Navbar

2012. február 7., kedd

Szülői tájékoztató 2012. február

Néhány fontos dolgot szeretnék elmondani  óvodánk működésével kapcsolatosan.
Fontosnak tartom, hogy a szülők tudják, hogy hova is jár gyermekük és az, hogyan működik.

Kezdeném az óvoda felépítésével.
-          óvodavezető
-          óvodavezető helyettes
-          óvónők
-          dajkák
-          takarító

Csoportok kialakítása:
-          4 azonos életkorú csoport
-          1 vegyes életkorú csoport

A csoportok kialakítása minden évben körültekintően történik, figyelembe véve a törvényi és gazdálkodási előírásokat.

Minden csoportban 2 szakképzett óvónő heti váltásban és 1 szakképzett dadus néni van.
Kinek mi a feladata?
Óvodavezető: Koordinálja az óvoda működését, felel a nevelési programban, SZMSZ-ben, Házirendben, Minőségirányítási programban rögzítettek betartásáért. Képviseli az óvodát, ellátja a munkáltatói feladatokat, felel a takarékos gazdálkodásért, napi
kapcsolatot tart a fenntartóval. Felel az óvoda zökkenőmentes működéséért.

Óvodavezető helyettes: segíti az óvodavezető munkáját, a vezető távollétében helyettesíti őt.
                                      Együtt felelnek az óvoda működéséért.
Óvónők: elsődleges feladatuk, hogy felelnek a rájuk bízott gyermekek testi, lelki, szociális fejlődéséért. Figyelemmel kísérik az érésnek megfelelő egyéni fejlődést, segítik azt különböző játékba ágyazott tevékenységek szervezésével. Lehetőségeket teremtenek az érdeklődésnek megfelelő tapasztalatszerzésre, melyen keresztül megismertetik a gyerekekkel az őket körül vevő világot. Így valósítva meg az óvodai „tanulást”. Kapcsolatot tartanak a szülőkkel.
Dajkák: Összedolgoznak az óvónőkkel, segítik munkájukat, különösen a gondozási teendőkben. A csoportok és szociális helyiségek takarítását, fertőtlenítését is elvégzik. Az udvar rendjéért is ők felelnek. Reggel és délután ügyeletet tartanak a bejáratnál munkarendjük szerint.
Takarító: elvégzi a munkaköri leírásában szereplő feladatokat. A közös helységek irodák, tornaterem stb. takarítása az ő feladata.
Minden alkalmazottnak kötelessége elvégezni mindazt, amivel az óvodavezető megbízza.

A csoportokról:
Elhelyezkedési sorrendben:
-          * Katica csoport: vegyes életkorú gyermekeket fogad, 2, 5 – 7 éves korig. A legnagyobb kihívást ennek a csoportnak a koordinálása jelenti. Megoszlanak a vélemények arról, hogy jó, vagy nem. / Sok szülő egy kicsit leírja ezt a csoportot és ódzkodik attól, hogy gyermeke ide kerüljön./ létszámuk 23 fő.
-          Tapasztalataink szerint jó / bár nagyon nehéz / hiszen hasonlít a család felépítésére.
-          Szociális alkalmazkodás szempontjából jobb, mint a tiszta csoport, mert mindenki talál megfelelő társat és fontos az alkalmazkodás./ kicsik-nagyok/
-          A napi tevékenységek, megszervezésében itt van szükség a leginkább az óvónői kreativitásra annak érdekében, hogy minden gyermek megtalálja a számára érdekes tevékenykedést, és az megfeleljen a fejlettségének. Ezt az ott dolgozó óvónők nagyon jól tudják kezelni, hiszen nagyon jól felkészültek.
-          Erről bővebben az óvó nénik fognak tájékoztatást adni.

-          * Pillangó csoport: ez a 3 – 4 évesek csoportja, / kis-középső / létszámuk 23 fő. Ők már tudnak valamit az óvodáról.

-          *Micimackó csoport: Itt vannak a legkisebb gyermekek, ők még ismerkednek a közösségi élettel. Jelenleg 25-en vannak, de ritkán van benn ennyi gyermek.

-          *Cica csoport: Ők a legnagyobbak, már fél lábuk kilóg az óvodából, 5-6-7 évesek. Szeptemberben már tankötelesek lesznek. 26-an vannak.

-          *Süni csoport: 4-5 évesek csoportja, ők a nagyközepesek, bár ebben a korban már kezdik várni az iskolát. Nekik még van egy évük, hogy kijátszhassák magukat, és felkészüljenek az iskolai életre.

Óvodánkban van logopédus, pszichológus, akik nagymértékben segítik a gyerekek fejlesztését, nem beszélve arról, hogy ez nagy segítség a szülőknek. /Nev. Tan.-ba, logopédushoz nem kell nekik elvinni gyermeküket, hanem itt elvégzik a szükséges vizsgálatokat./

Ebben a nevelési évben az óvónői összefogásnak köszönhetően elindítottuk a fejlesztő foglalkozásokat. Mit is jelent ez?
Heti 1 alkalommal, heti váltásban minden óvónő pár fejlesztési tervet készít / mely különböző játékokat, játékos feladatokat tartalmaz/ az előzetesen felmért részképesség zavarokkal, gátlásokkal küzdő gyermekek számára. Minden gyermekre külön figyelmet szentelve. A foglalkozások egymásra épülnek, a tapasztalatokat rögzítik, megbeszélik és kiértékelik. A következő havi foglalkozások erre épülnek.
Célunk, hogy minden óvodánkba járó gyermek képességeihez mérten, felkészülten, szívesen kezdje majd meg az iskolai életet.

Óvodába lépés:
Minden gyermek és szülő számára az első olyan helyzet, amikor el kell szakadniuk egymástól. Ez kinek könnyebben, kinek nehezebben sikerül.
Az óvodába 3. életévet betöltött gyermek vehető fel. Jelen törvények, jogszabályok szerint az adott és szeptember 1-én azok a gyerekek kezdhetik meg az óvodát, akik addig betöltötték a 3. évet. Akik ez után töltik be azokat vagy bölcsibe viszik /ami itt nincs / vagy folyamatosan felvételt nyernek az óvodába. Sok szülő problémáján segítettünk azzal, hogy két részletben fogadjuk a gyermekeket. Az első turnus szeptember 1-én, akik az adott év dec. 31.-ig betöltik a 3 évet, a második január 2, ekkor a május 31-ig 3. életévüket betöltő gyermekek kezdhetik meg a kiscsoportot. Nagyon sok óvoda nem így működik, és nem érdekli őket, hogy a szülő dolgozna vagy sem.
Az óvoda körzetében lakó gyermekek részesülnek elsősorban felvételben, tehát oda kell jelentkezniük, de egyéb ok miatt persze átkerülhetnek más intézménybe. Az 5. évet betöltött gyermekeket az óvodák kötelesek felvenni. / Isk. előkészítés napi 4 órában./
Az óvodai beiratkozás tavasszal történik.
A szülő milyen szempontok alapján választ óvodát?
- lakóhelyhez, munkahelyhez legyen közel
Milyen a híre az óvodának, mik a tapasztalatok?
-          érdeklődnek ismerősöktől, szomszédoktól, játszótérről
-          látogatást tesznek az óvodába, megszerzik első benyomásaikat
-          milyen környezetben van
-          milyen a nevelési programja, napirendje
-          a legfontosabb az óvónő személye
Beszélgessünk az óvónővel, hiszen 3-4 éven át gyermekünk vele lesz. Sokat számít az első benyomás.
Több óvodát fel keresünk, felmérjük a lehetőségeket, információt gyűjtünk. A belső értékekre érdemes figyelni, hiszen a különfoglalkozások gazdag választéka nem mindig nyerő.
Inkább figyeljünk a csoportok létszámára, a szép, barátságos csoportszobákra, játékokra, udvarra, hogyan van felszerelve az óvoda, van e logopédusa, pszichológusa.

Az óvodába lépés alapkövetelménye a szobatisztaság, vagy legalábbis az, hogy a gyermek nappalra szobatiszta legyen. Nyilván ettől még történhetnek balesetek, de fontos, hogy a gyermek tisztában legyen a szükségleteivel, és ezt jelezze is a felnőtt felé.
A gyermek beszéde: jó, ha el tudja mondani gondolatait, kéréseit, de a súlyos beszédhiba, elmaradt, vagy megkésett beszédfejlődés nem zárja ki az óvodai felvételt. Több szülő is más településről hozzánk hozta gyermekét, szeretném, ha elmondanák, hogy miért döntöttek a Dimbes-dombos óvoda mellett.

Az iskolába lépés:
Ha gyermekünk folyó év május 31-ig betölti a 6. évet a törvény szerint iskolaköteles, iskolába kell íratnunk. Még akkor is, ha valamilyen okból nem kezdi meg az első osztályt. Ha éretlen még az iskolára, nem szabad beiskolázni, ha ezt a Nev. Tan. Szakértői véleménye is alá támasztja. Fontos, hogy beszéljük meg az óvónőkkel, ha nem vagyunk biztosak gyermekünk iskolai alkalmasságában, kérjünk iskolaérettségi vizsgálatot, és ha a szakember szerint is szükség van további egy év óvodai nevelésre, ne csüggedjünk. Ha nem érett az iskolára a gyerekünk, később hatványozottan jelentkeznek a problémák, melyek, lehet hogy már nem korrigálhatók. Gyerekünknek számos kritériumnak kell megfelelnie, ha éretten szeretnénk iskolába adni.
Mik is ezek?
Szellemileg, testileg, érzelmileg is fejlettnek kell lennie.
Bővebben:
Biológiai, testi alkalmasság. Jó erőnlét, megfelelő súly,/18-20kg/ megfelelő magasság /110-120 cm./. Megtörténik a fogváltás.
Felismerhető a jobb-bal kéz dominanciája.
Szükségleteit kordában tudja tartani. Követelmény a látás, hallás megfelelő fejlettsége.
Pszichológiai érettség: Legfontosabb a kiegyensúlyozott magatartás, viselkedés irányítására valóképesség. Érdeklődése legyen széleskörű.
A már kialakult feladat és szabálytudat segítségével el tudja fogadni a tanítót, annak utasításait, az iskola szabályait.
Tudjon együttműködni társaival. Kiegyensúlyozott érzelmi életének köszönhetően képes legyen az önuralomra, az alkalmazkodásra. Tudjon beilleszkedni, teremtsen kapcsolatokat. Legyen bizonyos fokú monotónia tűrése, mely a feladatmegoldásokhoz fontos, az órát végig tudja ülni. Legyen önálló. A megkezdett feladatot fejezze be. Érdeklődjön az iskola iránt, várja azt.
Értelmi képességek: A tanuláshoz megfelelő értelmi képesség, gondolkodásbeli fejlettség szükséges. 6 éves korban az iskola küszöbén az átlagosan fejlett, ép értelmű gyermek képszerű gondolkodását nemsokára felváltja az elvont gondolkodás, az elvont fogalmakon át eljut a műveletek levégzésének szintjéig. Felismeri az analízis – szintézis műveleteit / egész- rész viszonyait/ amely az olvasás, írás számolás tanulásánál fontos.
A 10-es számkörben biztonságosan számoljon, ismerje a több, kevesebb, kisebb-nagyobb fogalmát.
A beszéd a legfontosabb kifejező eszköz. A jól fejlett beszédkészség, a tiszta érthető hangképzés a tanulás egyik alap feltétele. Ettől függ az íráskészség milyensége. Ha rossz a hangképzés, az írás, olvasástanulásban is problémái lehetnek. Fontos, hogy ki tudja fejezni magát, tudjon egész mondatokban beszélni, legyen gazdag szókincse.
Az értelmi képesség magába foglalja a gyerek tudását, ismereteit, magáról és környezetéről szerzett tapasztalatait.
Fontos a nagymozgás /járás, futás, ugrás / és a finommozgás / ujjak képessége a ceruzafogáshoz, aprólékos tevékenységekhez /megfelelő fejlettsége, azok összerendezettsége.
Ki kell alakulni a testsémának. Ez segíti a téri tájékozódásban. Fontos a téri irányok ismerete, a tárgyak alak, forma, szín szerinti pontos észlelése. Legyen képes rövid versek, mesék memorizálására.
Természetesen, ha valamilyen téren nem mutat a gyermek elvárható fejlettséget, az még nem zárja ki az iskola megkezdését. Az iskolaérettségi vizsgálatok eredményekor kiderül, hogy mely területen szorul fejlesztésre. Itt múlik sok a fejlesztéseken.
Most képet adtam arról, hogy mi mindent kell, hogy megadjanak játékba ágyazva a gyerekeknek ahhoz, hogy az iskolába lépésre felkészítsék őket.

Betegségek az óvodában:
Sokszor halljuk, hogy amióta a gyerek óvodás többet beteg, mint előtte.
Ez nem véletlen van így. Az otthon töltött idő alatt gyerekünk „burokban” élt. Egészséges környezetben nem érintkezett olyan kórokozókkal, vírusokkal, amelyektől megbetegedett volna.
Az óvodába sok gyerek sok helyről érkezik. Amellett, hogy maga is hamarabb betegszik meg, potenciális vírushordozó is. Az otthonról érkező gyerekek immunrendszere nincs ezekre a vírusokra felkészülve, ezért az óvoda első néhány hete, hónapja, alatt bizony gyermekünk mindent elkap. A helyzetet még jobban rontja, hogy a szülők munkája nem minden helyzetben engedheti meg azt, hogy több napig, hétig betegállományba maradjanak. Pedig ezeket a betegségeket ki kell kúrálni teljesen. Félig gyógyult gyermek közösségben újra megfertőződhet. Megelőzésként annyit tehetünk, sok-sok vitamint próbálunk adni.
Ha a gyerek az óvodában betegszik meg, az óvónők telefonon értesítik a szülőt, akinek a legrövidebb időn belül el kell vinnie orvoshoz. Óvodába újra csak orvosi igazolással jöhet. Fertőző betegség után csak akkor hozzuk óvodába, ha teljesen meggyógyult és ezt az orvos igazolja. Ha nem így teszünk, a gyerek legyengült immunrendszere tehetetlen lesz más vírusokkal szemben, és újra megbetegszik, illetve hordozóként megfertőzhet másokat. Fontos ez a szövődmények miatt is, ami gyakran súlyosabb, mint az eredeti betegség.

A következő időszak programjai: Most azokat a programokat ismertetem, amelyek az egész óvodát érintik. A csoport programokról az óvónők adnak tájékoztatást.
Február:
-          13 hétfő FARSANG
-          27 műszaki cikk gyűjtés 7-9 óráig

Április:
-          19 csütörtök ELEVEN PARK / 60 gyerek vehet részt. Alapítvány fizeti a buszt, belépő ingyenes.-/ 10-14 óráig/
-          25. szerda ÁLLATI BEMUTATÓ / alapítvány, szmk finanszírozza.

Május:
-          04 Családi nap Anyák napja. Délelőtti program, népi játékokkal ismerkedhetnek a gyerekek és a szülők.
-          Rendőrnap / hagyomány /
-          Évzárók
-          Gyermeknap sport nap keretében

Tavasszal óvoda udvarrendezés nevelés nélküli munkanap keretében. Sok szülőre lesz szükség, földmunkák, növényültetés.

Az óvoda július 16-tól augusztus 13-ig /4 hét/ lesz zárva.

Most pedig megkérem a kollégákat, hogy mondják el a csoportokra jellemzőket.

Végezetül feltehetik kérdéseiket, elmondhatják tapasztalataikat az óvodával kapcsolatosan.

Köszönöm a megjelenést!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése