert az óvoda vezetése dolgozta ki, és a nevelőtestület fogadta el.

Az ellenőrzés, az értékelés kiterjed a folyamatok, a dolgozói munkavégzés, a pedagógus teljesítmény, a gyermeki fejlettség megfelelőségének megállapítására, a célok, követelmények teljesítésének érdekében, kompetenciák alapján.

A vezetés az ellenőrzési és értékelési rendszert működtetve javító és / vagy megelőző intézkedéseket hoz, majd azok hatását kontroll ellenőrzésekkel méri.

Minden alkalommal a dolgozókkal megbeszéljük a tapasztalatokat.

8. Az Önkormányzat elvárásai


Az elvárások tekintetében úgy gondolom, hogy intézményünk pedagógiai rendszere összhangban áll az Önkormányzat által előírt és elvárt feladatokkal, azok teljesítése folyamatosan megtörténik.

Megköszönve az egész éves együttműködést, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Dimbes-dombos Óvoda éves beszámolójának elfogadására.


Bereczkiné Ulehla Anna
Óvodavezető 


Sóskút, 2012. 07. 12.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése